بررسی آزمایشگاهی مشخصات هندسی بلوک ها بر هوادهی و نرخ استهلاک انرژی جریان عبوری از شوت مانع دار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه

2 دانش آموخته دکتری عمران آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران.

10.22091/cer.2022.8061.1381

چکیده

در تحقیق حاضر با استفاده از مدل های آزمایشگاهی، به بررسی تاثیر مشخصات هندسی بلوک های روی شوت در میزان هوادهی و استهلاک انرژی جریان پرداخته شد. بدین منظور، آزمایش ها بر روی یک شوت و با پنج شکل هندسی مختلف از بلوک ها و در چهار فواصل طولی و عرضی مختلف نسبت به هم در شرایط هیدرولیکی مختلف انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که ایجاد بلوک بر روی شوت باعث ایجاد سطح مقاومتی در برابر جریان شده و با افزایش آشفتگی باعث انتقال نقطه شروع هوادهی به بالادست شوت و افزایش نرخ استهلاک انرژی نسبت به شوت بدون مانع می شود. بطور متوسط ایجاد یلوک بر روی شوت باعث افزایش 5/8 برابر طول اختلاط آب و هوا و افزایش 21 تا 61 درصدی در میزان نرخ استهلاک انرژی در مقایسه با شوت بدون مانع می گردد. در تمامی مدل ها میزان استهلاک انرژی در دبی های کم، بیشتر بوده و با افزایش دبی، میزان استهلاک انرژی کاهش می یابد. با افزایش فاصله طولی و عرضی بین بلوک بر روی شوت، میزان استهلاک انرژی در تمامی مدل ها کاهش یافت. بطوریکه در مدل M2 به عنوان مدل برتر، افزایش فاصله طولی و عرضی بین بلوک ها به ترتیب باعث کاهش 3/1 و 4/57 درصد در میزان نرخ استهلاک انرژی می گردد. تاثیر فاصله طولی در میزان اختلاط آب و هوا و نرخ استهلاک انرژی جریان عبوری از شوت مانع دار بیشتر از فاصله عرضی آن می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of Block Geometry on Aeration and Energy Dissipation at Baffled Chutes

نویسندگان [English]

  • Rasoul Daneshfaraz 1
  • Amir Ghaderi 2
  • Alireza Bagheri 3
1 Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Maragheh, Iran.
2 Faculty of Engineering Department of Civil Engineering University of Zanjan
3 MSc Student, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Maragheh, Maragheh, Iran.
چکیده [English]

In the present study, tests were performed on the chute with five different geometric shapes of baffles and at four different distances of baffles rows under different hydraulic conditions. The results showed that the baffles on the chute creates the flow resistance and with increasing turbulence causes the transfer of the inception point to the upstream of the chute and increases the rate of energy dissipation compare to the chute without baffles. Baffle chutes increased the aeration length by 5.8 times and increases the energy dissipation rate by 21 to 61 percent compared to the chute without baffles. In all models, the rate of energy dissipation in low discharges is higher and with increasing discharge, the energy dissipation decreases. By increasing the spaces between the baffles on the chute, the energy dissipation rate decreased in all models. In the M2 model as the superior model, increasing the spaces between the baffle reduces by 3.1% and 4.57% in the energy dissipation rate, respectively. The effect of longitudinal spaces between the baffles on the aeration and the energy dissipation rate is greater than its transverse spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baffled Chutes
  • Energy Dissipation
  • Inception point
  • Spaces between the baffles
  • physical model
CAPTCHA Image