اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

مهدی خداپرست

مهندسی عمران، ژئوتکنیک دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم، قم، ایران

qom.ac.ir/mkhodaparast
khodaparastqom.ac.ir
0000-0002-4007-4093

h-index: Scopus: 4