بررسی رفتار لرزه‌ای مخزن تحت فشار افقی به‌ همراه سیستم لوله‌کشی متصل به آن با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

بررسی رفتار لرزه‌ای احتمالاتی مخزن تحت فشار افقی به‌همراه سیستم لوله‌کشی متصل به آن در این تحقیق مدنظر می‌باشد. مطالعه‌ رفتار لرزه‌ای تجهیزات به‌کار رفته در مجتمع‌های صنعتی، جهت استفاده در مطالعات ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرد. به‌همین ‌منظور، در مطالعه‌ موردی مخزنی تحت فشار افقی طراحی و ساخته شده در یک پالایشگاه، با استفاده از روش اجزای محدود مدل‌سازی و مورد تحلیل‌های دینامیکی افزاینده قرار گرفته است. پاسخ‌های اجزای تشکیل‌دهنده‌ مخزن افقی شامل تنش، تغییرشکل و چرخش از نتایج مدل اجزای محدود به‌دست آمده است. معیارهای خرابی و حالت‌های حدی برای اجزا شامل پوسته‌ بدنه، میل‌مهارهای بیس‌پلیت، زانویی‌ها و فلنج لوله‌ها تعیین شده است. براساس نتایج تجزیه و تحلیل دینامیکی افزاینده، نظریه آماری و مدل‌ها جهت محاسبه‌ منحنی‌های شکنندگی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که اتصالات فلنج لوله‌ها و بدنه مخزن افقی مکان‌هایی هستند که مستعد شروع بیشترین خرابی در مخزن افقی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Incremental Dynamic Analysis of Horizontal Pressure Vessels with Their Piping Systems

نویسندگان [English]

  • Mahdi Sharifi 1
  • Zeinab Maleki 2
  • Bijan Sayyafzadeh 2
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Qom, Qom, Iran.
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Qom, Qom, Iran.
چکیده [English]

