ارزیابی رفتار تحکیمی خاک آلوده به مواد نفتی، پس از تسلیح تصادفی با الیاف پلی‌پروپیلن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران و معماری، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشکده فنی مهندسی، مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

10.22091/cer.2023.9636.1492

چکیده

با توجه به تأثیر آلاینده‌ها بر ویژگی‌های ژئوتکنیکی خاک، تمایل به بهسازی خاک‌های آلوده، جهت اطمینان از مقاومت و ظرفیت باربری خاک آلوده برای انجام پروژه‌های عمرانی افزایش یافته است. در این مطالعه، خاک رس از طبقه‌ی CL با گازوییل در مقادیر 3، 6 و 9 درصد وزنی آلوده شده و پس از آن، خاک آلوده، با الیاف پلی‌پروپیلن در مقادیر 25/0، 5/0، 75/0 و 1 درصد وزنی مسلح گردیده است. به منظور بررسی تأثیر آلودگی بر ویژگی‌های خاک، نمونه‌های آلوده شده با گازوییل، تحت آزمایش‌های تعیین حدود آتربرگ و تراکم به روش پراکتور استاندارد قرار گرفته‌اند. پس از آن، آزمایش تحکیم یک‌بُعدی، بر روی نمونه‌های فاقد آلاینده (خاک شاهد)، نمونه‌های آلوده و نمونه‎های آلوده‌ی مسلح شده با الیاف انجام شده است. بر اساس نتایج حاصل، وجود آلاینده‌ی نفتی در خاک، منجر به کاهش حدود آتربرگ، افزایش وزن مخصوص خشک حداکثر، کاهش رطوبت بهینه، کاهش ضریب تحکیم، کاهش نسبت تخلخل، افزایش ضریب فشردگی حجمی و افزایش ضریب نفوذپذیری شده است. در نمونه‌های آلوده‌ی مسلح شده با الیاف، با افزایش مقدار الیاف از 25/0 درصد به 5/0 درصد، کاهش ضریب تحکیم، افزایش ضریب فشردگی حجمی، کاهش نسبت تخلخل و افزایش ضریب نفوذپذیری، نسبت به مقدار آن در نمونه‌ی آلوده‌‌ی فاقد الیاف مشاهده شده و پس از آن، با افزایش بیشتر الیاف به 1 درصد، روند تغییرات در هریک از پارامترها معکوس شده است. با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، می‌توان از الیاف پلی‌پروپیلن به نحو مؤثری در بهسازی خاک‌های آلوده استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Consolidation behavior of the petroleum hydrocarbon contaminated soil treated with polypropylene

نویسندگان [English]

  • Abdolghafour Khademalrasoul 1
  • Hossein Ghorbani 2
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering and Architecture,, Iran.
2 Department of Civil Engineering,
چکیده [English]

Soil pollution by oil hydrocarbons is one of the most important kinds of pollution. In this study, clay soil from the CL class were contaminated with gasoil synthetically in 3, 6 and 9 percent by weight, and then the soil containing 6 percent of pollution reinforced with polypropylene fibers at amounts of 0.25, 0.5, 0.75 and 1 percent by weight. According to the results in all samples, Atterberg limits were reduced compared to the base soil. By increasing the percentage of contamination from 0 to 6 percent, the liquid limit and plastic index of the contaminated samples decreased. Moreover by increasing the amount of contamination to 9 percent, these values increased. Investigation of changes trend and amount of compaction characteristics (maximum dry density and optimum moisture) of samples also showed that with soil contamination, maximum dry density and optimum moisture content, had an upward and descending trend compared to the corresponding values in base soil, respectively. According to the results, the presence of contaminant in the soil was led to a decrease of consolidation coefficient, decrease of void ratio, increase of coefficient of volume compressibility and increase of permeability coefficient. The highest rate of decrease in consolidation coefficient (equivalent to 1.7 percent) and the highest increase in permeability coefficient (equivalent to 23.01 percent) was related to the contaminated sample reinforced with 0.75 percent by weight of fibers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contaminated soil
  • Petroleum hydrocarbon
  • soil improvement
  • polypropylene fiber
  • consolidation test
CAPTCHA Image