اثر خوردگی آرماتورها بر رفتار چرخه ای پایه پل های بتن آرمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آیت ا... بروجردی (ره)، بروجرد ایران.

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه دامغان

3 دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)، بروجرد، ایران.

چکیده

پل‌ها یکی از ارکان مهم در سیستم حمل و نقل بوده که می‌توانند تحث اثر محیط‌های مهاجم دچار زوال در عملکرد شوند. خوردگی آرماتورهای فولادی از جمله عوامل اصلی زوال عملکرد در پل‌های بتن آرمه است. تغییرات آب و هوایی خوردگی آرماتورها را تشدید کرده و قابل انتظار است که خرابی‌های بیشتری در یک بازه زمانی کوتاه ایجاد کنند. پل‌ها با اثر خوردگی آرماتورها که در مناطق لرزه‌خیزی بالا واقع شده اند، احتمالاً آسیب‌پذیری بالاتری را در طول زمان بهره‌برداری خود خواهند داشت. از اینرو بایستی عملکرد لرزه‌ای آنها به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد. در این مطالعه، یک تحلیل المان محدود غیرخطی سه‌بعدی کارآمد بر اساس روش دینامیکی صریح برای بررسی رفتار پایه‌های پل سالم (بدون خوردگی) و دارای خوردگی بکار گرفته شده است. در تحلیل های انجام شده، تأثیر سطوح 10%، 20% و 30% خوردگی بر رفتار چرخه‌ای پایه‌های پل مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای در نظر گرفته شده در این مدل‌های عددی شامل کاهش تنش پیوستگی و خصوصیات مکانیکی اصلاح شده برای بتن و فولاد (کشش و فشار) تحت اثر بارگذاری چرخه‌ای می‌باشد. مدل عددی استفاده شده از طریق مقایسه با نتایج آزمایشگاهی راستی آزمایی شده است. نتایج نشان داد که رویکرد مورد استفاده تخمین مناسبی از عملکرد پایه‌ پل‌ها تحت اثر بارهای چرخه‌ای ارائه می‌کند. همچنین کمک می‌کند تا بتوان با بررسی پل‌های موجود مواردی که اولویت بیشتری برای مقاوم سازی دارند را شناسایی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Steel Reinforcement Corrosion on Cyclic Behavior of Bridge Piers

نویسندگان [English]

  • Masoud Ahmadi 1
  • Mehdi Ebadi-Jamkhaneh 2
  • Mehdi Komasi 3
1 Department of Civil Engineering, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran
2 Department of Civil Engineering, School of Engineering, Damghan University.
3 Department of Civil Engineering, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd
چکیده [English]

