بررسی اثر نانو اکسید گرافن بر مقاومت شکست مخلوط های آسفالتی گرم با رویکرد انرژی شکست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، تهران

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشکده عمران، دانشگاه سمنان

چکیده

در سال های اخیر مطالعات گسترده ای بر تاثیر نانو مواد مختلف بر عملکرد مخلوط های آسفالتی انجام شده است. در مطالعه حاضر از نانو اکسید گرافن در مقادیر 0.2، 0.5 و 0.8 درصد وزنی قیر مصرفی، به منظور بهبود مقاومت شکست مخلوط آسفالتی گرم در برابر ترک‌خوردگی در دماهای منفی استفاده شده است.نانو اکسید گرافن به دلیل داشتن خصوصیات بسیار منحصربه‌فرد و شگفت‌انگیز در برخی صنایع، بسیار مورد توجه قرار گرفته است.به همین منظور برای بررسی اثر این ماده بر مقاومت شکست مخلوط آسفالتی از آزمایش مکانیک شکست روی نمونه‌های نیم‌دایره‌ای خمشی در دماهای 5- و 15- درجه سانتی‌گراد و چهار حالت بارگذاری مختلف استفاده شده است. به علاوه، آزمایشهای رایج قیر برای بررسی اثر نانو اکسید گرافن بر قیر خالص در این مطالعه انجام شد. نتایج حاصل از آزمایش‌های رایج قیر نشان داد که افزودن نانو اکسید گرافن به قیر خالص باعث افزایش نقطه نرمی، ویسکوزیته، وزن مخصوص و همچنین کاهش درجه نفوذ و شکل‌پذیری در قیر خالص شده است. همچنین نتایج آزمایش مکانیک شکست حاکی از آن است که استفاده از نانو اکسید گرافن منجر به افزایش انرژی شکست مخلوط آسفالتی و بهبود مقاومت در برابر ترک‌خوردگی می‌شود به طوریکه مخلوط های حاوی 0.5 درصد از این افزودنی دارای بهترین عملکرد هستند.نتایج نشان می دهد که استفاده از این مقدار افزودنی در مخلوط آسفالتی در دمای 5- و حالت بارگذاری خالص I باعث افزایش به مقدار 105 درصد و در دمای 15- و حالت بارگذاری خالص II باعث افزایش به مقدار 60 درصد در انرژی شکست می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Nano Graphene Oxide on Fracture Resistance of Asphalt Mixtures with a Fracture Energy Approach

نویسندگان [English]

  • ehsan shahryari 1
  • Mahdi Akbari 2
  • Amir Mohammad Hamedipour 3
1 Master of Science, Department of Civil Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran.
2 Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
3 Master of Science, Department of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

