ارزیابی تاثیر پریود‌پالس و شدت لرزه‌ای بر الگوی توزیع تغییر‌مکان جانبی در ارتفاع قاب‌های خمشی بتن‌آرمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش سازه، دانشکده فنی‌ و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار مهندسی سازه، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی‌ و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار مهندسی زلزله، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.22091/cer.2022.8244.1398

چکیده

تعیین الگوی توزیع تغییرمکان جانبی در ارتفاع سازه‌ها، نقش مهمی در افزایش دقت طراحی بهینه و طراحی عملکردی در مقابل انواع بار‌های لرزه‌ای دارد. در این مقاله الگوی توزیع تغییرمکان جانبی در طبقات قاب‌های خمشی بتن‌آرمه با در‌ نظرگرفتن اثر شدت لرزه‌ای و پریود پالس بررسی شد. سازه‌های مورد بررسی شامل سه سازه با تعداد طبقات 3، 9 و 15 و با سیستم قاب‌خمشی بتن‌آرمه ویژه بوده که بر اساس ضوابط مبحث 9 مقررات ملی و ویرایش چهارم استاندارد 2800 با در نظرگرفتن منطقه با خطر لرزه‌خیزی بسیار زیاد و خاک نوع 3 توسط نرم‌افزار ETABS به صورت استاتیکی معادل تحلیل و طراحی شدند. قاب‌های میانی سازه‌ها با نرم‌افزار SeismoStruct مدلسازی غیرخطی شده و تحت اثر مجموعه شتاب‌نگاشت‌های لرزه‌ای در شدت‌های لرزه‌ای متفاوت، تحلیل غیرخطی شدند. شتاب‌نگاشت‌های لرزه‌ای مورد استفاده شامل 7 شتاب‌نگاشت‌ لرزه‌ای حوزه دور از گسل فاقد اثر پالسی و 21 شتاب‌نگاشت‌ لرزه‌ای پالسی حوزه نزدیک و دارای اثر جهت‌داری‌ پیش‌رونده بوده که بر اساس پریود پالس به سه دسته پالس‌کوتاه، متوسط و بلند تقسیم شده‌بودند. پاسخ‌های تغییرمکان سازه‌ها بر پایه تحلیل‌های غیرخطی با یکدیگر مقایسه شدند که در این مقایسه طیف تغییرمکان اصلاح‌شده بکار رفت. نتایج نشان داد در قاب‌های خمشی بتن‌آرمه کوتاه‌مرتبه بدون هیچ گونه نامنظمی و بر یک بستر سنگی، تحت مجموعه شتاب‌نگاشت لرزه‌ای انتخابی در این تحقیق، تاثیر تمامی شتاب‌نگاشت‌های لرزه‌ای تقریبا برابر بوده و حداکثر تغییرمکان‌ها در طبقات فوقانی رخ می‌دهد. با افزایش ارتفاع این قاب‌ها و افزایش تاثیر مودهای بالاتر، تاثیر پریود پالس رکود‌ها و شدت‌ لرزه‌ای محسوس می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of pulse period and seismic intensity on the pattern of lateral displacement distribution in the height of RC-moment resisting frames

نویسندگان [English]

  • Nima Shahbazi 1
  • Reza Aghayari 2
  • Iman Ashayeri 3
1 M.Sc. Student, Civil Engineering Department, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Ph.D., Associate Professor, Civil Engineering Department, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Ph.D., Assistant Professor, Civil Engineering Department, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Determining the pattern of lateral displacement distribution in the height of structures and the factors affecting it, has an important role in increasing the accuracy of optimal design and functional design against various seismic loads. In this paper, the pattern of lateral displacement distribution between floors at the height of flexural reinforced concrete frames is investigated and the effect of seismic intensity and pulse period on this issue is investigated. The studied frames are three structures of 3, 9 and 15 floors of RC Moment-resisting frames. the middle frames of the structures were non-linearly modeled in 2D in the SeismoStruct 2021 program, and nonlinear analysis was performed under the set of records and at different seismic intensities. the displacement response of the structures was compared. The results showed that in orderly short-term reinforced concrete bending frames without any irregularity under the set of selected accelerometers in this research, the effect of all records is almost equal and displacement occurs in the upper floors. As the height of the structures increases and the effect of higher modes increases, the effect of the pulse period of stagnation and seismic intensity is felt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relative displacement pattern
  • Pulse period
  • Near-field earthquakes
  • Reinforced concrete moment-resisting frame
CAPTCHA Image