ارزیابی تاثیر نانوارگانوسیلان زایکوترم و تغییرات دانه بندی بر ضخامت غشای قیر و حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالت گرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران-ایران.

2 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

دوام مخلوط‌های آسفالتی تا حد زیادی به ضخامت غشای قیر بستگی دارد. عریان‌شدگی، جدا شدن پوشش قیر از روی سنگدانه‌ها به دلیل عملکرد آب و نفوذ به پیوند قیر و سنگدانه است. در این مطالعه از سنگدانه‌های بازالتی، دانه‌بندی حد وسط تهیه گردید و سپس با اعمال حدود رواداری در بخش ریزدانه، دو دانه‌بندی دیگر نیز از دانه‌بندی اصلی تهیه شد. از نانو ارگانوسیلان زایکوترم به عنوان افزودنی مایع ضدعریان‌شدگی استفاده شد. از دستورالعمل‌های نشریه MS-2 انستیتو آسفالت، گزارش‌های NCHRP 567، Austroads و VicRoads جهت محاسبه ضخامت غشای قیر، از میکروسکوپ الکترونی روبشی جهت تهیه تصویر از ضخامت غشای قیر و از آزمایش‌ نسبت مقاومت مارشال (MSR) و آزمایش نسبت مقاومت کششی غیر‌مستقیم (TSR) براساس AASHTO T283 جهت ارزیابی دوام رطوبتی در هر سه مخلوط آسفالتی استفاده شد. نتایج نشان داد که تغییرات دانه‌بندی در بخش ریزدانه، باعث کاهش 12.9 درصدی ضخامت غشای قیر در مخلوط‌های آسفالتی دارای دانه‌بندی حد بالای ریزدانه و افزایش 17.7 درصدی ضخامت غشای قیر در مخلوط‌های آسفالتی دارای دانه‌بندی حد پایین ریزدانه شده است که این تغییرات لزوم انجام آزمایش‌های دوام را ضروری می‌سازد. همچنین در ارزیابی دوام رطوبتی، هر سه مخلوط آسفالتی با توجه به معیارهای MSR و TSR مستعد عریان‌شدگی بودند و استفاده از زایکوترم، هرچند تاثیر مثبتی در معیار  MSRدر هر سه مخلوط آسفالتی داشته است، اما با توجه به معیار TSR، مخلوط آسفالتی دارای دانه‌بندی حد پایین ریزدانه همچنان مستعد عریان‌شدگی بوده و بنابراین، زیان رطوبتی که ناشی از تغییرات دانه‌بندی در این مخلوط آسفالتی است، توسط افزودنی زایکوترم هم رفع نمی‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effect of Nano-Organosilane Zycotherm and Deviation of Aggregate Gradation on Aphallt Film Thickness and Moisture Sensitivity of Hot Mix Asphalt

نویسندگان [English]

  • Mahmoud‌ Reza Keymanesh 1
  • Mohammad Reza Mohammad Aliha 2
  • Gholamreza Mehdizadeh 3
1 Associate Professor, Faculty of Engineering, Payame Noor University, North Tehran, Tehran, Iran
2 Welding and Joining Research, School of Industrial Engineering, Iran University of Science and Engineering – (IUST)
3 Department of Technical Engineering, Payame Noor University (PNU)
چکیده [English]

