اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

علی محمد رجبی

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک دانشیار، گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/amrajabi/?lang=en
amrajabiut.ac.ir
00982161112719
0000-0003-4588-2185

h-index: Scopus: 11