ارزیابی آزمایشگاهی استهلاک انرژی در سازه تلفیقی شیب‌شکن قائم با گابیون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، آذربایجان شرقی، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، آذربایجان شرقی، ایران

3 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، آذربایجان شرقی، ایران.

4 گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

چکیده

امروزه استفاده از مصالح سنگی به خصوص گابیون به جهت دسترسی آسان و فراوانی برای ساخت سدها‌ی پاره‌سنگی، فیلتراسیون و حوضچه‌های آرامش رو به افزایش است. در این تحقیق ابتدا هیدرولیک جریان عبوری با تلفیق نمودن سازه گابیونی با شیب‌شکن قائم و سپس تاثیر تخلخل و طول سازه گابیونی بر روی مقادیر استهلاک انرژی بررسی شد. برای دو حالت شیب‌شکن قائم ساده و گابیونی در مجموع 260 آزمایش شامل دو ارتفاع 15 و 20 سانتی‌متری شیب‌شکن، سه تخلخل 40، 45 و 50 درصدی و 8 طول مختلف گابیون با دامنه دبی 150 الی 800 لیتر بر دقیقه انجام شد. نتایج نشان داد در تمامی مدل‌های مورد بررسی، با افزایش پارامتر عمق بحرانی نسبی جریان، استهلاک انرژی جریان کاهش و عمق نسبی پایین‌دست افزایش می‌یابد. تلفیق سازه گابیونی سبب گردید که استهلاک انرژی جریان و عدد فرود پایین‌دست به ترتیب افزایش و کاهش یابند. به طور میانگین در تمامی مدل‌ها استفاده از گابیون %57 استهلاک انرژی جریان را نسبت به شیب‌شکن قائم ساده افزایش و بازه عدد فرود را از 5.7 -3.8 به 2.5-0.52 کاهش داده است. رژیم جریان عبوری از مدل‌های فیزیکی شیب‌شکن قائم گابیونی شامل جریان درون‌گذر، انتقالی و روگذر می‌باشد که رژیم جریان درون‌گذر سهم عمده‌ای در اتلاف انرژی دارد. برای یک طول نسبی ثابت، با افزایش تخلخل سازه گابیونی حجم آب عبوری از محیط متخلخل و استهلاک انرژی جریان افزایش می‌یابد در حالی که برای تخلخل ثابت، افزایش طول نسبی سازه گابیونی تاثیر چندانی بر میزان استهلاک انرژی ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Laboratory evaluation of energy dissipation in the combined structure of the vertical drop with gabion

نویسندگان [English]

  • Rasoul Daneshfaraz 1
  • Mahdi Majedi-Asl 2
  • SeyyedAli Mortazavi 3
  • Mohammad Bagherzadeh 4
1 Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Maragheh, Maragheh, East Azarbaijan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Maragheh, Maragheh, East Azarbaijan, Iran.
3 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Maragheh, Maragheh, East Azarbaijan, Iran.
4 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Urmia University, Urmia, Western Azerbaijan, Iran.
چکیده [English]

In this study, first, the hydraulic flow by combining the gabion structure with a vertical drop and then the effect of porosity and length of the gabion structure on the energy dissipation values were investigated. For two modes of simple vertical drop and gabion, a total of 260 experiments including two heights of 15 and 20 cm drop, three porosities of 40, 45, and 50 percent, and eight different gabion lengths with a flow range of 150 to 800 liters per minute were performed. The results showed that in all the studied models, with increasing the relative critical depth parameter of the flow, the energy dissipation decreases and the relative downstream depth increases. The integration of the gabion structure caused the energy dissipation and the Froude number downstream to increase and decrease, respectively. On average, in all models, the use of gabions increased 57% of the energy dissipation of the current compared to the simple vertical drop and reduced the range of the landing number from 3.5-8.7 to 0.52-2.5. The flow regime passing through the vertical drop gabion physical models includes inflow, transient, and overflow, of which the Inflow regime plays a Major contribution in energy dissipation. For a constant relative length, increasing the porosity of the gabion structure increases the volume of water passing through the porous medium and the energy dissipation of the flow, In contrast for a constant porosity, increasing the relative length of the gabion structure has little effect on the energy dissipation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vertical drop
  • Gabion
  • Additional Structures
  • Energy dissipator
  • Froude Number
CAPTCHA Image