ارزیابی تاثیر پریود‌پالس و شدت لرزه‌ای بر الگوی توزیع تغییر‌مکان جانبی در ارتفاع قاب‌های خمشی بتن‌آرمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش سازه، دانشکده فنی‌ و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار مهندسی سازه، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی‌ و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار مهندسی زلزله، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

تعیین الگوی توزیع تغییرمکان جانبی در ارتفاع سازه‌ها، نقش مهمی در افزایش دقت طراحی بهینه و طراحی عملکردی در مقابل انواع بار‌های لرزه‌ای دارد. در این مقاله الگوی توزیع تغییرمکان جانبی در طبقات قاب‌های خمشی بتن‌آرمه با در‌ نظرگرفتن اثر شدت لرزه‌ای و پریود پالس بررسی شد. سازه‌های مورد بررسی شامل سه سازه با تعداد طبقات 3، 9 و 15 و با سیستم قاب‌خمشی بتن‌آرمه ویژه بوده که بر اساس ضوابط مبحث 9 مقررات ملی و ویرایش چهارم استاندارد 2800 با در نظرگرفتن منطقه با خطر لرزه‌خیزی بسیار زیاد و خاک نوع 3 توسط نرم‌افزار ETABS به صورت استاتیکی معادل تحلیل و طراحی شدند. قاب‌های میانی سازه‌ها با نرم‌افزار SeismoStruct مدلسازی غیرخطی شده و تحت اثر مجموعه شتاب‌نگاشت‌های لرزه‌ای در شدت‌های لرزه‌ای متفاوت، تحلیل غیرخطی شدند. شتاب‌نگاشت‌های لرزه‌ای مورد استفاده شامل 7 شتاب‌نگاشت‌ لرزه‌ای حوزه دور از گسل فاقد اثر پالسی و 21 شتاب‌نگاشت‌ لرزه‌ای پالسی حوزه نزدیک و دارای اثر جهت‌داری‌ پیش‌رونده بوده که بر اساس پریود پالس به سه دسته پالس‌کوتاه، متوسط و بلند تقسیم شده‌بودند. پاسخ‌های تغییرمکان سازه‌ها بر پایه تحلیل‌های غیرخطی با یکدیگر مقایسه شدند که در این مقایسه طیف تغییرمکان اصلاح‌شده بکار رفت. نتایج نشان داد در قاب‌های خمشی بتن‌آرمه کوتاه‌مرتبه بدون هیچ گونه نامنظمی و بر یک بستر سنگی، تحت مجموعه شتاب‌نگاشت لرزه‌ای انتخابی در این تحقیق، تاثیر تمامی شتاب‌نگاشت‌های لرزه‌ای تقریبا برابر بوده و حداکثر تغییرمکان‌ها در طبقات فوقانی رخ می‌دهد. با افزایش ارتفاع این قاب‌ها و افزایش تاثیر مودهای بالاتر، تاثیر پریود پالس رکود‌ها و شدت‌ لرزه‌ای محسوس می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effect of Pulse Period and Seismic Intensity on the Pattern of Lateral Displacement Distribution in the Height of RC-Moment Resisting Frames

نویسندگان [English]