Reduction and management of risk of industrial plant especially energy is an important concern. Probabilistic and reliability method are used in risk and cost estimations. Oil, Gas and Petrochemical plant are the most energy producer plants that are in focus of cost, life and operation. These plants consist of several units, parts and equipment’s. In order to study the risk of plants, it is needed to study the equipment’s. The main goal of this research is probabilistic seismic assessment of fixed horizontal vessels. In this paper, finite element model of designed and constructed vessels in a real project is prepared and incremental dynamic analysis (IDA) is performed. Response of vessels components including the vessel body stress, piping stress, flange and elbow deformations, anchor bolt stress are extracted and their related limit state are defined. Finally the fragility curve of vessels components is prepared. The result shows that flange connection is the components that are potential for starting the damage of vessels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probabilistic Seismic Analysis
  • Incremental Dynamic Analysis
  • Horizontal Pressure Vessels
  • Fragility Curves
[1] Alessandri, S., Caputo, A. C., Corritore, D., Giannini, R., Paolacci, F., & Phan, H. N. (2018). Probabilistic risk analysis of process plants under seismic loading based on Monte Carlo simulations, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 53, 136-148. doi: 10.1016/j.jlp.2017.12.013 
[2] Baltas, C., Lestuzzi, P., & Koller, M. G. (2014). Seismic assessment of horizontal cylindrical reservoirs. In Seismic Design of Industrial Facilities: Proceedings of the International Conference on Seismic Design of Industrial Facilities (SeDIF-Conference), 461-472. doi: 10.1007/978-3-658-02810-7_39
[3] Danesi, R. J. (2015). Seismic risk of industrial plants: Assessment of a petrochemical piperack using incremental dynamic analysis, Doctoral dissertation, MSc Thesis Rose School. Pavia, Italy.
[4] Rasmussen, K. (1995). Natural events and accidents with hazardous materials. Journal of hazardous Materials, 40(1), 43-54. doi: 10.1016/0304-3894(94)00079-V
[5] Krausmann, E., & Cruz, A. M. (2008). NATECH disasters: when natural hazards trigger technological accidents-Preface, Natural Hazards, 46(2), 139-141.
[6] Caputo, A. C. (2016). A model for probabilistic seismic risk assessment of process plants. In Pressure Vessels and Piping Conference, 50466, V008T08A025. doi: 10.1115/PVP2016-63280
[7] Johnson, G. S., Aschheim, M., & Sezen, H. (2000). Industrial facilities. Earthquake Spectra, 16(1_suppl), 311-350. doi: 10.1193/1.1586158
[8] Kumar, V., Kumar, N., Angra, S., & Sharma, P. (2014). Design of Saddle Support for Horizontal Pressure Vessel. International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering, 8(12), 1-5. doi: 10.5281/zenodo.1097060
[9] Lees, F. (2012). Lees' Loss prevention in the process industries: Hazard identification, assessment and control. Butterworth-Heinemann. 
[10] Anandhu, P. D., & Avis, A. (2017). Design and Analysis of Horizontal Pressure Vessel and Thickness optimization. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, 6(5).
[11] Carluccio, A. Di, Fabbrocino, G., Salzano, E., & Manfredi, G. (2008). Analysis of Pressurized Horizontal Vessels Under Seismic Excitation, 14th World Conference on Earthquake Engineering, 12–17.
[12] Anbazhagan, A. S., Anand, M. D., & Milton, G. A. (2012). Development of finite element based wind and seismic design procedure for horizontal pressure vessel. Procedia engineering, 38, 3998-4004. doi: 10.1016/j.proeng.2012.06.457
[13] Farhan, M., & Bousias, S. (2020). Seismic fragility analysis of LNG sub-plant accounting for component dynamic interaction. Bulletin of Earthquake Engineering, 18(10), 5063-5085. doi: 10.1007/s10518-020-00896-y
[14] Sobhan, M. S., & Hosseini, P. (2022). A Study of the Buckling Behavior of Aboveground Cylindrical Steel Tank under Seismic Loading. Civil Infrastructure Researches, 8(1), 21-34. doi: 10.22091/cer.2021.7560.1324 [In Persian]
[15] Bovo, M., Barbaresi, A., & Torreggiani, D. (2020). Definition of seismic performances and fragility curves of unanchored cylindrical steel legged tanks used in wine making and storage. Bulletin of Earthquake Engineering, 18(8), 3711-3745. doi: 10.1007/s10518-020-00841-z
[16] Suzuki, K. (2008). Earthquake damage to industrial facilities and development of seismic and vibration control technology, Journal of System design and dynamics, 2(1), 2-11. doi: 10.1299/jsdd.2.2
[17] Vamvatsikos, D., & Cornell, C. A. (2002). The incremental dynamic analysis and its application to performance-based earthquake engineering, In Proceedings of the 12th European conference on earthquake engineering, 40, 1375-92. 
[18] Kouhestani, S., Sayyafzadeh, B., & Sharifi, M. (2020). Seismic Vulnerability Assessment of Derrick_Supported Flare_Stacks Using Fragility Curves, Civil Infrastructure Researches, 6(1), 89-102. doi: 10.22091/cer.2021.6244.1218 [In Persian] 
[19] Khojasteh Far, A. (2013). Determining the Collapse Fragility Curve in Flexural Steel Structures by Considering Different Sources of Modeling Uncertainties Using Fuzzy Logic. Ph.D Thesis, Faculty of Civil Engineering, Khajeh Nasir Tosi University. [In Persian]
[20] PEER NGA-West2 database. https://Ngawest2.Berkeley.Edu/Site.
[21] Iervolino, I., & Cornell, C. A. (2005). Record selection for nonlinear seismic analysis of structures. Earthquake Spectra, 21(3), 685-713. doi: 10.1193/1.1990199
[22] Chopra, A. K. (2012). Dynamics of structures: theory and applications to earthquake engineering. Published by Pearson, University of California at Berkeley
[23] Barron-Corvera, R. (2000). Spectral evaluation of seismic fragility of structures. State University of New York at Buffalo.
[24] Bursi, O., Paolacci, F., & Reza, M. S. (2015). Seismic performance assessment of oil & gas piping system through nonlinear analysis. In 5th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Crete, Greece.
[25] Caprinozzi, S., M. Ahmed, M., Paolacci, F., Bursi, O. S., & La Salandra, V. (2017). Univariate fragility models for seismic vulnerability assessment of refinery piping systems. In Pressure Vessels and Piping Conference, 58035, V008T08A033. doi: 10.1115/PVP2017-65138
[26] MOSS, D. R. (2004). Pressure Vessel Design Manual. Elsevier Science.
[27] Bathe, J., & Wilson, E. (1976). Numerical methods in finite element analysis. Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, NJ.
[28] Tabeshpoor, M, R. (2015). Nonlinear analysis of structures. Tehran, Fadak Isatis Publication. 
[29] Fiore, A., Rago, C., Vanzi, I., Greco, R., & Briseghella, B. (2018). Seismic behavior of a low-rise horizontal cylindrical tank. International Journal of Advanced Structural Engineering, 10(2), 143-152. doi: 10.1007/s40091-018-0188-y
CAPTCHA Image