مطالعه تاثیر شرایط زهکشی بر ظرفیت رمبندگی خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران دانشگاه یزد

2 دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی عمران

10.22091/cer.2024.10063.1520

چکیده

خاک‌ رمبنده یکی از خاک‌های مشکل آفرین است که در حالت خشک پایداری خوبی از خود نشان می‌دهد، اما به محض ورود آب دچار نشست‌های ناگهانی و قابل توجه می‌گردد. عوامل زیادی بر روی رفتار خاک رمبنده تاثیر می‌گذارد که این عوامل را می‌توان به چهار دسته شرایط اولیه خاک، شرایط بارگذاری، کیفیت دانه‌بندی و نحوه نفوذ آب در خاک تقسیم بندی نمود. لایه‌های اطراف خاک رمبنده می‌توانند نفوذ‌پذیر و یا نفوذناپذیر باشند، اما دستگاه‌های موجود برای تعیین ظرفیت رمبندگی قابلیت مدلسازی شرایط زهکشی مرزهای لایه خاک رمبنده را ندارند. در این مطالعه دستگاهی با قابلیت مدلسازی شرایط زهکشی در آزمایشگاه ساخته شد. خاک رمبنده در آزمایشگاه تولید و میزان ظرفیت رمبندگی آن با استفاده از آزمایش ادومتر تک، دوگانه و دستگاه ساخته شده تعیین گردید. نتایج نشان داد که شرایط زهکشی یک عامل تاثیر گذار بر روی رفتار خاک‌های رمبنده است. ظرفیت رمبندگی به دست آمده از این دستگاه با توجه به ورود آب از یک طرف، در هر دو حالت با زهکشی و بدون زهکشی کمتر از ظرفیت رمبندگی آزمایش ادومتر است. مقایسه دوحالت با زهکشی و بدون زهکشی در دو توزیع آب نقطه‌ای و گسترده نشان می‌دهد در هر دو توزیع آب، میزان ظرفیت رمبندگی در حالت با زهکشی بیشتر از حالت بدون زهکشی است. به عنوان مثال در توزیع نقطه‌ای ظرفیت رمبندگی حالت با زهکشی 27/7 درصد و در توزیع گسترده 19/5 درصد بیشتر از حالت بدون زهکشی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of the Effect of Drainage Conditions on the Collapse Potential of Soil

نویسندگان [English]

  • Javad Mahmoudi 1
  • Reza Pourhosseini 2
1 civil engineering department, yazd university
2 department of civil engineering, Yazd university
چکیده [English]

Collapsible soils are one of the problematic soils, as they exhibit good stability in dry conditions but undergo sudden and significant settle-ments upon water entry. The surrounding layers of collapsible soil can be either permeable or impermeable, but the existing devices for determining the collapse potential lack the ability to model the drain-age conditions around the collapsible soil layer. In this study, an ap-paratus capable of modeling drainage conditions was constructed. A collapsible soil was made in laboratory, and its collapse potential was determined using single and double oedometer tests as well as the constructed apparatus. The results show that drainage conditions are an influential factor on the behavior of collapsible soils. The col-lapse potential obtained from this apparatus is lower than the col-lapse potential obtained from the oedometer test. The comparison of the two conditions with drainage and without drainage in two point and wide water distributions shows that in both water distributions, the collapse potential is higher in the condition with drainage than in the condition without drainage. For example, in the point distribution, the collapse potential with drainage is 27.7% higher than the without drainage, while in the wide distribution, it is 19.5%higher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collapsible Soil
  • Collapse Potential
  • Drainage
  • Large Scale Apparatus
  • Water infiltration
CAPTCHA Image