تحلیل پاسخ یک بعدی و غیرخطی آبرفت دانه‌ای سیمانته تحت ارتعاش هارمونیک با استفاده از تکنیک اغتشاشات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

2 گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

3 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران.

10.22091/cer.2024.9608.1490

چکیده

در این مطالعه به بررسی پاسخ آبرفت‌ تک لایه دانه‌ای سیمانته با سطح افقی تحت اثر ارتعاشات هارمونیک یک بعدی اعمالی در پایه پرداخته شد. مدلسازی به‌صورت یک لایه نیمه بینهایت درنظر گرفته شده و جابه‌جایی‌های افقی تنها در یک جهت و تنش‌ها و کرنش‌های برشی نیز روی صفحات افقی بطور یکنواخت لحاظ شده است. فرض بر آن است که وقتی خاک تحت تاثیر تحریک لرزه‌ای در پایه قرار می‌گیرد، تنها در آن تغییر شکل برشی ایجاد می گردد. رفتار غیرخطی خاک که ناشی از بارگذاری سیکلی می‌باشد، با استفاده از خصوصیات تغییرشکل دینامیکی یعنی نسبت میرایی و سختی نرمال شده تعیین می‌شود. این ویژگیهای دینامیکی به پارامترهای مختلفی مانند فشار همه جانبه و درصد سیمان وابسته هستند. در این مطالعه از یک مدل تجربی برای تعیین خصوصیات تغییرشکل دینامیکی خاک دانه‌ای سیمانته و غیر سیمانته استفاده شد. با تشکیل معادله یک درجه آزادی مرتبه اول غیرخطی حرکت تحت ارتعاش هارمونیک، امکان ارائه راه‌حل تقریبی این معادله با استفاده از تکنیک اغتشاشات مورد ارزیابی قرار گرفت. درنهایت، وقوع پدیده تشدید در آبرفت یک لایه سیمانته بررسی شد و دامنه در سطح زمین به روش تحلیلی و با دقت مناسب تعیین گردید. بر‌اساس نتایج، روش تحلیلی پیشنهادی برای تحلیل پاسخ سیستم یک درجه آزادی از سازگاری بسیار خوبی با روش‌های عددی مرسوم مانند رانج کوتا برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

One-dimensional non-linear response analysis of cemented granular alluvium under harmonic vibration using perturbation method.

نویسندگان [English]

  • Ali Shirzad 1
  • Seyed Ali Asghar Hosseini 2
  • Hamidi Amir 3
1 Civil Engineering Department, School of Engineering, Kharazmi University, Karaj, Iran
2 Mechanical Engineering Department, School of Engineering, Kharazmi University, Karaj, Iran
3 Civil Engineering Department, School of Engineering, Kharazmi University, Karaj, Iran
چکیده [English]

In present study, the response of a cemented granular and horizontal layer is investigated under one-dimensional harmonic vibrations applied at its base. The modeling was performed considering an infinite horizontal layer with displacements occurred in one direction with uniform shear stress and strain distributions on horizontal planes. It is considered that only shear displacements occur when the soil layer is subjected to seismic excitation at base. The nonlinear behavior due to cyclic loading can be determined using dynamic characteristics of soil like shear modulus and damping ratio. These dynamic characteristics are dependent to different parameters like confining pressure and cement content. In present study, an empirical model was applied for determination of dynamic characteristics of cemented and uncemented soil. By deriving the one degree of freedom equation of motion, an approximate solution was suggested using perturbation method. Finally, the resonance phenomenon was studied for cemented granular layer and the amplitudes were predicted with a precise approximation. Based on the results, the suggested method was able to predict the response of soil layer with good consistency comparing to the results of numerical methods like Runge-Kutta.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perturbation method
  • Non-linear response analysis
  • One-layered cemented alluvium
  • Vibrations amplitude
  • Resonance frequency
CAPTCHA Image