بررسی عملکرد لرزه ای قاب های بتن‌آرمه بلندمرتبه با استفاده از میراگر فلزی تسلیمی TADAS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت الله آملی، آمل، ایران.

2 کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت الله آملی، آمل، ایران.

چکیده

تجربه زمین لرزه‌های گذشته نشان می‌دهد که بسیاری از ساختمان‌های قاب خمشی بتن‌آرمه موجود با ارتفاع متوسط و بلند، نیاز به ارزیابی لرزه‌ای و احتمالاً مقاوم‌سازی دارند. در این مطالعه، از میراگرهای تسلیم شونده فلزی TADAS برای بهسازی لرزه ای قاب‌های خمشی بتن‌آرمه استفاده شد. برای انجام پژوهش، ابتدا سه قاب بلندمرتبه بتن‌آرمه 12، 15 و 20 طبقه، تحت آیین نامه های قدیمی زلزله و بتن ایران طراحی شدند. کنترل سازه ها، نیاز به بهسازی لرزه ای در این مدل ها را نشان می داد. لذا با دو هدف بهسازی مبنا و بهسازی مطلوب، میراگرهای فلزی به سازه‌ها اضافه شدند و این میراگرها با روش طراحی پلاستیک مبتنی بر عملکرد طراحی گردیدند. سپس، با انتخاب یک مدل آزمایشگاهی معتبر و شبیه سازی آزمایش با یک مدل رفتاری دقیق از میراگر TADAS در نرم افزار OpenSees، راستی آزمایی انجام شد. در ادامه، با انجام تحلیل های دینامیکی و استاتیکی غیرخطی، رفتار لرزه ای سازه‌های بهسازی شده در دو سطح عملکرد ایمنی جانی و آستانه فروریزش ارزیابی گردید. نتایج نشان می‌دهد میراگر تسلیم شونده فلزی TADAS می تواند با کمترین تعداد دهانه های مهاربندی، مقاومت و سختی جانبی قاب های بتنی را در حد 30 تا 60 درصد افزایش دهد و ضمن یکنواخت نمودن توزیع بیشینه جابجایی نسبی طبقات در ارتفاع، باعث کاهش بیش از %60 آن شود. همچنین در اثر بهسازی، نسبت دوران (θ/θy) مفصل پلاستیک تشکیل‌شده در تیر و ستون بحرانی قاب ها به ازای سطوح خطر زلزله مختلف در حدود %70 کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Seismic Performance of High-rise Reinforced Concrete Frames Using TADAS Metallic Yielding Dampers

نویسندگان [English]

  • Ali Seyedkazemi 1
  • Ebrahim Asghari Karimi 2
  • Mojtaba Esmaeilnia Amiri 1
1 Assistant Professor, Department of Engineering, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran.
2 Department of Civil Engineering, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran
چکیده [English]

