بررسی پارامترهای خاک رس با پلاستیسیته کم آلوده به سرب و روی و تثبیت شده با متاکائولن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

10.22091/cer.2022.7756.1349

چکیده

آلودگی خاک در اثر عوامل مختلف یکی از معضلات دنیا در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای صنعتی است که مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. در این تحقیق از متاکائولن برای تثبیت خاک رس CL آلوده به نیترات سرب و نیترات روی استفاده شده است. پژوهش حاضر شامل دو مرحله است. مرحله اول به بررسی آزمایشهای شناسایی و مقاومتی خاک پایه با هدف شناسایی بحرانی ترین غلظت خاک آلوده و خاک آلوده به نیترات سرب و نیترات روی به نسبت 1:1 و با غلظتهای 1000 ، 5000 و ppm 10000 با مدت زمان عمل آوری 7 روز میپردازد. نتایج به دست آمده نشان داد افزایش غلظت آلاینده بر روی پارامترهای ژئوتکنیکی خاک اثر منفی می گذارد که از این موارد می توان به کاهش حداکثر مقاومت فشاری تک محوری و کاهش نسبت باربری کالیفرنیا خاک اشاره کرد. هدف این مرحله شناسایی بحرانی ترین غلظت خاک آلوده بود که میزان ppm 10000 بدست آمد. مرحله دوم به بررسی نتایج بر روی خاک آلوده به غلظت ppm 10000 و تثبیت آن با متاکائولن با میزان 5% وزنی و با مدت زمان عمل آوری 7 و 14و 28 روز میپردازد. منظور از مدت زمان عمل آوری ، بررسی تاثیر زمان بر پارامترهای مختلف خاک نظیر LL، PL، PI، وزن مخصوص خشک و... در مدت زمان حضور متاکائولن در خاک می باشد. به طور کلی با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمایشات ، حداکثر مقاومت فشاری تک محوری و CBR خاک با افزایش زمان عمل آوری افزایش یافته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of low plasticity clayey soil contaminated by lead and zinc and Stabilization by metakaolin

نویسندگان [English]

  • Michael Kazemzadeh 1
  • Amirali Zad 2
  • Maryam Yazdi 2
  • Ali Chamani 1
1 Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Department of Civil Engineering, Islamic Azad Uinversity, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Soil pollution due to various factors is one of the world's problems in different countries, especially industrialized countries, which has attracted much attention in the form of various researches. To solve this problem, in this study, metakaolin was used to stabilize low-plasticity (CL) clay contaminated with lead and zinc nitrate. The present study consists of two main stages. The first stage examines the soil to identify the most critical concentrations of contaminated soils and soils contaminated with lead nitrate and zinc nitrate in a ratio of 1: 1 and with concentrations of 1000, 5000 and 10000 ppm with a curing time of 7 days. The results showed that increasing the concentration of pollutants has a negative effect on soil geotechnical parameters, which can be reduced to the maximum uniaxial compressive strength and reduced soil CBR resistance. This step aimed to identify the most critical concentration of contaminated soil, which was 100 ppm. The second stage examines the resistance tests of contaminated soil with a concentration of 10000 ppm and its stabilization with metakaolin at a rate of 5% by weight and with a curing time of 7, 14 and 28 days. The purpose of curing is to investigate the effect of time on soil geotechnical parameters during the presence of metakaolin in the soil. In general, according to the results of these experiments, the maximum uniaxial compressive strength and soil CBR strength increased with increasing curing time. As the curing time increases, the soil adhesion andstrength of the soil increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lead(II) nitrate. Zinc nitrate
  • metakaolin
  • Soil contamination
CAPTCHA Image