آسیب‌یابی در سازه‌ تیر فولادی مبتنی بر مقایسه نتایج تحلیلی آنالیز موجک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 هیئت علمی گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران

چکیده

پایش سلامت سازه‌ها با هدف تأمین ایمنی و کاهش هزینه‌های نگهداری مورد توجه بسیاری از پژوهشگران است. تیرها و ستون‌ها از اعضای اصلی سازه‌های مهندسی عمران هستند و طراحان انتظار دارند آخرین اعضای آسیب‌دیده سازه‌ها از تیرها و ستون‌ها باشد. در این مقاله به شناسایی آسیب تیر فولادی بر اساس داده‌های دینامیکی مودال پرداخته شده است. پس از انجام آنالیز مودال تیر مدل‌سازی شده در نرم افزار اجزا محدود ABAQUS اطلاعات مودال شامل فرکانس‌ها و شکل‌های مود سالم و آسیب استخراج شد. تفاوت در مقادیر فرکانس وضعیت‌های اولیه و ثانویه به دلیل وجود آسیب مشاهده گردید. همچنین، مقادیر معیار همبستگی مودال (MAC) کمتر از 1 به دست آمد که تائیدی بر وجود آسیب است. پردازش سیگنال‌های شکل مود سالم و معیوب با استفاده از روش تحلیلی آنالیز موجک در محیط نرم افزار MATLAB.R2021a انجام شد. در تمامی مودها مقایسه بین نمودار‌ سیگنال‌‌های خروجی وضعیت‌های سالم و آسیب تفاوت را در منطقه آسیب نشان می‌دهد به نحوی که با یک بررسی ساده می‌توان موقعیت‌های آسیب را با خطای کمتر از 2% شناسایی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Damage Identification in Steel Beam Structures Based on the Comparison of Analytical Results of Wavelet Analysis

نویسندگان [English]

  • Mohtasham Khanahmadi 1
  • Majid Gholhaki 2
  • Omid Rezaifar 2
  • Behzad Dejkam 3
1 Ph.D. Student of Structural Engineering, Faculty of Civil Engineering, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
3 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Velayat University, Iranshahr, Iran
چکیده [English]