Past seismic experience shows that many existing mid to high-rise reinforced concrete (RC) moment frame structures require seismic evaluation and possibly retrofitting. In this study, TADAS metallic yielding dampers were used for seismic retrofitting of reinforced concrete moment frames. For this purpose, three high-rise reinforced concrete frames of 12, 15 and 20 stories were designed using the old version of the Iranian seismic code and concrete regulations. Control of structures showed the need for seismic improvement in these structural models. Therefore, to satisfy the basic and enhanced performance objectives, metallic dampers were added to the structures and were designed using performance-based plastic design method. Validation was performed by selecting a valid experimental model and simulating the experiment with an accurate behavioral model of the TADAS damper in OpenSees software. Then, by performing nonlinear dynamic and static analyzes, the seismic behavior of the retrofitted structures was evaluated at two performance levels of life safety (LS) and collapse prevention (CP). The results show that TADAS metallic yielding dampers can increase the strength and lateral stiffness of RC frames by 30 to 60% with the least number of bracing bays. Also, in addition to uniformizing the distribution of maximum inter-story drift over the height, it reduces drift by more than 60%. Moreover, due to the improvement of structures, the ratio of plastic rotation angle (θ/θy) in the critical beam and column of the frames for different earthquake hazard levels is reduced by about 70%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reinforced Concrete Frame
  • Nonlinear Analysis
  • Performance Levels
  • Seismic Retrofitting
  • Metallic Yielding Damper
[1] Murty, C.V.R., Greene, M., Jain, S.K., Prasad, N.P., Mehta, V.V. (2005). “Earthquake Rebuilding in Gujarat, India, a Recovery Reconnaissance Report”, Earthquake Engineering Research Institute, Oakland, CA.
[2] Rouhi, H., Gholhaki, M., Kheyroddin, A. (2017). “Assessment and Seismic Rehabilitation of Reinforced Concrete Building with Large-Scale Lateral Bracing External”, Journal of Civil and Environmental Researches, 3(1), 51-67.
[3] Castro, J.M., Araujo, M., D’Aniello, M., Landolfo, R. (2018). “Strengthening of RC Buildings with Steel Elements”, In: Costa, A., Arede, A., Varum, H. (eds) Strengthening and Retrofitting of Existing Structures, Singapore, Springer, pp 139-162. 
[4] Valipour, M.R., Badarloo, B. (2017). “Evaluation of Seismic Performance of Reinforced Concrete Frames Retrofitted with Buckling-Restrained Brace Under Near- Fault Earthquakes”, Journal of Civil and Environmental Researches, 3(1), 69-81.
[5] Soong, T.T., Constantinou M.C. (1994). “Passive and Active Structural Vibration Control in Civil Engineering”, Dapartment of Civil Engineering, State University Of New York at Buffalo, USA.
[6] Aiken, I.D., Nims, D.K., Whittaker, A.S., Kelly, J.M. (1993). “Testing of Passive Energy Dissipation Systems”, Earthquake Spectra, 9(3), 335-370.
[7] Tsai, K.C., Hong, C.P. (1992). “Steel Triangular Plate Energy Absorber for Earthquake Resistant Buildings”, Proceedings of 1st World Congress on Constructional Steel Design, Mexico.
[8] Shih, M.H., Sung, W.P. (2005). “A Model for Hysteretic Behavior of Rhombic Low Yield Strength Steel Added Damping and Stiffness”, Computers & Structures, 83(12-13), 895-908.
[9] Chan, R.W.K., Albermani, F. (2008). “Experimental Study of Steel Slit Damper for Passive Energy Dissipation”, Engineering Structures, 30(4), 1058-1066.
[10] Jamkhaneh, M.E, Ebrahimi, A.H., Amiri, M.S. (2019). “Experimental and Numerical Investigation of Steel Moment Resisting Frame with U‑Shaped Metallic Yielding Damper”, International Journal of Steel Structures, 19, 806–818.
[11] Zahrai, S.M, Froozanfar, M. (2019). “Improving Seismic Behavior of MRFs by U‑shaped Hysteretic Damper Along Diagonal Brace”, International Journal of Steel Structures, 19, 543–558.
[12] Rahnavard, R., Rebelo, C., Craveiro, H.D., Napolitano, R (2020). “Numerical Investigation of the Cyclic Performance of Reinforced Concrete Frames Equipped with a Combination of a Rubber Core and a U-Shaped Metallic Damper”, Engineering Structures, 225, 111307.
[13] Madheswaran, C.K., Prakash vel, J., Sathishkumar, K., Rama Rao, G.V. (2017). “Earthquake Response of Reinforced Concrete Building Retrofitted with Geopolymer Concrete and X-shaped Metallic Damper”, J. Inst. Eng. India Ser. A, 98(1-2), 41–52.
[14] TahamouliRoudsari, M., Cheraghi, K., Habibi, M.R. (2019). “Investigation of Retrofitting RC Moment Resisting Frames with ADAS Yielding Dampers”, Asian Journal of Civil Engineering, 20, 125–133.
[15] TahamouliRoudsari, M., Eslamimanesh, M.B., Entezari, A.R., Noori, O., Torkaman, M. (2018). “Experimental Assessment of Retrofitting RC Moment Resisting Frames with ADAS and TADAS Yielding Dampers”, Structures, 14, 75-87.
