بررسی اثر نانو اکسید گرافن بر مقاومت شکست مخلوط های آسفالتی گرم با رویکرد انرژی شکست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، تهران

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشکده عمران، دانشگاه سمنان

10.22091/cer.2022.8028.1377

چکیده

در سال های اخیر مطالعات گسترده ای بر تاثیر نانو مواد مختلف بر عملکرد مخلوط های آسفالتی انجام شده است. در مطالعه حاضر از نانو اکسید گرافن در مقادیر2/0، 5/0و 8/0 درصد وزنی قیر مصرفی، به منظور بهبود مقاومت شکست مخلوط آسفالتی گرم در برابر ترک‌خوردگی در دماهای منفی استفاده شده است.نانو اکسید گرافن به دلیل داشتن خصوصیات بسیار منحصربه‌فرد و شگفت‌انگیز در برخی صنایع، بسیار مورد توجه قرار گرفته است.به همین منظور برای بررسی اثر این ماده بر مقاومت شکست مخلوط آسفالتی از آزمایش مکانیک شکست روی نمونه‌های نیم‌دایره‌ای خمشی در دماهای 5- و 15- درجه سانتی‌گراد و چهار حالت بارگذاری مختلف استفاده شده است. به علاوه، آزمایشهای رایج قیر برای بررسی اثر نانو اکسید گرافن بر قیر خالص در این مطالعه انجام شد. نتایج حاصل از آزمایش‌های رایج قیر نشان داد که افزودن نانو اکسید گرافن به قیر خالص باعث افزایش نقطه نرمی، ویسکوزیته، وزن مخصوص و همچنین کاهش درجه نفوذ و شکل‌پذیری در قیر خالص شده است. همچنین نتایج آزمایش مکانیک شکست حاکی از آن است که استفاده از نانو اکسید گرافن منجر به افزایش انرژی شکست مخلوط آسفالتی و بهبود مقاومت در برابر ترک‌خوردگی می‌شود به طوریکه مخلوط های حاوی 0.5 درصد از این افزودنی دارای بهترین عملکرد هستند.نتایج نشان می دهد که استفاده از این مقدار افزودنی در مخلوط آسفالتی در دمای 5- و حالت بارگذاری خالص I باعث افزایش به مقدار 105 درصد و در دمای 15- و حالت بارگذاری خالص II باعث افزایش به مقدار 60 درصد در انرژی شکست می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of Nano graphene oxide on fracture resistance of hot mix asphalt with a fracture energy approach

نویسندگان [English]

  • ehsan shahryari 1
  • Mahdi Akbari 2
  • Amir Mohammad Hamedipour 3
1 Master of Science, Department of Civil Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran.
2 Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
3 Master of Science, Department of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

In recent years, extensive studies have been conducted on the effect of different nanomaterials on the performance of asphalt mixtures. Also, in the present study, Nano graphene oxide (GO) in the amounts of 0.2, 0.5, and 0.8% by weight of bitumen was used to improve the fracture resistance of HMA asphalt mixture against cracking at negative temperatures. Nano graphene oxide (GO) has been introduced as the material of the century due to its very unique and excellent properties. For this purpose, to investigate the effect of this nanomaterial on the fracture resistance of the asphalt mixtures, the semi-circular bending (SCB) fracture test at temperatures of -5 and -15°C and four different loading modes have been used. In addition, conventional bitumen tests were performed to investigate the effect of Nano GO on pure bitumen in this study. The conventional bitumen tests showed that the addition of Nano GO to pure bitumen increased the softening point, viscosity, and specific gravity and reduced the penetration and ductility in pure bitumen. Also, the semi-circular bending (SCB) fracture test results indicate that using Nano graphene oxide increases the fracture energy of asphalt mixtures and improves the resistance of asphalt specimens to cracking. So that mixtures containing 0.5% of this additive have the best performance. The results show that the use of this amount of additive in the asphalt mixture at -5°C and pure loading mode I increases by 105% and at -15°C and pure loading mode II increases by 60% in the fracture energy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • semi-circle bending (SCB) fracture test
  • Nano graphene oxide
  • fracture energy
  • low-temperature cracking
  • hot mix asphalt
CAPTCHA Image