In recent years, extensive studies have been conducted on the effect of different nanomaterials on the performance of asphalt mixtures. Also, in the present study, Nano graphene oxide (GO) in the amounts of 0.2, 0.5, and 0.8% by weight of bitumen was used to improve the fracture resistance of HMA asphalt mixture against cracking at negative temperatures. Nano graphene oxide (GO) has been introduced as the material of the century due to its very unique and excellent properties. For this purpose, to investigate the effect of this nanomaterial on the fracture resistance of the asphalt mixtures, the semi-circular bending (SCB) fracture test at temperatures of -5 and -15°C and four different loading modes have been used. In addition, conventional bitumen tests were performed to investigate the effect of Nano GO on pure bitumen in this study. The conventional bitumen tests showed that the addition of Nano GO to pure bitumen increased the softening point, viscosity, and specific gravity and reduced the penetration and ductility in pure bitumen. Also, the semi-circular bending (SCB) fracture test results indicate that using Nano graphene oxide increases the fracture energy of asphalt mixtures and improves the resistance of asphalt specimens to cracking. So that mixtures containing 0.5% of this additive have the best performance. The results show that the use of this amount of additive in the asphalt mixture at -5°C and pure loading mode I increases by 105% and at -15°C and pure loading mode II increases by 60% in the fracture energy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • semi-circle bending (SCB) fracture test
  • Nano graphene oxide
  • fracture energy
  • low-temperature cracking
  • hot mix asphalt
[1] Guo, Q., Wang, H., Gao, Y., Jiao, Y., Liu, F., & Dong, Z. (2020). Investigation of the low-temperature properties and cracking resistance of fiber-reinforced asphalt concrete using the DIC technique. Engineering Fracture Mechanics, 229, 106951.
[2] Zhao, W., Xie, X., Li, G., Geng, J., Bao, M., & Wang, M. (2020). Research on the Influence of Nanocarbon/Copolymer SBS/Rubber Powder Composite Modification on the Properties of Asphalt and Mixtures. Advances in Materials Science and Engineering, 2020.
[3] Yalghouzaghaj, M. N., Sarkar, A., Hamedi, G. H., & Hayati, P. (2021). Application of the surface free energy method on the mechanism of low-temperature cracking of asphalt mixtures. Construction and Building Materials, 268, 121194.
[4] Mamun, A. A., & Arifuzzaman, M. (2018). Nano-scale moisture damage evaluation of carbon nanotube-modified asphalt. Construction and Building Materials, 193, 268–275. 
[5] Pirmohammad, S., Majd-Shokorlou, Y., & Amani, B. (2020). Experimental investigation of fracture properties of asphalt mixtures modified with Nano Fe2O3 and carbon nanotubes. Road Materials and Pavement Design, 21(8), 2321–2343.
[6] Wang, T., Xiao, F., Amirkhanian, S., Huang, W., & Zheng, M. (2017). A review on low temperature performances of rubberized asphalt materials. Construction and Building Materials, 145, 483–505.
[7] Shafabakhsh, G., Sadeghnejad, M., & Ebrahimnia, R. (2021). Fracture resistance of asphalt mixtures under mixed-mode I/II loading at low-temperature: Without and with nano SiO2. Construction and Building Materials, 266, 120954.
[8] Fakhri, M., Siyadati, S. A., & Aliha, M. R. M. (2020). Impact of freeze–thaw cycles on low temperature mixed mode I/II cracking properties of water saturated hot mix asphalt: an experimental study. Construction and Building Materials, 261, 119939.
[9] Zhou, F., Im, S., Hu, S., Newcomb, D., & Scullion, T. (2017). Selection and preliminary evaluation of laboratory cracking tests for routine asphalt mix designs. Road Materials and Pavement Design, 18(sup1), 62–86.
[10] Adnan, A. M., Luo, X., Lü, C., Wang, J., & Huang, Z. (2020a). Improving mechanics behavior of hot mix asphalt using graphene-oxide. Construction and Building Materials, 254, 119261.
[11] Zhou, B., Pei, J., Zhang, J., Guo, F., Wen, Y., & Luo, P. (2020). Comparison of Fracture Test Methods for Evaluating the Crack Resistance of Asphalt Mixture. Arabian Journal for Science and Engineering, 45(10), 8745–8758.
[12] Fakhri, M., & Mottahed, A. R. (2021). Improving moisture and fracture resistance of warm mix asphalt containing RAP and nanoclay additive. Construction and Building Materials, 272, 121900.
[13] Mansourian, A., Razmi, A., & Razavi, M. (2016). Evaluation of fracture resistance of warm mix asphalt containing jute fibers. Construction and Building Materials, 117, 37–46.
[14] Fakhri, M., Shahryari, E., & Ahmadi, T. (2022). Investigate the use of recycled polyvinyl chloride (PVC) particles in improving the mechanical properties of stone mastic asphalt (SMA). Construction and Building Materials, 326, 126780.
[15] Pirmohammad, S., Shokorlou, Y. M., & Amani, B. (2020). Laboratory investigations on fracture toughness of asphalt concretes reinforced with carbon and kenaf fibers. Engineering Fracture Mechanics, 226, 106875.