Bridges in transportation networks are susceptible to damage from the aggressive environment. Steel reinforcement corrosion is one of the main causes of deficient behavior in the reinforced concrete (RC) bridge. The corrosion of steel rebar negatively affects the serviceability and seismic performance of many RC bridges. Climate change accelerates steel reinforcement corrosion and more severe damage is expected to occur in a short period of time in the future. When these bridges are located in high seismic regions, they may experience severe earthquake events along their service life. Therefore, their seismic performance must be carefully evaluated. In this study, an efficient three-dimensional nonlinear finite element analysis based on the explicit dynamic method for sound and corroded bridge piers was established to study the effect of corrosion levels of 10, 20, and 30% on the cyclic behavior of bridge piers. The used model considers the loss of bond strength and damaged material properties of concrete and steel for compression and tension response under cyclic loading. The model is validated through a comparison with the results of the experimental test. The results revealed that the proposed method provides a good estimate of the load-carrying capacity of bridge piers. Furthermore, the used nonlinear finite element model will help identify the bridges with the highest priority for retrofitting by examining all existing bridges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corrosion
  • Bridge Pier
  • Cyclic Loading
  • Ductility
  • Energy Dissipation
[1] Kashani, M. M., Lowes, L. N., Crewe, A. J., & Alexander, N. A. (2014). “Finite element investigation of the influence of corrosion pattern on inelastic buckling and cyclic response of corroded reinforcing bars”, Engineering Structures, 75, 113-125.
[2] Amirabadi, R., Arbabi, H., Arezoumand, A., & Saleh, M. (2019). “Evaluation of the Seismic Vulnerability of Piles and Metal Decks Due to the Aging of the Structure”, Civil Infrastructure Researches, 4(2), 71-79. 
[3] Yuan, W., Guo, A., Yuan, W., & Li, H. (2018). “Shaking table tests of coastal bridge piers with different levels of corrosion damage caused by chloride penetration”, Construction and Building Materials, 173, 160-171.
[4] Hewlett, P., & Liska, M. (2019). Lea’s chemistry of cement and concrete, Butterworth-Heinemann.
[5] Rodrigues, R., Gaboreau, S., Gance, J., Ignatiadis, I., & Betelu, S. (2021). “Reinforced concrete structures: A review of corrosion mechanisms and advances in electrical methods for corrosion monitoring”, Construction and Building Materials, 269, 121240.
[6] Sung, Y.-C., & Su, C.-K. (2011). “Time-dependent seismic fragility curves on optimal retrofitting of neutralised reinforced concrete bridges”, Structure and Infrastructure Engineering, 7(10), 797-805.
[7] Cheng, H., Wang, D.-S., Li, H.-N., Zou, Y., & Zhu, K.-N. (2021). “Investigation on Ultimate Lateral Displacements of Coastal Bridge Piers with Different Corrosion Levels along Height”, Journal of Bridge Engineering, 26(4), 4021015.
[8] Ou, Y., Tsai, L., & Chen, H. (2012). “Cyclic performance of large‐scale corroded reinforced concrete beams”, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 41(4), 593-604.
[9] Campione, G., Cannella, F., & Minafo, G. (2016). “A simple model for the calculation of the axial load-carrying capacity of corroded RC columns”, Materials and Structures, 49(5), 1935-1945.
[10] Li, J., Markeset, G., & Kioumarsi, M. (2017). “Nonlinear FEM Simulation of Structural Performance of Corroded RC Columns subjected to Axial Compression”, Nordic Concrete Research, 57.
[11] Li, D., Wei, R., Xing, F., Sui, L., Zhou, Y., & Wang, W. (2018). “Influence of Non-uniform corrosion of steel bars on the seismic behavior of reinforced concrete columns”, Construction and Building Materials, 167, 20-32.
[12] Guo, A., Li, H., Ba, X., Guan, X., & Li, H. (2015). “Experimental investigation on the cyclic performance of reinforced concrete piers with chloride-induced corrosion in marine environment”, Engineering Structures, 105, 1-11.
[13] Vu, N. S., & Li, B. (2018). “Seismic performance assessment of corroded reinforced concrete short columns”, Journal of Structural Engineering, 144(4), 4018018.
