بررسی آزمایشگاهی رفتار آسودگی تنش در ماسه و سطح تماس ماسه-ژئوتکستایل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی مرند، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه علوم پایه، دانشکده فنی و مهندسی مرند، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22091/cer.2024.9284.1507

چکیده

در این تحقیق پدیده آسودگی تنش در خاک ماسه ای غیر مسلح و مسلح شده با لایه ژئوتکستایل با استفاده از آزمایش برش مستقیم بزرگ مقیاس مطالعه شده است. برای بررسی اثر سرعت برش و دانسیته خاک بر میزان افت مقاومت ناشی از آسودگی تنش، از دو سرعت برش به مقدار 0.5 و 5 میلی متر بر دقیقه و دو دانسیته نسبی 35% و 60% به ترتیب دانسیته سست و متوسط استفاده شده است. همه نمونه ها در آزمایش برش مستقیم تحت تنش قائم 100 کیلوپاسکال بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که مقدار افت تنش ناشی از پدیده آسودگی تنش به تراز تنش برشی، دانسیته خاک، وجود لایه ژئوتکستایل در خاک و سرعت برش بستگی دارد. به نحوی که با افزایش تراز تنش برشی و سرعت برش و با کاهش دانسیته ماسه و همچنین وجود لایه ژئوتکستایل در خاک، مقدار افت تنش ناشی از آسودگی تنش افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of stress relaxation behavior in sand and sand-geotextile interface

نویسندگان [English]

  • Javad Ghaffari 1
  • Somayyeh Fazeli 2
1 Civil engineering, Marand Technical College, University of Tabriz,,Tabriz,, Iran
2 Fundamental Sciences, Marand Technical College, University of Tabriz,, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

In this research, the phenomenon of stress relaxation in unreinforced and reinforced sandy soil with geotextile layer has been studied using a large-scale direct shear test. To investigate the effect of shear speed and soil density on the amount of resistance loss due to stress relaxation, two shear speeds of 0.5 and 5 mm/min and two relative densities of 35% and 60%, respectively, loose and medium density, have been used. All samples have been tested in direct shear test under vertical stress of 100 kPa. The results show that the amount of resistance loss due to stress relaxation depends on the shear stress level, soil density, presence of a geotextile layer in the soil and shear speed. In such a way that by increasing the level of shear stress and shear speed and by decreasing the density of sand and also with the presence of a geotextile layer in soil, the amount of resistance loss due to stress relaxation increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stress relaxation
  • direct shear
  • sand-geotextile interface
  • shear speed
  • shear stress level
CAPTCHA Image