بومی‌سازی و ارائه چارچوب ارزیابی پایداری پروژه‌های زیرساختی در ایران برمبنای چارچوب Envision

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

چکیده

زیرساخت‌های عمرانی بنیان اصلی رشد و توسعه اجتماعی، محیط زیستی و اقتصادی جوامع هستند که امروزه در نتیجه‌ افزایش جمعیت و تغییرات اقلیمی با چالش‏های فراوانی مانند بهره‌مندی بهینه از منابع طبیعی مواجه شده‌اند. از این‌رو، استانداردها و روش‏های گذشته پاسخگوی نیازهای آینده نخواهد بود و پایداری پروژه‏‌های زیرساختی یک مسأله اساسی برای جوامع درحال توسعه محسوب می‌شود که ایران نیز از این شرایط مستثنی نیست. پژوهش حاضر براساس نیاز به افزایش طول عمر و ارتقای عملکرد زیرساخت‌ها، با هدف معرفی ابزار مناسب ارزیابی پایداری، به بازنگری و بومی‌سازی سیستم رتبه‌بندی پایداری زیرساخت‌ها (Envision) مطابق شرایط ایران پرداخته است. پس از بررسی ساختار چارچوب Envision مطابق نظرات کارشناسان، ضرورت معیارها در آن با طیف لیکرت ارزیابی شد و در نهایت سطوح مختلف با تکنیک مقایسه زوجی وزن‌دهی و اولویت‌بندی شدند. ضمن اضافه شدن پنج معیار به چارچوب بومی‌سازی شده، درصد وزن‏های به‌دست آمده برای گروه‌های اصلی شامل کیفیت‌زندگی (29.19)، محیط‌‌طبیعی (22.89)، تخصیص‌منابع (17.48)، اقلیم و تاب‌آوری (15.41) و مدیریت‌پروژه (15.02) لزوم توجه بیشتر به بعد اجتماعی را در ایران نسبت به کشور توسعه‌دهنده چارچوب مبنا نشان می‌دهد. چارچوب بومی‌سازی شده دارای پنج گروه اصلی، 14 زیر‌گروه و 69 معیار است که امتیازهایی متفاوت از چارچوب مبنا دارند. نتایج این پژوهش و چارچوب بومی‌سازی ‌شده ضمن ارائه راهکاری مناسب برای توسعه و ارتقای عملکرد پایدار زیرساخت‌ها، می تواند در بهبود فرآیندهای تصمیم‌سازی نیز مؤثر باشد. بنابراین ضمن لزوم بررسی ابعاد مختلف پیاده‌سازی آن در پروژه‌های زیرساختی در پژوهش‌‏های آتی، استفاده از آن برای سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و سایر ذی‌نفعان پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Customizing a Sustainability Assessment Framework for Infrastructure Projects in Iran Based on Envision

نویسندگان [English]