Numerous researchers focus on monitoring the health of structures to ensure safety and reduce maintenance costs. Beams and columns are the primary elements of structures in civil engineering, and designers expect beams and columns to be the last elements to experience damage. This paper identifies steel beam damage based on dynamic modal data. After a modal analysis was performed on the modeled beam using the ABAQUS finite element software, modal information was extracted, including the frequencies and shapes of healthy and damaged modes. Due to the presence of damage, differences in the frequency values of primary and secondary conditions were observed. In addition, modal assurance criteria (MAC) values below one were obtained, confirming the presence of damage. Using an analytical method based on wavelet analysis, MATLAB.R2021a processed healthy and damaged mode shape signals. In all modes, a comparison of the output signal diagrams of healthy and damaged modes revealed the difference in the damaged area, allowing the damage locations to be identified with an error of less than 2 percent using a simple examination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Structural Health Monitoring"
  • "Modal Analysis"
  • "Signal Processing"
  • "Wavelet Transform"
  • "Damage Identification"
[1] Katunin, A. (2010). “Identification of multiple cracks in composite beams using discrete wavelet transform”, Scientific Problem of Machines Operation and Maintenance, 45(2), 41-52.
[2] Zhong, S., and Oyadiji, S.O. (2011). “Crack detection in simply supported beams using stationary wavelet transform of modal data”, Structural Control and Health Monitoring, 18, 169-190.
[3] Bagheri, A., and Kourehli, S. (2013). “Damage detection of structures under earthquake excitation using discrete wavelet analysis”, Asian Journal of Civil Engineering, 14(2), 289-304.
[4] Xu, W., Radzienski, M., Ostachowicz, W., and Cao, M. (2013). “Damage detection in plates using two-dimensional direction Gaussian wavelets and laser scanned operating deflection shapes”, Structural Health Monitoring, 12(5-6), 457-468.
[5] Lee, S.G., Yun, G.J., and Shang, S. (2014). “Reference-free damage detection for truss bridge structures by continuous relative wavelet entropy method”, Structural Health Monitoring, 1-14.
[6] Li, J., and Hao, H. (2014). “Substructure damage identification based on wavelet-domain response reconstruction”, Structural Health Monitoring, 1-17.
[7] Ezzodin, A., Naderpour, H., Kheyroddin, A., and Ghodrati Amiri, G. (2015). “Damage Localization and Quantification of Beams Using Wavelet Transform”, Journal of Modeling in Engineering, 12(39), 1-11.
[8] Katunin, A. (2015). “Stone impact damage identification in composite plates using modal data and quincunx wavelet analysis”, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 15(1), 251-261.
[9] Rahami, H., Amini-Tehrani, H., Akhavat, M., and Ghodrati-Amiri, G. (2016). “Damage detection in offshore fixed platforms using concepts of energy entropy in wavelet packet transform, Amirkabir Journal of Civil and Environmental Engineering, Vol. 48, No. 3, pp. 241-248.
[10] Naderpour, H., and Fakharian, P. (2016). “A synthesis of peak picking method and wavelet packet transform for structural modal identification”, KSCE Journal of Civil Engineering, 20(7), 2859-2867.
[11] Abbasnia, R., Mirzaei, B., and Yousefbeik, S. (2016). “A two-step method composed of wavelet transform and model updating method for multiple damage diagnosis in beams”, Journal of Vibroengineering, 18(3), 1497-1513.
[12] Mirzaei, B., Nasrollahi, K., Yousefbeik, S., Ghodrati Amiri, G., and Zare Hosseinzadeh, A. (2019). “A two-step method for damage identification and quantification in large trusses via wavelet transform and optimization algorithm”, Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, 7(1), 1-20.
[13] Ashory, M.R., Ghasemi-Ghalebahman, A., and Kokabi, M.J. (2017). “Damage identification in composite laminates using a hybrid method with wavelet transform and finite element model updating”, Journal of Mechanical Engineering Science, 232, 815-827.
[14] Yang, C., and Oyadiji, S.O., (2017). “Delamination detection in composite laminate plates using 2D wavelet analysis of modal frequency surface”, Computers and Structures, 179, 109-126.
[15] Habibzadeh Azari, O., and Ghaffarzadeh, H. (2018). “Damage Detection Using Wavelet Packet Decomposition and Random Forests Algorithm in Experimental Structure at the UBC (University of British Columbia)”, Civil Infrastructure Researches, 3(2), 51-60.
[16] Rezayfar, O., Younesi, A., Gholhaki, M., and, Esfandiari, A. (2018). “Debbonding damage detection in concrete filled tube columns by experimental modal data”, Journal of Structural and Construction Engineering, 6(Special Issue 4), 93-106.
[17] Younesi, A., Rezaifar, O., Gholhaki, M., and Esfandiari, A. (2019). “Structural health monitoring of a concrete-filled tube column”, Magazine of Civil Engineering, 85, 136-145.
