اعضای هیات تحریریه

سردبیر

علی قنبری

مهندسی عمران، ژئوتکنیک استاد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

khu.ac.ir/cv/277/Ghanbari
ghanbarikhu.ac.ir
00982188830891
0000-0002-8264-0540

h-index: Scopus: 15