The durability of asphalt mixtures depends to a large extent on the asphalt film thickness. Stripping is the separation of the asphalt binder film from the aggregate surface due to the action and penetration of water. In this study, a gradation was prepared from basalt crushed aggregates. Then, by applying upper and lower allowable deviation tolerances to the fine aggregates of it, two gradations were produced. Nano-Organosilane Zycotherm was used as a liquid antistripping additive.  The guidelines of the MS-2 Journal of the Asphalt Institute, NCHRP 567 report, Austroads and VicRoads reports were used to calculate the asphalt film thickness. Scanning Electronic Microscopy (SEM) was also used to show the asphalt film thickness of the three asphalt mixtures. The Marshall Stability Ratio and Indirect Tensile Strength Ratio tests according to AASHTO T283 were used to evaluate the moisture durability of asphalt mixtures. The results showed that the gradation changes in the fine aggregates caused a 12.9% decrease in asphalt film thickness in asphalt mixtures with upper allowable deviation tolerances and a 17.7% increase in asphalt film thickness in asphalt mixtures with lower allowable deviation tolerances, and these changes necessitate durability tests.  Also, in the evaluation of moisture durability, all three asphalt mixtures were able to strip according to MSR and TSR indexes. Although Zycotherm had a positive effect on the MSR index of all three asphalt mixtures, according to the TSR index, the asphalt mixture with the lower allowable deviation tolerances was still able to stripe. Therefore, the moisture damage due to the gradation changes in this asphalt mixture is not improved by the Zycotherm additive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allowable deviation tolerances
  • Asphalt film thickness
  • Marshall Stability Ratio
  • Indirect Tensile Strength Ratio
  • Moisture sensitivity
[1] Ameri. M, Vamegh. M, Naeni. S. F. C, Molayem. M, (2018), “Moisture susceptibility evaluation of asphalt mixtures containing Evonik, Zycotherm and hydrated lime”, Construction and Building Materials 165 , 958–965.
[2] N. I. M. Yusoff, A. A. S. Breem, H. N. M. Alattug, A. Hamim, J. Ahmad, (2014), “The effects of moisture susceptibility and ageing conditions on nano silica/polymer-modified asphalt mixtures”, Construction and Building Materials 72 , 139–147.
[3] P. K. Ashish, D. Singh, (2019), “Use of nanomaterial for asphalt binder and mixtures: a comprehensive review on development, prospect, and challenges”, Road Materials and Pavement Design, https://doi.org/10.1080/14680629.2019.1634634
[4] J. Yang, S. Tighe, (2013), “A review of advances of Nanotechnology in asphalt mixtures”, Procedia - Social and Behavioral Sciences 96, 1269 – 1276.
[5] Zydex, (2014), Material safety data sheet for Zycotherm.
[6] Mansourkhaki. A, Aghasi. A, (2019), “Performance of rubberized asphalt containing liquid nanomaterial anti-strip agent”, Construction and Building Materials 214,  468–474.
[7] HasaniNasab. Sh, Arast. M, Zahedi. M, (2019), “Investigating the healing capability of asphalt modified with nano-zycotherm and Forta fibers”, Case Studies in Construction Materials 11 (2019) e00235.
[8] Z. Corporation, (2017), Zydex industries retrieved from zydex industries, http://www.zydexindustries.com.
[9] Hesami. S, Roshani. H, Hamedi. G. H, Azarhoosh. A, (2013), “Evaluate the mechanism of the effect of hydrated lime on moisture damage of warm mix asphalt”, Construction and Building Materials 47, 935–941.
[10] Shafabakhsh. G. H, Faramarzi. M, Sadeghnejad. M, (2015), “Use of Surface Free Energy method to evaluate the moisture susceptibility of sulfur extended asphalts modified with antistripping agents”, Construction and Building Materials 98, 456–464.
[11] H. A. Omar, N. I. Md. Yusoff, M. Mubaraki, H. Ceylan, (2020), “Effects of moisture damage on asphalt mixtures”, journal of traffic and transportation engineering (English edition), Article in press, https://doi.org/10.1016/j.jtte.2020.07.001.
[12] Hesami. I, Mehdizadeh. G. H, (2017), “Study of the amine-based liquid anti-stripping agents by simulating hot mix asphalt plant production process”, Construction and Building Materials 157, 1011- 1017.
[13] B. Sengoz, E. Agar, (2007), “Effect of asphalt film thickness on the moisture sensitivity characteristics of hot-mix asphalt”, Building and Environment 42, 3621–3628.
[14] Ghaffarpour Jahromi. S, Khodaii. A, (2011), “Effect of Filler on Volumetric Properties and Film Thickness of Asphalt Mixtures”, Ferdowsi Civil Engineering Journal, 22(2), pp 77-88.
[15] L. Debao, H. Xiaoming, G. Changlu, (2013), “Method to Determine Asphalt Film Thickness Based on Actual Measurement”, Advanced Materials Research, Vols. 779-780, pp 140-143.
[16] M. A. Elseifi, I. L. Al-Qadi, Sh. Yang, S. H. Carpenter, (2008), “Validity of Asphalt Binder Film Thickness Concept in Hot-Mix Asphalt”, Transportation Research Record 2057. DOI: 10.3141/2057-05.