[14] Biondini, F., & Vergani, M. (2015). “Deteriorating beam finite element for nonlinear analysis of concrete structures under corrosion”, Structure and Infrastructure Engineering, 11(4), 519-532.
[15] Simulia (2010). Abaqus analysis user’s manual, Dassault Systemes, Pawtucket, USA.
[16] Abaqus FEA. (2016). ABAQUS/CAE 2016: Analysis user’s guide, Dassault Systemes Simulia Corporation: Johnston, RI, USA.
[17] ACI Committee 318. (2019). Building Code Requirements for Structural Concrete, American Concrete Institute.
[18] Scott, B. D., Park, R., & Priestley, M. J. N. (1982). “Stress-strain behavior of concrete confined by overlapping hoops at low and high strain rates”, ACI J Proc, 79(1), 13-27.
[19] Atefi, M. (2013). Probabilistic Seismic Analysis of RC Members Considering Rebars Corrosion and Time Dependency of Material Behaviour. Master Degree. Tarbiat Modares University.
[20] Coronelli, D., & Gambarova, P. (2004). “Structural assessment of corroded reinforced concrete beams: modeling guidelines”, Journal of structural engineering, 130(8), 1214-1224.
[21] Hordijk, D. A. (1991). Local approach to fatigue of concrete, PhD thesis, Delft University of Technology.
[22] Cornelissen, H., Hordijk, D., & Reinhardt, H. (1986). “Experimental determination of crack softening characteristics of normalweight and lightweight”, Heron, 31(2), 45-46.
[23] Chai, S. (2020). Finite Element Analysis for Civil Engineering with DIANA Software, Springer Nature.
[24] Du, Y. G., Clark, L. A., & Chan, A. H. C. (2005). “Residual capacity of corroded reinforcing bars”, Magazine of Concrete Research, 57(3), 135-147.
[25] Du, Y. G., Clark, L. A., & Chan, A. H. C. (2005). “Effect of corrosion on ductility of reinforcing bars”, Magazine of Concrete Research, 57(7), 407-419.
[26] Kashani, M. M., Lowes, L. N., Crewe, A. J., & Alexander, N. A. (2015). “Phenomenological hysteretic model for corroded reinforcing bars including inelastic buckling and low-cycle fatigue degradation”, Computers & Structures, 156, 58-71.
[27] Hoehler, M. S., & Stanton, J. F. (2006). “Simple phenomenological model for reinforcing steel under arbitrary load”, Journal of Structural Engineering, 132(7), 1061-1069.
[28] Dodd, L. L., & Restrepo-Posada, J. I. (1995). “Model for predicting cyclic behavior of reinforcing steel”, Journal of structural engineering, 121(3), 433-445.
[29] Kunnath, S. K., Heo, Y., & Mohle, J. F. (2009). “Nonlinear uniaxial material model for reinforcing steel bars”, Journal of Structural Engineering, 135(4), 335-343.
[30] Balan, T. A., Filippou, F. C., & Popov, E. P. (1998). “Hysteretic model of ordinary and high-strength reinforcing steel”, Journal of Structural Engineering, 124(3), 288-297.
[31] Cairns, J., Plizzari, G. A., Du, Y., Law, D. W., & Franzoni, C. (2005). “Mechanical properties of corrosion-damaged reinforcement”, ACI Materials Journal, 102(4), 256.
[32] Apostolopoulos, C. A., Papadopoulos, M. P., & Pantelakis, S. G. (2006). “Tensile behavior of corroded reinforcing steel bars BSt 500s”, Construction and building Materials, 20(9), 782-789.
[33] Afsar Dizaj, E., & Kashani, M. M. (2021). “Nonlinear structural performance and seismic fragility of corroded reinforced concrete structures: modelling guidelines”, European Journal of Environmental and Civil Engineering, 1-30.
[34] Kashani, M. M., Crewe, A. J., & Alexander, N. A. (2013). “Nonlinear stress–strain behaviour of corrosion-damaged reinforcing bars including inelastic buckling”, Engineering Structures, 48, 417-429.
[35] Prota, A., De Cicco, F., & Cosenza, E. (2009). “Cyclic behavior of smooth steel reinforcing bars: experimental analysis and modeling issues”, Journal of Earthquake Engineering, 13(4), 500-519.
[36] Menegotto, M. (1973). “Method of analysis for cyclically loaded RC plane frames including changes in geometry and non-elastic behavior of elements under combined normal force and bending”, In Proc. of IABSE symposium on resistance and ultimate deformability of structures acted on by well defined repeated loads, 15-22.
[37] Kashani, M. M., Lowes, L. N., Crewe, A. J., & Alexander, N. A. (2016). “Nonlinear fibre element modelling of RC bridge piers considering inelastic buckling of reinforcement”, Engineering Structures, 116, 163-177.
[38] Meda, A., Mostosi, S., Rinaldi, Z., & Riva, P. (2014). “Experimental evaluation of the corrosion influence on the cyclic behaviour of RC columns”, Engineering Structures, 76, 112-123.
 
CAPTCHA Image