بررسی آزمایشگاهی رفتار داخل صفحه نمای آجری و سنگی با دیوار پشتیبان بنایی تحت اثر بارهای رفت و برگشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشگاه قم

3 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ملایر، ایران

10.22091/cer.2024.10217.1533

چکیده

مشاهدات حاصل از زلزله‌های گذشته نشان‌دهنده تأثیر نما در عملکرد لرزه‌ای سازه است. فلسفه ی طراحی لرزه‌ای نما بگونه‌ای است که پایداری دیوار پشتیبان توسط سازه‌ی اصلی و پایداری نما توسط دیوار پشتیبان یا سازه تامین گردیده و این سه جزء دارای حرکات مستقل از یکدیگر باشند. در حال حاضر در صنعت ساختمان به دلیل استفاده از نماهای چسبیده به دیوار پشتیبان، جداسازی حرکت نما از دیوار پشتیبان تامین نمی‌گردد. لذا مهم‌ترین هدف در این تحقیق ، بررسی تأثیر جنس مصالح بر رفتار داخل صفحه دیوارهای بیرونی و نما بر اساس روش‌های اجرایی متداول موجود است.. براین‌اساس تعداد 3 نمونه شامل قاب فولادی ساده به همراه دیوار پشتیبان و نما تحت اثر بارهای جانبی رفت و برگشتی و کنترل شونده توسط جابجایی مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج حاصل از رفتار آنها در قالب الگوهای شکست، منحنی‌های چرخه‌ای، پوش‌دوخطی، شکل‌پذیری، کاهش سختی مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای مورد مطالعه در این نمونه‌ها شامل جداسازی دیوار پشتیبان از سازه و نوع مصالح نما بوده است . نتایج حاصل از بررسی نتایج نشان می‌دهد نماهای چسبیده فاقد عملکرد لرزه ای متناسب با اهداف آیین نامه است. همچنین نتایج نشان می‌دهند افزودن نما به سازه بسته به نوع و ویژگی‌های مصالح نما، با افزایش 4 تا 6 برابری درافزایش میزان سختی اولیه ، افزایش مقاومت کل سازه حدود 2 برابر و افزایش پتانسیل آسیب ساختمان را دارد. . در این تحقیق عملکرد لرزه ای نمای آجری در مقایسه با نمای سنگی بهتر بوده و تأثیر کمتری در تغییر عملکرد لرزه‌ای سازه داشته است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of the behavior in-plan the brick and stone facade with the Nonstructural Masonry Walls under the effect of Cyclic loads

نویسندگان [English]

  • Mahdi Sharifi 1
  • ali mohammadi 2
  • Mehdi Alirezaei 3
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Qom, Qom, Iran
2 PhD Student
3 Department of Civil Engineering, Malayer Branch, Islamic Azad University, Malayer, Iran
چکیده [English]

Observations from past earthquakes and studies conducted by various re-searchers show the effect of facade on the seismic performance of the structure. Structure, veneer wall and faced need to be stable and inde-pendent in their deformation. The most important goal in the upcoming study is to investigate the effect of materials on the in-plane behavior of external walls and building facades based on the existing common imple-mentation methods. Based on this, 3 samples of Cyclic lateral loads were tested in a controlled manner under displacement and the results of their behavior in terms of form, failure patterns, cyclic curves, cover, bilinear, ductility, reduction of equivalent hardness were investigated. The results of the analyzes showed that adding a facade to the structure, depending on the type and characteristics of the facade materials, has a significant effect on increasing the initial stiffness in range of 4 to 6 time and resistance in range of 2 time. Facade isolation reduces interframe damage and also re-duces facade damage and adverse interframe-frame interaction it seems that the seismic performance of the brick facade is better compared to the stone facade and has less effect on changing the seismic performance of the structure. Key words: facade isolation, seismic performance, brick fa-cade, stone facade

کلیدواژه‌ها [English]

  • facade
  • seismic performance
  • brick facade
  • stone facade
CAPTCHA Image