[17] G. G. Al-Khateeb, A. Shenoy, (2017), “Mixture-property-independent asphalt film thickness model”, Materials Today Communications, https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2017.11.007
[18]  M. Heitzman, (2007), “New film thickness models for iowa hot mix asphalt”, Proceedings of the Mid Continent Transportation Research Symposium, Ames, Iowa, August, 2007.
[19] B. Radovskiy, (2003), “Analytical Formulas for Film Thickness in Compacted Asphalt Mixture”, Transportation Research Board (TRB), 82nd Annual Meeting. 
[20]  X. Li, R.C. Williams, M.O. Marasteanu, T.R. Clyne, E. a d Johnson, (2009), “Investigation of In-Place asphalt film thickness and performance of hot-Mix asphalt mixtures”, ASCE J. Mater. Civil Eng. 21(6), 262–270.
[21]  R.P. Panda, S.S. Das, P.K. Sahoo, (2016), “An empirical method for estimating surface area of aggregate in hot mix asphalt”, J. Traffic Transp. Eng. (Engl. Ed.), 3(2), 127–136. 
[22] G.G. Al-Khateeb, (2016), “Conceptualizing the asphalt film thickness to investigate the superpave VMA criteria”, Int. J. Pavement Eng. http://dx.doi.org/10.1080/10298436.2016.1224414.
[23] Ahmed Ebrahim Abu El-Maaty Behiry, (2016), “Optimisation of hot mix asphalt performance based on aggregate selection”. International Journal of Pavement Engineering. 17(10), 924-940.
[24] R. Hamidijoo, (2017), “Asphalt Plants”, Sanjesh and Danesh Press.
[25] Asphalt institute of Iran, (2011), “Iran highway asphalt paving code No. 234”, 1st edition, the ministry of roads and urban development. 
[26] Management and Planning Organization, (2015), “Road General Technical Specification”, Second Revision, code No. 101. 
[27] Haider. H, Yassir. N.A, Satish. C, (2012), “Effect of aggregate gradation on moisture susceptibility and creep in HMA”. World Academy of Science, Engineering and Technology, 72, 767–772.
[28] Sangsefidi. E, Ziari. H, Sangsefidi. M, (2016), “The effect of aggregate gradation limits consideration on performance properties and mixture design parameters of hot mix asphalt”. KSCE Journal of Civil Engineering. 20(1): 385-392.
[29] M.I. Attia, M.A. Abdelrahman, U. Molakatalla, H.M. Salem, (2009), “Field evaluation of asphalt film thickness as a design parameter in superpave mix design”, Int. J. Pavement Res. Technol. 2 (5), 205–210.
[30]  D. Wang, (2007), “Binder film thickness effect on aggregate contact behavior”, Master of Science Dissertation in Civil Engineering, Virginia Polytechnic Institute and State University.
[31] Kandhal. P. S, Chakraborty. S, (1996), “Effect of Asphalt Film Thickness on Short and Long Term Aging of Asphalt Paving Mixtures”, Auburn, AL : National Center for Asphalt Technology (NCAT), pp. 1–16 Report No . 96–01.
[32] Nabil AlKofahi, Taisir Khedaywi, (2019), “Evaluation the Effect of Asphalt Film Thickness on Stripping Resistance”, International Journal of Applied Engineering Research, Volume 14(2), 560-570.
[33] Kandhal. P. S, Chakraborty. S, (1996), “Effect of Asphalt Film Thickness on Short- and Long-Term Aging of Asphalt Paving Mixtures”, Transportation Research Record, Vol. 1535, 83-90.
[34] Kumar, A., (1976), “Effect of Film Thickness, Voids and Permeability on Asphalt Hardening in Asphalt Mixtures”, Joint Highway Research Project, JHRP-76-19, Project No: C-36-6CC. 
[35] S. Chaves-Pabon, J. G. Bastidas-Martinez, (2019), “Aging of Asphalt Binders and Asphalt Mixtures. Summary Part I: Effect on Physical-Chemical Properties”, International Journal of Civil Engineering and Technology, 10(12), 259-273.
[36] Kandhal, P.S., Foo, K.Y., Mallick, R.B., (1998), “A critical review of VMA requirements in Superpave”. Auburn, AL: National Center for Asphalt Technology (NCAT), Report No. 98-01, 1–20.
[37] ASTM D-3515-01, (2004), “Standard specification for hot-mixed, hot-laid bituminous paving mixtures”, Annual book of ASTM Standards, Section four: Construction Road and paving materials, vehicle-pavement systems, Revision Issued Annually, vol. 04.03; p. 337–341.
[38] ASTM D 1559, (2002), “Standard Test Method for Marshal Test”, Annual Book of ASTM Standards, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken.
[39] Asphalt institute, (2015), “Asphalt mix design methods, for asphalt concrete and other hot-mix types”, 7th edition, Manual series No. 2 (MS-2).
[40] NCHRP 567, “Volumetric Requirements for Superpave Mix Design”, Advanced Asphalt Technologies, LLC, Transportation Research Board,2006, National Academy of Sciences.
[41] J. W. Oliver, “The effect of binder film thickness on asphalt cracking and raveling”, Road & Transport Research, (2011), Vol 20 No 3.
[42] AASHTO T 283-14, (2014), “Standard method of test for resistance of compacted asphalt mixtures to moisture-induced damage”, standard by American association of state and highway transportation officials. 
[43] Razavi. S. H, Kavussi. A, (2020), “The role of nanomaterials in reducing moisture damage of asphalt mixes”, Constr. Build. Mater, 239, 117827.
[44] NCHRP 673, “A Manual for Design of Hot Mix Asphalt with Commentary”, Advanced Asphalt Technologies, LLC, Transportation Research Board, 2011, National Academy of Sciences.
CAPTCHA Image