اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

طاهر رجایی

عمران، آب و محیط زیست استاد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم، قم، ایران

ie.qom.ac.ir/Portal/Home/?11595/Dr-Taher-Rajaei
trajaeeqom.ac.ir
0000-0002-4325-2537

h-index: Scopus: 20