  • Nima Shahbazi 1
  • Reza Aghayari 2
  • Iman Ashayeri 3
1 M.Sc. Student, Civil Engineering Department, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Ph.D., Associate Professor, Civil Engineering Department, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Ph.D., Assistant Professor, Civil Engineering Department, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Determining the pattern of lateral displacement distribution in the height of structures and the factors affecting it, has an important role in increasing the accuracy of optimal design and functional design against various seismic loads. In this paper, the pattern of lateral displacement distribution between floors at the height of flexural reinforced concrete frames is investigated and the effect of seismic intensity and pulse period on this issue is investigated. The studied frames are three structures of 3, 9 and 15 floors of RC Moment-resisting frames. the middle frames of the structures were non-linearly modeled in 2D in the SeismoStruct 2021 program, and nonlinear analysis was performed under the set of records and at different seismic intensities. the displacement response of the structures was compared. The results showed that in orderly short-term reinforced concrete bending frames without any irregularity under the set of selected accelerometers in this research, the effect of all records is almost equal and displacement occurs in the upper floors. As the height of the structures increases and the effect of higher modes increases, the effect of the pulse period of stagnation and seismic intensity is felt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relative displacement pattern
  • Pulse period
  • Near-field earthquakes
  • Reinforced concrete moment-resisting frame
[1] Lin, K. C., Lin, C. C. J., Chen, J. Y., & Chang, H. Y. (2010). Seismic reliability of steel framed buildings. Structural safety, 32(3), 174-182. doi: 10.1016/j.strusafe.2009.11.001
[2] Priestley, M. J. N., Calvi, G. M., & Kowalsky, M. J. (2007). Direct displacement-based seismic design of structures. In NZSEE conference, 1-23.
[3] Tzimas, A. S., Karavasilis, T. L., Bazeos, N., & Beskos, D. E. (2013). A hybrid force/displacement seismic design method for steel building frames. Engineering Structures, 56, 1452-1463. doi: 10.1016/j.engstruct.2013.07.014
[4] Gupta, A., & Krawinkler, H. (2000). Estimation of seismic drift demands for frame structures. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 29(9), 1287-1305. doi: 10.1002/1096-9845(200009)29:9<1287::AID-EQE971>3.0.CO;2-B
[5] Haddad Shargh, F., & Hosseini, M. (2011). An Optimal Distribution of Stiffness over the Height of Shear Buildings to Minimize the Seismic Input Energy. Journal of Seismology and Earthquake Engineering, 13(1), 25-32.
[6] Karavasilis, T. L., Makris, N., Bazeos, N., & Beskos, D. E. (2010). Dimensional response analysis of multistory regular steel MRF subjected to pulselike earthquake ground motions. Journal of structural engineering, 136(8), 921-932. doi: 10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0000193
[7] Sehhati, R., Rodriguez-Marek, A., ElGawady, M., & Cofer, W. F. (2011). Effects of near-fault ground motions and equivalent pulses on multi-story structures. Engineering Structures, 33(3), 767-779. doi: 10.1016/j.engstruct.2010.11.032
[8] Zamani, A. M., Pahlavan, H., Shamekhi Amiri, M., & Rafiee, F. (2022). Probabilistic Seismic Assessment of RC Tall Regular Buildings Having Special Moment Frames Subjected to Long-period Earthquakes. Journal of Structural and Construction Engineering, 8(4), 270-291. doi: 10.22065/jsce.2021.281122.2421 [In Persian]
[9] Daneshjo, F., & Badarlo, B. (2008). Nonlinear Dynamic Behavior of Off-Axis Steel Frames under the Influence of Near-Fault Earthquakes. Structure and Steel, 4(2), [In Persian]
[10] Monfaredi, S. (2019). Investigating the Effect of the Location of the Building in Relation to the Fault on the Amount of Damage to the Structure in the Area Near the Fault, Anoshirvan University. [In Persian]
[11] Goudarzi, F., Saberi, V., Saberi, H., & Sadeghi, A. (2020). Investigation the Pulse Period Effect on Seismic Damage Distribution Pattern in Special Steel Moment-Resisting Frame Structures. Journal of Structure & Steel, 14(30), 5-18. doi: 20.1001.1.1735515.1399.1399.30.2.3 [In Persian]
[12] Siahpolo, N., Gerami, M., & VahdanI, R. (2022). Evaluation of the Inelastic Deformation Demands in Regular Steel Frames by Comparing the Results of the Pushover Method with the Nonlinear Time Histories Analysis Under the Near-Fault Pulse-type Earthquake. Journal of Civil and Environmental Engineering, 52(106), 93-108. doi: 10.22034/jcee.2019.9255 [In Persian]
[13] Razi, M., Gerami, M., Vahdani, R., & Farrokhshahi, F. (2019). Seismic Fragility Assessment of Steel SMRF Structures under Various Types of Near and Far Fault Ground Motions. Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, 7(2), 86-100. doi: 10.22075/jrce.2018.11039.1179 [In Persian]
[14] Pacific Earthquake Engineering Research Center (PEER). Available from: https://ngawest2.berkeley.edu.
[15] Road, Housing and Urban Development Research Center. Available from: https://www.bhrc.ac.ir.
[16] SeismoStruct (2021). A computer program for static and dynamic nonlinear analysis of framed structures, SeismoSoft's Ltd.
[17] Leyendecker, E. V., Hunt, R. J., Frankel, A. D., & Rukstales, K. S. (2000). Development of maximum considered earthquake ground motion maps. Earthquake Spectra, 16(1), 21-40. doi: 10.1193/1.1586081
[18] Shahi, S. K., & Baker, J. W. (2014). An efficient algorithm to identify strong‐velocity pulses in multicomponent ground motions. Bulletin of the Seismological Society of America, 104(5), 2456-2466. doi: 10.1785/0120130191
[19] Kumar, M., Stafford, P. J., & Elghazouli, A. Y. (2013). Influence of ground motion characteristics on drift demands in steel moment frames designed to Eurocode 8. Engineering structures, 52, 502-517. doi: 10.1016/j.engstruct.2013.03.010
[20] Scott, M. H., & Fenves, G. L. (2006). Plastic hinge integration methods for force-based beam–column elements. Journal of Structural Engineering, 132(2), 244-252. doi: 10.1061/(ASCE)0733-9445(2006)132:2(244)
[21] Mander, J. B., Priestley, M. J., & Park, R. (1988). Theoretical stress-strain model for confined concrete. Journal of structural engineering, 114(8), 1804-1826. doi: 10.1061/(ASCE)0733-9445(1988)114:8(1804)
[22] Silva Moura Pinho, R. J., & Elnashai, A. S. (2000). Dynamic collapse testing of a full-scale four storey RC frame. ISET Journal of earthquake Technology, 37, 143-164. 
 
 
CAPTCHA Image