[16] Adnan, A. M., Luo, X., Lü, C., Wang, J., & Huang, Z. (2020b). Physical properties of graphene-oxide modified asphalt and performance analysis of its mixtures using response surface methodology. International Journal of Pavement Engineering, 1–15.
[17] Zhu, J., Zhang, K., Liu, K., & Shi, X. (2020). Adhesion characteristics of graphene oxide modified asphalt unveiled by surface free energy and AFM-scanned micro-morphology. Construction and Building Materials, 244, 118404.
[18] Tarcan, R., Todor-Boer, O., Petrovai, I., Leordean, C., Astilean, S., & Botiz, I. (2020). Reduced graphene oxide today. Journal of Materials Chemistry C, 8(4), 1198–1224.
[19] Singh, B. B., Mohanty, F., Das, S. S., & Swain, S. K. (2020). Graphene sandwiched crumb rubber dispersed hot mix asphalt. Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition), 7(5), 652–667.
[20] Xu, G., & Wang, H. (2017). Molecular dynamics study of oxidative aging effect on asphalt binder properties. Fuel, 188, 1–10.
[21] Wang, J., Jia, H., Tang, Y., Ji, D., Sun, Y., Gong, X., & Ding, L. (2013). Enhancements of the mechanical properties and thermal conductivity of carboxylated acrylonitrile butadiene rubber with the addition of graphene oxide.
[22] Zhu, J., Zhang, K., Liu, K., & Shi, X. (2019). Performance of hot and warm mix asphalt mixtures enhanced by nano-sized graphene oxide. Construction and Building Materials, 217, 273–282.
[23] Liu, K., Zhang, K., & Shi, X. (2018). Performance evaluation and modification mechanism analysis of asphalt binders modified by graphene oxide. Construction and Building Materials, 163, 880–889.
[24] Moreno-Navarro, F., Sol-Sánchez, M., Gámiz, F., & Rubio-Gámez, M. C. (2018). Mechanical and thermal properties of graphene modified asphalt binders. Construction and Building Materials, 180, 265–274.
[25] Wang, R., Yue, M., Xiong, Y., & Yue, J. (2021). Experimental study on mechanism, aging, rheology and fatigue performance of carbon nanomaterial/SBS-modified asphalt binders. Construction and Building Materials, 268(xxxx), 121189.
[26] Jyothirmai, B., Kiranmai, M. H., & Vagdevi, K. (2020). Graphene reinforces asphalt–Doubles durability of road. AIP Conference Proceedings, 2269(1), 30085. AIP Publishing LLC.
[27] Wang, R., Qi, Z., Li, R., & Yue, J. (2020). Investigation of the effect of aging on the thermodynamic parameters and the intrinsic healing capability of graphene oxide modified asphalt binders. Construction and Building Materials, 230, 116984.
[28] Fakhri, M., & Shahryari, E. (2021). The effects of Nano Zinc Oxide (ZnO) and Nano Reduced Graphene Oxide (RGO) on moisture susceptibility property of Stone Mastic Asphalt (SMA). Case Studies in Construction Materials, 15(June), e00655.
[29] Pirmohammad, S., Shokorlou, Y. M., & Amani, B. (2020). Corrigendum to “Laboratory investigations on fracture resistance of asphalt concretes reinforced with carbon and kenaf fibers at− 15° C” [Eng. Fract. Mech. 226 (2020) 106875]. Engineering Fracture Mechanics, 230, 106977.
[30] Kaseer, F., Yin, F., Arámbula-Mercado, E., Martin, A. E., Daniel, J. S., & Salari, S. (2018). Development of an index to evaluate the cracking potential of asphalt mixtures using the semi-circular bending test. Construction and Building Materials, 167, 286–298.
[31] Kavussi, A., & Motevalizadeh, S. M. (2021). Fracture and mechanical properties of water-based foam warm mix asphalt containing reclaimed asphalt pavement. Construction and Building Materials, 269(xxxx), 121332.
[32] Razmi, A., & Mirsayar, M. M. (2018). Fracture resistance of asphalt concrete modified with crumb rubber at low temperatures. International Journal of Pavement Research and Technology, 11(3), 265–273.
[33] Golchin, B., Safayi, R. (2018). Effect of Carbon Fibers on Fracture Toughness of Asphalt Mixtures Using Linear Elastic Fracture Mechanics. Journal of Transportation Infrastructure Engineering, 4(2), 77-92. doi: 10.22075/jtie.2018.13530.1269.
[34] Mansourian, A., Razmi, A., Razavi, M.  Mohammad Aliha, M. R. (2019). Evaluation of fracture toughness of warm-mix asphalt containing natural and synthesis fibers at Low temperatures, Sharif Journal of Civil Engineering, 35.2(2.2), 29-38.
[35] Kavussi, A., Motevalizadeh, S. (2019). Determination of Fracture Properties of Warm Mix Asphalt at Low Temperatures Based on SCB Results. Journal of Transportation Infrastructure Engineering, 5(2), 1-16. doi: 10.22075/jtie.2019.17747.1387.
[36] Falchetto, A. C., Moon, K. H., Wang, D., Riccardi, C., & Wistuba, M. P. (2018). Comparison of low-temperature fracture and strength properties of asphalt mixture obtained from IDT and SCB under different testing configurations. Road Materials and Pavement Design, 19(3), 591–604.
[37] shahryari, E., Fakhri, M. (2022). Investigation of mechanical properties of stone mastic asphalt mix (SMA) modified with Nano Reduced Graphene Oxide. Journal of Transportation Infrastructure Engineering, (), -. doi: 10.22075/jtie.2022.26070.1586.
CAPTCHA Image