[18] Younesi, A., Rezaeifar, O., Gholhaki, M., and Esfandiari, A. (2020). “Damage detection in concrete filled tube columns based on experimental modal data and wavelet technique”, Mechanics of Advanced Composite Structures‎, 7(2), 245-254.
[19] Younesi, A., Rezaifar, O., Gholhaki, M., and Esfandiari, A. (2021). “Active interface debonding detection of a Concrete Filled Tube (CFT) column by modal parameters and Continuous Wavelet Transform (CWT) technique”, Structural Monitoring and Maintenance, 8(1), 69-90.
[20] Hoseini Vaez, S., and Arefzade, T. (2019). “Comparison of static and modal analysis in damage detection of concrete gravity dams via wavelet transform”, Sharif Journal of Civil Engineering, 35.2(1.1), 33-41.
[21] Khanahmadi, M., Rezayfar, O., and Gholhaki, M. (2021). “Damage detection in steel plates based on comparing analytical results of the discrete 2-D wavelet transform of primary and secondary modes shape”, Journal of Structural and Construction Engineering, 8(5), 198-214.
[22] Khanahmadi, M., Rezayfar, O., and Gholhaki, M. (2021). “Damage detection of prefabricated walls (Panel 3D Plates) based on wavelet transform detection algorithm”, Journal of Structural and Construction Engineering, 8(8), 289-309.
[23] Khademi-Kouhi, M., Ghasemi-Ghalebahman, A., and Khanahmadi, M. (2019). “Damage assessment in laminated composite plates using wavelet transform”, 4th National Conference on Mechanical & Aerospace Engineering, K. N. Toosi University, Tehran, Iran.
[24] Khanahmadi, M., Gholhaki, M., Ghasemi-Ghalebahman, A., and Khademi-Kouhi, M. (2022). “Damage detection in laminated composite plates using wavelet analysis analytical method”, Journal of Vibration and Sound, 10(20), 144-156.
[25] Khanahmadi, M., Rezayfar, O., and Gholhaki, M. (2021). “Comparative study on steel beams damage detection based on continuous and discrete wavelet transforms of static and dynamic responses”, Journal of Structural and Construction Engineering, 8(9), 166-183.
[26] Khanahmadi, M., Mohammady Garfamy, H., Gholhaki, M., Dejkam, B., and Miri, M.E. (2021). “Wavelet-based Damage Detection of Steel Beam-Structures”, Journal of Structure & Steel, 16(33), 15-27.
[27] Hanteh, M., Rezaifar, O., and Gholhaki, M. (2021). “Selecting the appropriate wavelet function in the damage detection of precast panel building based on experimental results and numerical method”, Sharif Journal of Civil Engineering, 37(2.2), 131-147.
[28] Hanteh, M., and Rezaifar, O. (2021). “Damage detection in precast full panel building by continuous wavelet analysis analytical method”, Structures, 29, 701-713.
[29] Hanteh, M., Rezaifar, O., and Gholhaki, M. (2021). “Selecting the appropriate wavelet function in the damage detection of precast panel building based on experimental results and wavelet analysis”, Journal of Civil Structural Health Monitoring, 11(4), 1013-1036.
[30] Khanahmadi, M., Gholhaki, M., and Rezayfar, O. (2021). “Damage identification of a column under the axial load based on wavelet transform and modal data”, Journal of Modeling in Engineering, 18(63), 51-64.
[31] Khanahmadi, M., Khademi-Kouhi, M., and Azizi Rashid, F. (2021). “A finite element analytical study of the effect of axial load on structural modal properties in a column”, 5th International Conference on Civil, Architecture and Urbanity Engineering.
[32] Khanahmadi, M., Rezaifar, O., Gholhaki, M., Dejkam, B., and Younesi, A. (2023). “Health Monitoring and Damage Assessment of a Column under the Effect of Axial Load Using Modal Dynamic Data and Wavelet Analytical Method”, Modares Civil Engineering Journal.
[33] Khanahmadi, M., Rezaifar, O., Gholhaki, M., and Younesi, A. (2023). “Detection of Debonding Damage Location of the Concrete Core from the Steel Tube of Concrete-Filled Steel Tube (CFST) Columns Using Wavelet Analysis Analytical Method”, Modares Civil Engineering Journal, 22(1), 129-142.
[34] Mamazizi, A., Khanahmadi, M., and Nobakht Vakili, K. (2022). “Debonding damage detection and assessment in a CFST composite column using modal dynamic data”, Sharif Journal of Civil Engineering.
[35] Zhongm, S., and Oyadiji, S.O. (2011). “Detection of cracks in simply-supported beams by continuous wavelet transform of reconstructed modal data”, Computers & Structures, 89(1-2), 127-148.
[36] MATLAB Reference Guide, the Math Works, Ince, R2021a.
[37] Hansang, K., and Hani, M. (2004). “Damage detection of structures by wavelet analysis”, Engineering Structures, 26(3), 347-362.
[38] Rezaifar, O., Kabir, M.Z., Taribakhsh, M., and Tehranian, A. (2008). “Dynamic behaviour of 3D-panel single-storey system using shaking table testing”, Engineering Structures, 30(2), 318-337.
[39] Kabir, M.Z., and Rezaifar, O. (2019). “Shaking table examination on dynamic characteristics of a scaled down 4-story building constructed with 3D-panel system”, Structures, 20, 411-424.
CAPTCHA Image