[16] Saghafi, M.H., Golafshar, A., Yahyaee, A., Zareian M.S.  (2019). “Analytical Assessment of Reinforced Concrete Frames Equipped with TADAS Dampers”, Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, 7(2), 138-151.
[17] Javidan, M. M., Chun, S., Kim, J. (2021). “Experimental Study on Steel Hysteretic Column Dampers for Seismic Retrofit of Structures”, Steel and Composite Structures, 40(4), 495-509.
[18] Keykhosravi, A., Aghayari, R. (2017). “Evaluating Response Modification Factor (R) of Reinforced Concrete Frames with Chevron Brace Equipped with Steel Slit Damper”, KSCE Journal of Civil Engineering, 21, 1417-1423.
[19] Saeedi, F., Shabakhty, N., Mousavi, S.R. (2016). “Seismic Assessment of Steel Frames with Triangular-Plate Added Damping and Stiffness Devices”, Journal of Constructional Steel Research, 125, 15-25.
[20] Dareini, H.S., Hashemi, B.H. (2011). “Use of Dual Systems in TADAS Dampers to Improve Seismic Behavior of Buildings in Different Levels”, Procedia Engineering, 14, 2788–2795.
[21] Mahmoudi, M., Abdi, M.G. (2012). “Evaluating Response Modification Factors of TADAS Frames”, Journal of Constructional Steel Research, 71, 162-170.
[22] Mohammadi, R.K., Nasri, A., Ghaffary, A. (2017). “TADAS Dampers in Very Large Deformations”, International Journal of Steel Structures, 17, 515–524.
[23] Shojaeifar, H., Maleki, A., Lotfollahi-Yaghin, M.A. (2020). “Performance Evaluation of Curved-TADAS Damper on Seismic Response of Moment Resisting Steel Frame”, IJE TRANSACTIONS A: Basics, 33(1), 55-67.
[24] Gholampoor, S., Naseri, A., Motevali, G. (2021). “Investigation of the Effect of TADAS Yielding Plate Damper in Low and Mid Rise of Steel Structures under the Near and Far Fault Zone”, Journal of Structural and Construction Engineering, 8(1), 152-172.
[25] Aguiar, R., Mora, D., Rodriguez, M. (2016). “CEINC-LAB. A Free Software to Find the Seismic Capacity Curve of Frames with ADAS or TADAS Dissipators”, Construction Engineering Magazine, 31(1), 37-53. 
[26] Mahmoudi, M., Abdi, M.G., Mahmoudi, F. (2014). “Influence of the TADAS Dampers on the Ductility Reduction Factor of Steel Frames”, Proceedings of the 2nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Istanbul, Turkey.
[27] Publication No. 360, First Revision. (2014). “Instruction for Seismic Rehabilitation of Existing Buildings”, Vice Presidency for Strategic Planning and Supervision, Department of Technical Affairs, Tehran, Iran (in Persian).
[28] Standard No. 2800, 2nd Edition. (1999). “Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings”, Road, Housing and Urban Development Research Center, Tehran, Iran (in Persian).
[29] Iranian National Building Codes, Part 9. (2005). “Design and Construction of Reinforced Concrete Buildings”, Ministry of Housing and Urban Development, Tehran, Iran (in Persian).
[30] ETABS. (2017). “Integrated building design software”, Computers and Structures, Inc: Berkeley, California.
[31] Lee, S.S., Goel, S.C. (2001). “Performance-Based Design of Steel Moment Frames Using Target Drift and Yield Mechanism”, Report No. UMCEE 01-17, Department of Civil and Environmental Engineering, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA.
[32] Liao, C.W. (2010). “Performance-Based Plastic Design of Earthquake Resistant Reinforced Concrete Moment Frames”, PHD Thesis, Department of Civil and Environmental Engineering, University of Michigan.
[33] Iranian National Building Codes, Part 10. (2013). “Design and Construction of Steel Buildings”, Ministry of Roads and Urban Development, Tehran, Iran (in Persian).
[34] OpenSees. (2010). “Open  System for Earthquake Engineering Simulation”, Available from:  http://www.opensees.berkeley.edu.
[35] Tsai, C., Tsai, K. (1995). “TPEA Device as Seismic Damper for High Rise Buildings”, Journal of Engineering Mechanics, 121(10), 1075-1081. 
[36] Tsai, K.C., Hong, C.P., Su, Y.F. (1992). “Experimental Study of Steel Triangular Plate Energy Absorbing Device for Seismic-Resistant Structures”, Report No. CEER/R81-08, Center for Earthquake Engineer Research, National Taiwan University, Taipei, Taiwan.
[37] Zafarani, H., Hajimohammadi, B., Jalalalhosseini, S.M. (2019). “Earthquake Hazard in the Tehran Region based on the Characteristic Earthquake Model”, Journal of Earthquake Engineering, 23(9), 1485-1511.
[38] Zou, X.K., Chan, C.M. (2005). “Optimal Seismic Performance-Based Design of Reinforced Concrete Buildings Using Nonlinear Pushover Analysis”, Journal of Engineering Structures, 27(8), 1289-1302.
[39] Priestley, M.J.N., Seible, F., Calvi, G.M. (1996). “Seismic Design and Retrofit of Bridges”, John Wiley and Sons, New York.
[40] FEMA 356. (2000). “Prestandard and Commentary for Seismic Rehabilitation of Buildings”, American Society of Civil Engineers, Washington, DC.
CAPTCHA Image