ارزیابی پارامترهای موثر در نفوذپذیری ماسه سیلیکاته فیروزکوه و کربناته هرمز بهسازی‎شده با بایوپلیمر صمغ فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Iran university of science and technology

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

10.22091/cer.2024.9999.1515

چکیده

مطالعه پیش‏رو عملکرد صمغ فارسی به عنوان بایوپلیمر گیاهی جدید در کاهش نفوذپذیری ماسه کربناته هرمز و ماسه سیلیکاته فیروزکوه را مورد ارزیابی قرار می‏دهد. بدین منظور آزمایش نفوذپذیری با هد ثابت بر روی نمونه‏های ماسه‏ بهسازی‎شده و نشده صورت پذیرفت. تاثیر متغیرهایی چون درصد‏ وزنی بایوپلیمر افزودنی، محل و زمان گیرش و تراکم اولیه در نفوذپذیری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزدون 5/0% و 3%، نفوذپذیری نسبت به ماسه بهسازی‏نشده به ترتیب تا 3 و 160 برابر (بسته به نوع ماسه) پس از گذراندن دوره گیرشی 7 روزه در گرمکن کاهش پیدا کرد. سایر پارامترها همچون تراکم اولیه خاک، دمای محل و مدت گیرش نیز بر کاهش نفوذپذیری خاک تاثیر مستقیمی داشته به طوری که ضریب نفوذپذیری نمونه هرمز و فیروزکوه بهسازی‎شده بهینه با 3% صمغ فارسی و تراکم نسبی خاک (پیش از بهسازی) در حدود 80%، بعد از 28 روز عمل‏آوری در گرمکن، به ترتیب به 6-10×65/6 و 6-10×7/7 سانتی‏متر بر ثانیه رسیده که نسبت به نمونه بهسازی‎نشده با تراکم نسبی 80%، 587 و 175 برابر نفوذپذیری کمتری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of Key Factors Impacting Permeability in treated Firouzkooh Siliceous Sand and Hormuz Carbonate Sand Using Persian Gum Biopol-ymer

نویسندگان [English]

  • Masoud Mohseninia 1
  • Hossein Salehzadeh 2
1 Iran university of science and technology
2 Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

This study evaluates the performance of Persian gum as a new plant-based biopolymer in reducing the permeability of the Hormuz car-bonate sand and the Firouzkooh silicate sand. To achieve this objec-tive, constant head permeability tests were conducted on both un-treated and Persian gum-treated sand specimens. Various parame-ters, including the proportion of additive biopolymer, curing loca-tion, curing time and initial soil density, were investigated. The re-search findings revealed that the introduction of 0.5% and 3% Per-sian gum resulted in a substantial reduction in permeability, with re-ductions of approximately 3-fold and 190-fold, respectively, depend-ing on the sand type. These reductions were observed subsequent to a 7-day curing regimen conducted under elevated temperatures. Ad-ditionally, it was observed that other parameters, notably initial soil density, curing temperature, and curing duration, exerted a signifi-cant and direct influence on the reduction in soil permeability. In particular, the permeability coefficient of the Hormuz and Firouzkooh optimum samples, treated with a 3% concentration of Persian gum and possessing a relative soil density of approximately 80% prior to treatment, demonstrated a significant reduction to approximately 6.65 × 10E-6 and 7.7 × 10E-6 cm/s, respectively, following an ex-tended 28-day curing period at an elevated temperature. This notable decrease, in comparison to analogous untreated samples, represent-ed a 578-fold and 175-fold reduction in permeability, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Treated sand
  • Biopolymer
  • Permeability test
  • Firouzkooh sand
  • Hormuz sand
CAPTCHA Image