تعیین سهم دبی خروجی آبگیر تحتانی دارای شبکه آشغال‌گیر با کنترل میزان بازشدگی سطح آبگیر به روش دینامیک سیالات محاسباتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

چکیده

آبگیر تحتانی دارای شبکه آشغالگیر سازهای هیدرولیکی است که برای آبگیری در مسیر رودخانه نصب میشود. در این پژوهش هیدرولیک جریان در این سازه بهصورت سهبعدی شبیهسازی و عملکرد این سازه با تغییر میزان بازشدگی شبکهی آشغالگیر مطالعه شده است. مدلسازی و تحلیل در نرمافزار Ansys CFX 16.0 انجام شد. درستی مدل عددی و نتایج بهدستآمده از تحلیل آن، با مقایسه پارامترهایی نظیر دبی خروجی آبگیر و طول خیس شده شبکه آشغالگیر با مدلها و نتایج آزمایشگاهی محققین پیشین تطابق داده شد. در ادامه با تغییر میزان بازشدگی شبکه آشغالگیر و ثابت نگهداشتن خصوصیات دیگر سهم آبگیری از بالادست رودخانه تعیین شد. بهمنظور تعمیم نتایج، آبگیر تحتانی با سه دبی ورودی متفاوت و نیز سه شیب متفاوت شبکه آشغالگیر نسبت به افق (0، 10 و 20%)، مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج بهدستآمده نشان میدهد با افزایش دبی در یک شیب خاص سطح آبگیر، بخش کمتری از آبگیری بهصورت لغزش آب روی شبکه و فروریختن آن در آبگیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the outflow proportion of bottom intake with trash rack by controlling the amount of opening between racks with computational fluid dynamics approach

نویسندگان [English]

  • Saeed Farzin 1
  • Hojjat Karami 1
  • Parham Sabetii 2
  • Shahab Nayyer 2
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Semnan University.
2 M.Sc. Student, Department of Civil Engineering, Semnan University
چکیده [English]

Tyrolean weir has a hydraulic trash rack that is installed through the river stream for water-intake. In this paper, hydraulic flow of this structure is simulated three-dimensionally, and its perfor-mance is studied through a change of the amount of the opening between trash racks. The modeling and analysis is done with AN-SYS CFX 16.0. The accuracy of numerical model and the results are confirmed by comparing the parameters such as discharge of the weir output and wetted trash rack length with models and re-sults of the prior researchers. To generalize the results, Tyrolean weir is investigated in cases of three different input discharge and three different inclinations of the trash rack from the horizon (0%, 10% and 20%). The results show that increasing the inflow in a given inclination of the weir surface, less part of the water-intake is as a slip of water over the network and pouring of that in the weir. For instance, 35% opening is required to water-intake of 50% of maximum input discharge of 12 lit/ (s.m).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bottom intake
  • computational fluid dynamics
  • finite volume method
  • Tyrolean weir
  • 3D modeling
[1] Orth, J., Chardonnet, E., & Meynardi, G. (1954). “ÉTUDE DE GRILLES POUR PRISES D'EAU DU TYPE «EN DESSOUS»”, La Houille Blanche, (3), 343-351.
[2] Kuntzmann, J., & Bouvard, M. (1954). “ÉTUDE THÉORIQUE DES GRILLES DE PRISES D'EAU DU TYPE «EN-DESSOUS»”, La Houille Blanche, (5), 569-574.
[3] Noseda, G. 1955. “Operation and design of bottom intake racks”, In 6th International Association of Hydraulic Research Congress, La Haye, C17, 1–11.
[4] Noseda, G., & Noseda, G. (1956). “Correnti permanenti con portata progressivamente decrescente, defluenti su grglie di fondo [2]”, Società Editrice Riviste Industrie Eletriche.
[5] Kumar, S., & Ahmad, Z. (2016). “Experimental study of flow over trench weir with flat bars”, ISH Journal of Hydraulic Engineering, 1-12.
[6] Castillo, L. G., García, J. T., & Carrillo, J. M. (2016). “Experimental and Numerical Study of Bottom Rack Occlusion by Flow with Gravel-Sized Sediment”, Application to Ephemeral Streams in Semi-Arid Regions. Water, 8(4), 166.
[7] Dorbir H., Kienberger V., & Krouzecky N. (2003). “The wetted rack length of the Tyrolean Weir”, Institute of Hydraulic Engineering,Vienna University of Technology.
[8] Brunella, S., Hager, W. H., & Minor, H. E. (2003). “Hydraulics of Bottom Intake”, Journal of Hydraulic Engineering, 129(1), 2-10.
[9] Salaheldin, T. M., Imran, J., & Chaudhry, M. H. (2004). “Numerical modeling of three-dimensional flow field around circular piers”, Journal of Hydraulic Engineering, 130(2), 91-100.
[10] Farhadi, L., & Ataie-Ashtiani, B. (2004). “A fully mesh-less Lagrangian numerical method for prediction of free water surface”, In Hydraulics of Dams and River Structures: Proceedings of the International Conference on Hydraulics of Dams and River Structures, 26-28.
[11] Cheng, Y.L., & Ying, B.F. (2007). “Numerical simulation and comparision of water intake outlet methods in power plants”, Journal of  Hydrodynamics, Ser. B19(5), 623-629.
[12] Shahiner, H. (2012). Hydraulic characteristics of tyrolean weirs having steel racks and circular-perforated entry, Middle East Technical University.
[13] Frank, J. (1956). “Hydraulische Untersuchungen für das Tiroler Wehr”, Der Bauingenieur, 31(3), 96-101.
CAPTCHA Image