  • Gelare Taherian 1
  • Hossein Hosseini Nourzad 2
1 School of Architecture, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, School of Architecture, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Civil infrastructures as the foundation of social, environmental, and economic development are facing many challenges, such as the optimal use of natural resources as a result of population growth and climate change. Therefore, previous standards and methods of development are not capable of meeting future needs and the sustainability of infrastructure projects has become a fundamental issue for developing countries like Iran. To address the need of enhancing the infrastructure's performance, this research aimed at introducing an appropriate tool for sustainability assessment by customizing an infrastructure sustainability rating system (Envision) according to Iran's conditions. Accordingly, the credits’ list was firstly investigated through in-depth interviews with experts. Then, the validity for each credit’s existence was assessed through the Likert spectrum. Finally, the weights were revised based on the context-specific circumstances using the paired comparison technique. Alongside the five newly added credits, the research’s findings regarding the main groups’ weights including the Quality of Life, Natural Environment, Resource Allocation, Climate and Resilience, and Leadership highlight the significance of paying more attention to the social aspect of sustainability. The results were structured in a framework consisting of five main groups, 14 subgroups, and 69 credits with new points. The results of this research can be useful in not only the infrastructure’s performance improvement but also enhancing the decision-making process for infrastructure development. Accordingly, investigating the implementation of the proposed framework in Iran’s infrastructure projects, and its application by policymakers and planners is highly recommended for future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability Assessment
  • Customized Framework
  • Iran’s Infrastructure Projects
  • Developing Countries
  • Envision
[1] Diesendorf, M. (2000). “Sustainability and sustainable development”, Sustainability: The corporate challenge of the 21st century, 2, 19-37.
[2] UN (2019). World Urbanization Prospects: The 2018 Revision (ST/ESA/SER.A/420). New York: United Nations.
[3] UN (2019). World Population Prospects 2019: Highlights (ST/ESA/SER.A/423). New York: United Nations.
[4] Hakiminejad, A., Fu, C., & Mohammadzadeh Titkanlou, H. (2015). “A critical review of sustainable built environment development in Iran”, Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Engineering Sustainability, Thomas Telford Ltd.
[5] Bank, W. (1994). “World Development Report 1994 : Infrastructure for Development”, New York, Oxford University Press.
[6] Sahely, H. R., Kennedy, C. A., & Adams, B. J. (2005). “Developing sustainability criteria for urban infrastructure systems”, Canadian Journal of Civil Engineering, 32(1), 72-85.
[7] Hendricks, M. D., Meyer, M. A., Gharaibeh, N. G., Van Zandt, S., Masterson, J., Cooper Jr, J. T., Horney, J. A., & Berke, P. (2018). “The development of a participatory assessment technique for infrastructure: Neighborhood-level monitoring towards sustainable infrastructure systems”, Sustainable Cities and Society, 38, 265-274.
[8] Keeble, B. R. (1988). “The Brundtland report:‘Our common future”, Medicine and War, 4(1), 17-25.
[9] Ugwu, O., Kumaraswamy, M., Wong, A., & Ng, S. (2006). “Sustainability appraisal in infrastructure projects (SUSAIP): Part 1. Development of indicators and computational methods”, Automation in construction, 15(2), 239-251.
[10] Zarghami, E., Azemati, H., Fatourehchi, D., & Karamloo, M. (2018). “Customizing well-known sustainability assessment tools for Iranian residential buildings using Fuzzy Analytic Hierarchy Process”, Building and Environment, 128, 107-128.
[11] Diaz-Sarachaga, J. M., Jato-Espino, D., & Castro-Fresno, D. (2017). “Methodology for the development of a new Sustainable Infrastructure Rating System for Developing Countries (SIRSDEC)”, Environmental Science & Policy, 69, 65-72.
[12] Clevenger, C. M., Ozbek, M. E., & Simpson, S. (2013). “Review of sustainability rating systems used for infrastructure projects”, 49th ASC Annual International Conference Proceedings.
[13] Diaz-Sarachaga, J. M., Jato-Espino, D., Alsulami, B., & Castro-Fresno, D. (2016). “Evaluation of existing sustainable infrastructure rating systems for their application in developing countries”, Ecological Indicators 71(Supplement C), 491-502.
[14] Griffiths, K., Boyle, C., & Henning, T. (2015). “Infrastructure sustainability rating tools–how they have developed and what we might expect to see in the future”, IPWEA 2015: Sustainable Communities Sharing Knowldge. Rotorua, New Zealand.
[15] Griffiths, K. A., Boyle, C., & Henning, T. F. (2017). “Comparative assessment of infrastructure sustainability rating tools”, Proceedings of the Transportation Research Board 96th Annual Meeting, Washington, DC, USA.
[16] YJ Siew, R., CA Balatbat, M., & G. Carmichael, D. (2013). “A review of building/infrastructure sustainability reporting tools (SRTs)”, Smart and Sustainable Built Environment, 2(2), 106-139.
[17] Rogmans, T., & Ghunaim, M. (2016). “A framework for evaluating sustainability indicators in the real estate industry”, Ecological Indicators, 66, 603-611.
[18] Environment, W. C. f., & Development (1987). Our common future. The Brundtland report, Oxford University Press Oxford.
[19] Leman, E., & Cox, J. E. (1991). “Sustainable urban developement: Strategic considerations for urbanizing nations”, Ekistics, 216-224.
