بررسی عملکرد لرزه ای قاب های بتن‌آرمه بلندمرتبه با استفاده از میراگر فلزی تسلیمی TADAS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت الله آملی، آمل، ایران.

2 کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت الله آملی، آمل، ایران.

چکیده

تجربه زمین لرزه‌های گذشته نشان می‌دهد که بسیاری از ساختمان‌های قاب خمشی بتن‌آرمه موجود با ارتفاع متوسط و بلند، نیاز به ارزیابی لرزه‌ای و احتمالاً مقاوم‌سازی دارند. در این مطالعه، از میراگرهای تسلیم شونده فلزی TADAS برای بهسازی لرزه ای قاب‌های خمشی بتن‌آرمه استفاده شد. برای انجام پژوهش، ابتدا سه قاب بلندمرتبه بتن‌آرمه 12، 15 و 20 طبقه، تحت آیین نامه های قدیمی زلزله و بتن ایران طراحی شدند. کنترل سازه ها، نیاز به بهسازی لرزه ای در این مدل ها را نشان می داد. لذا با دو هدف بهسازی مبنا و بهسازی مطلوب، میراگرهای فلزی به سازه‌ها اضافه شدند و این میراگرها با روش طراحی پلاستیک مبتنی بر عملکرد طراحی گردیدند. سپس، با انتخاب یک مدل آزمایشگاهی معتبر و شبیه سازی آزمایش با یک مدل رفتاری دقیق از میراگر TADAS در نرم افزار OpenSees، راستی آزمایی انجام شد. در ادامه، با انجام تحلیل های دینامیکی و استاتیکی غیرخطی، رفتار لرزه ای سازه‌های بهسازی شده در دو سطح عملکرد ایمنی جانی و آستانه فروریزش ارزیابی گردید. نتایج نشان می‌دهد میراگر تسلیم شونده فلزی TADAS می تواند با کمترین تعداد دهانه های مهاربندی، مقاومت و سختی جانبی قاب های بتنی را در حد 30 تا 60 درصد افزایش دهد و ضمن یکنواخت نمودن توزیع بیشینه جابجایی نسبی طبقات در ارتفاع، باعث کاهش بیش از %60 آن شود. همچنین در اثر بهسازی، نسبت دوران (θ/θy) مفصل پلاستیک تشکیل‌شده در تیر و ستون بحرانی قاب ها به ازای سطوح خطر زلزله مختلف در حدود %70 کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Seismic Performance of High-rise Reinforced Concrete Frames Using TADAS Metallic Yielding Dampers

نویسندگان [English]

  • Ali Seyedkazemi 1
  • Ebrahim Asghari Karimi 2
  • Mojtaba Esmaeilnia Amiri 1
1 Assistant Professor, Department of Engineering, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran.
2 Department of Civil Engineering, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran
چکیده [English]

Past seismic experience shows that many existing mid to high-rise reinforced concrete (RC) moment frame structures require seismic evaluation and possibly retrofitting. In this study, TADAS metallic yielding dampers were used for seismic retrofitting of reinforced concrete moment frames. For this purpose, three high-rise reinforced concrete frames of 12, 15 and 20 stories were designed using the old version of the Iranian seismic code and concrete regulations. Control of structures showed the need for seismic improvement in these structural models. Therefore, to satisfy the basic and enhanced performance objectives, metallic dampers were added to the structures and were designed using performance-based plastic design method. Validation was performed by selecting a valid experimental model and simulating the experiment with an accurate behavioral model of the TADAS damper in OpenSees software. Then, by performing nonlinear dynamic and static analyzes, the seismic behavior of the retrofitted structures was evaluated at two performance levels of life safety (LS) and collapse prevention (CP). The results show that TADAS metallic yielding dampers can increase the strength and lateral stiffness of RC frames by 30 to 60% with the least number of bracing bays. Also, in addition to uniformizing the distribution of maximum inter-story drift over the height, it reduces drift by more than 60%. Moreover, due to the improvement of structures, the ratio of plastic rotation angle (θ/θy) in the critical beam and column of the frames for different earthquake hazard levels is reduced by about 70%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reinforced Concrete Frame
  • nonlinear analysis
  • Performance Levels
  • Seismic Retrofitting
  • Metallic Yielding Damper
CAPTCHA Image