ارزیابی میزان تأثیر مانور واگرد بر کارایی تقاطع‌های چراغ‌دار براساس شرایط ترافیکی شهرها (مطالعه موردی: شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی عمران- راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

2 استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه زنجان

چکیده

مطالعه خصوصیات جریان ترافیک در تقاطع‌ها، یکی از اقدامات مؤثر و ضروری در بالابردن سطح سرویس خیابان‌ها و شناخت مناسب عملکرد ترافیکی رانندگان می‌باشد. تقاطع‌های همسطح در شهرها، از جمله نقاطعی است که ترافیک سنگین و تأخیر در آن بیشتر جلوه می‌کند. از این‌رو، بهینه‌سازی جریان ترافیک در این تقاطع‌ها امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. یکی از مهم‌ترین حرکات گردشی در تقاطع‌ها، مانور واگرد (دوربرگردان) می‌باشد .در این تحقیق تلاش شده تا تأثیر مانور واگرد بر کارایی تقاطع چراغ‌دار بررسی شود. بدین منظور، یک شبکه در شهر تهران در نرم‌افزار سینکرو مدل گردید. برداشت‌های آماری خودروها و عابرین پیاده صورت گرفت و پارامترهای نرم‌افزار تا حدامکان براساس شرایط شهر تهران کالیبره شدند. نتایج تحلیل در نرم‌افزار سینکرو نشان داد که در صورت حذف مانور واگرد از تقاطع، طول صف و تأخیر و درجه اشباع تقاطع به‌طور چشمگیری کاهش پیدا می‌کند. همچنین سطح سرویس تقاطع ارتقاء می‌یابد. به‌منظور اعتبارسنجی، تقاطع دیگری در محدوده شهر تهران شبیه‌سازی شد و نتایج حاصل از آن، بر درستی نتایج مدل اول صحه گذاشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of U-turn Manuvers on suburban signalized intersection’s Perfomances under suburban’s traffic condition

نویسندگان [English]

  • Arash Mazaheri 1
  • Amir Masoud Rahimi 2
1 M.Sc. Graduated in Highway and Transportation Engineering, Faculty of Engineering, Zanjan Branch, Islamic Azad University
2 Assistant Professor of Transportation Engineering, Faculty of Engineering, University of Zanjan
چکیده [English]

The study of the characteristics of traffic flows at intersections is one of the effective measures necessary to improve the street’s levels of services and properly understand the drivers’ traffic performance. SubUrban signalized intersections are among the spots with heavy traffic and flow. Therefore, optimization of traffic flow in such spots is an inevitable action.
One of the most important rotational movements in intersection is U-turn maneuvers. The aim of the present study is to analyze the effect of U-turn maneuvers on suburban Signalized intersection’s performance. For this purpose, a network which located near Tehran was modeled and simulated with Synchro. Software’s parameters were calibrated to the extent possible under the circumstances of Tehran. The results show that if U-turn maneuver eliminated from suburabn signalized intersection, intersection’s Measure of effectiveness such as queue length, V/C ratio and delays will be reduced, also intersection’s level of service will be improved. Simulation results on the second suburabn signalized intersection also confirmed the accuracy of the work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Signalized intersection
  • U-turn
  • Synchro
  • Simulation
  • SimTraffic
[1] Roess, R.P., Prassas, E.S., & McShane, W.R. (2011). Traffic engineering. 4th edition, Upper Saddle River, N.J, USA.
[2] Manual, H.C. (2010) Highway Capacity Manual. 5th edition, TRB, National Research Council, Washington.
[3] Sunkari, S. (2004). “The benefits of retiming traffic signals”, Institute of Transportation Engineers. ITE Journal, 74(4), 26.
[4] Carter, D., Hummer, J., Foyle, R., & Phillips, S. (2005). “Operational and safety effects of U-turns at signalized intersections”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, (1912), 11-18.
[5] Zheng, C., Liu, P., Lu, J.J., & Chen, H. (2009). “Evaluating the effect effects of U-turns on level of service of signalized intersections using synchro and SimTraffic”,In Intelligent Vehicles Symposium, 2009 IEEE, 971-976.
[6] Potts, I., Harwood, D., Torbic, D.J., Richard, K.R., Gluck, J.S., Levinson, H.S., & Ghebrial, R.S. (2004). Safety of U-Turns at Unsignalized Median Openings NCHRP Report 524. Transportation Research Board, Washington D.D.
[7] Akçelik, R. (2008). “The relationship between capacity and driver behaviour”, In Paper presented at the TRB National Roundabout Conference, 18, 21.
[8] Martinez, C.J., & Barnes, B.G. (2009). “Feasibility Analysis of Median U-turn Intersection Treatments On Wisconsin’s Busiest Arterial Highway”, In ITE 2009 Technical Conference and Exhibit.
[9] Liu, P., Lu, J.J., Pirinccioglu, F., Dissanayake, S., & Sokolow, G. (2007). “Should direct left-turns from driveways be replaced by right-turns followed by U-Turns? The safety and operational comparison in Florida”, In 3rd Urban Street Symposium: Uptown, Downtown, or Small Town: Designing Urban Streets That Work.
[10] Kong, L.Z., Xu, R.Y., & Qin, L.J. (2011). “Research of efficiency evaluation of U-turn lanes at Signalized Intersections”, In Research and Development (SCOReD), 2011 IEEE Student Conference on, 436-441.
[11] Leng, J., Zhang, Y., & Zhao, H. (2008). “Research on the Impact of Traffic Volume on U-turn at Intersection”, In Modelling, Simulation and Optimization, 2008. WMSO'08. International Workshop on, 368-371.
[12] Combinido, J.S.L., & Lim, M.T. (2010). “Modeling U-turn traffic flow”. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 389(17), 3640-3647.
[13] El Esawey, M., & Sayed, T. (2011). “Operational performance analysis of the unconventional median U-turn intersection design”, Canadian Journal of Civil Engineering, 38(11), 1249-1261.
[14] Mazaheri , A. (2014) “Determination appropriate Location of U-turn at urban signalized intersection” A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for The Degree of M.Sc. in Civil Engineering, Faculty Of Engineering- Department of civil engineering, Islamic Azad university, Zanjan Branch,Iran (In Persion).
]15[مظاهری, آ. رحیمی، الف. م. (۱۳۹۳). "ارزیابی مانور واگرد در محل تقاطع چراغ‌دار بر روی شبکه با استفاده از شبیه‌سازی خردنگر"، دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، دانشگاه جامع علمی کاربردی.
CAPTCHA Image