[20] Choguill, C. L. (1993). “Sustainable cities: urban policies for the future”, Habitat International, 17(3), 1-12.
[21] Barker, T., Bashmakov, I., Bernstein, L., Bogner, J., Bosch, P., Dave, R., ... & Dadi, Z. (2007). “Summary for policymakers”, In Climate change 2007: Mitigation of Climate Change: Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, 1-24.
[22] Andreas, G., Allen, J., Farley, L., Kao, J. K., & Mladenova, I. (2010). “Towards the development of a rating system for sustainable infrastructure: A checklist or a decision-making tool?”, Proceedings of the Water Environment Federation, 2010(2), 379-391.
[23] Vanegas, J. A. (2003). “Road map and principles for built environment sustainability”, Environmental science & technology, 37(23), 5363-5372.
[24] Institute for Sustainable Infrastructure. (2018). Envision: Sustainable Infrastructure Framework Guidance Manual, Washington, DC, ISBN 978-1-7322147-0-5.
[25] Ugwu, O., & Haupt, T. (2007). “Key performance indicators and assessment methods for infrastructure sustainability—a South African construction industry perspective”, Building and Environment, 42(2), 665-680.
[26] Ness, B., Urbel-Piirsalu, E., Anderberg, S., & Olsson, L. (2007). “Categorising tools for sustainability assessment”, Ecological economics, 60(3), 498-508.
[27] Ashraf, M., Hossain, M. R., & Griffiths, A. (2012). “A framework for infrastructure sustainability assessment”, Proceedings of the 10th International Conference on Advances in Steel Concrete Composite and Hybrid Structures, 43-48.
[28] Lee, J., Edil, T. B., Benson, C. H., & Tinjum, J. M. (2010). “Use if BEST In-Highways for Green Highway Construction Rating in Wisconsin”, Green Streets and Highways 2010: An Interactive Conference on the State of the Art and How to Achieve Sustainable Outcomes, 480-494.
[29] Mamipour, S., Yahoo, M., & Jalalvandi, S. (2019). “An empirical analysis of the relationship between the environment, economy, and society: Results of a PCA-VAR model for Iran”, Ecological Indicators, 102, 760-769.
[30] Mansourianfar, M. H., & Haghshenas, H. (2018). “Micro-scale sustainability assessment of infrastructure projects on urban transportation systems: Case study of Azadi district, Isfahan, Iran”, Cities, 72, 149-159.
[31] Shen, L., Wu, Y., & Zhang, X. (2011). “Key assessment indicators for the sustainability of infrastructure projects”, Journal of construction engineering and management, 137(6), 441-451.
[32] Jato-Espino, D., Yiwo, E., Rodriguez-Hernandez, J., & Canteras-Jordana, J. C. (2018). “Design and application of a Sustainable Urban Surface Rating System (SURSIST)”, Ecological Indicators, 93, 1253-1263.
[33] Singh, R. K., Murty, H. R., Gupta, S. K., & Dikshit, A. K. (2009). “An overview of sustainability assessment methodologies”, Ecological Indicators, 9(2), 189-212.
[34] Hutson, A. C., & Ickert, R. A. (2012). “Sustainability in water supply”, World Environmental and Water Resources Congress 2012: Crossing Boundarie, 2856-2872.
[35] Institute for Sustainable Infrastructure. (2019). ASCE ICSI Envision Networking Event, https://sustainableinfrastructure.org.
[36] Dworkin, S. L. (2012). “Sample size policy for qualitative studies using in-depth interviews”, Archives of Sexual Behavior, 41(6), 1319-1320.
[37] Cook, D. A., & Beckman, T. J. (2009). “Does scale length matter? A comparison of nine-versus five-point rating scales for the mini-CEX”, Advances in Health Sciences Education, 14(5), 655-664.
[38] Akadiri, P. O., & Olomolaiye, P. O. (2012). “Development of sustainable assessment criteria for building materials selection”, Engineering, Construction and Architectural Management, 19(6), 666-687.
[39] Braimah, N., & Ndekugri, I. (2009). “Consultants’ perceptions on construction delay analysis methodologies”, Journal of construction engineering and management, 135(12), 1279-1288.
[40] Chan, D. W., & Kumaraswamy, M. M. (1997). “A comparative study of causes of time overruns in Hong Kong construction projects”, International Journal of project management, 15(1), 55-63.
[41] Chinyio, E. A., Olomolaiye, P. O., & Corbett, P. (1998). “Quantification of construction clients' needs through paired comparisons”, Journal of Management in Engineering, 14(1), 87-92.
[42] Olomolaiye, P. O., Wahab, K., & Price, A. D. (1987). “Problems influencing craftsmen's productivity in Nigeria”, Building and environment, 22(4), 317-323.
[43] Chen, Y., Okudan, G. E., & Riley, D. R. (2010). “Sustainable performance criteria for construction method selection in concrete buildings”, Automation in construction, 19(2), 235-244.
[44] Hosseini, P., & Khalily-Dermany, m. (2020). “A fuzzy decision support system for selecting the roof and the type of structure of the buildings”, Civil Infrastructure Researches, 6(1), 115-126, 
[45] Fanni, M. A., Hadian, I., & Samadi, A. H. (2016). “An Evaluation of the Structure of Iran’s Economy based on Sustainable Development Approach”, Strategic Studies Quarterly, 19(71), 7-42.
[46] Financial, Tribune. (2020). “Iran: 25% of Power Output in 2019 From Renewables”, https://financialtribune.com/articles/energy/103700/iran-25-of-power-output-in-2019-from-renewables.
[47] Hoseini, Z., Mozafari, M., & Fijani, E. (2021). “Impact of Land Use Changes and Expanding of Irrigation on Drying up of the Bakhtegan and Tashk Lakes”, Civil Infrastructure Researches, 7(1), 53-65.
[48] Financial, Tribune. (2020). “Caspian Nations Discuss Shared Concerns”, https://financialtribune.com/articles/energy/103759/caspian-nations-discuss-shared-concerns.
[49] Data, Bank. (2020). “World Development Indicators”, https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=EN.ATM.CO2E.KT&country.
CAPTCHA Image