تحلیل روش های ارزیابی عامل کیفیت در بهینه سازی مسئله موازنه زمان-هزینه در صنعت ساخت وساز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور

2 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22091/cer.2021.6061.1215

چکیده

مسائل موازنه زمان و هزینه توجه ویژه‌ای را در ادبیات مسائل زمان‌بندی به خود اختصاص داده است. هدف از مسئله بهینه‌سازی موازنه زمان- هزینه، تجزیه‌وتحلیل کاهش زمان اصلی پروژه با کمترین هزینه است. در این مسائل، تأثیر کیفیت اجرای پروژه برای فعالیت‌های مختلف لحاظ نشده است. توجه به عامل کیفیت در این بین به اواسط دهه 90 میلادی باز می‌گردد. از آن زمان تاکنون مقالات بسیاری در این زمینه منتشر گردیده است. در بحث تعادل و موازنه، بین سه تابع هدف زمان، هزینه و کیفیت پروژه نسبت به انجام تحلیل حساسیت هزینه نسبت به تغییرات مدت زمان انجام فعالیت‌ها اقدام می‌شود که هدف آن به‌دست آوردن بهترین ترکیب کاهش زمانی فعالیت‌ها است، به‌گونه‌ای که مجموع هزینه‌های پروژه، کمینه و کیفیت کل پروژه، بیشینه شود. مقاله حاضر، به طبقه‌بندی مسائل موازنه زمان، هزینه و کیفیت و بررسی نحوه محاسبه عامل کیفیت در پژوهش‌ها و همچنین رابطه بین سه هدف زمان، هزینه و کیفیت در پروژه‌ها و فعالیت‌های پروژه می‌پردازد. نتایج تحلیل مقالات نشان می‌دهد که ارزیابی عامل کیفیت در مسائل موازنه را می‌توان به چهار دسته تقسیم‌بندی نمود. در مورد اول، کیفیت از طریق کارهایی که برای اصلاح فعالیت‌های غیرهماهنگ موردنیاز است به‌طور ضمنی ارزیابی می‌شود. در مورد دوم، کیفیت هر فعالیت به‌عنوان تابعی از مدت زمان و هزینه آن بیان شده است. در مورد سوم، کیفیت یک فعالیت در هریک از حالت‌های اجرایی احتمالی آن، به‌صورت تخمینی براساس نظر خبرگان برآورد می‌گردد و در آخرین مورد نیز کیفیت یک فعالیت توسط شاخص‌های تعیین شده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Quality Factor Evaluation Methods in Optimization Time-Cost Trade-off Problem in Construction Projects

نویسندگان [English]

  • Sayyid Ali Banihashemi 1
  • Alireza Shahraki 2
1 Department of Industrial Engineering, Payame Noor University, Iran
2 Department of Industrial Engineering, Sistan & University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

The purpose of optimizing the time-cost trade-off problem is to analyze the reduction of the original project time with the lowest cost. In these issues, the impact of project implementation quality on various activities has not been taken into account. Attention to the quality factor goes back to the midnineties. Many articles have been published since then. In the equilibrium discussion, the three objectives of time, cost and quality of the project are to perform a cost-sensitivity analysis of the variations in the duration of activities to obtain the best combination of reduction in activities. This is to minimize total project costs and maximize overall project quality. This paper classifies the issues of time, cost and quality trade-off and examines how to calculate the quality factor in research as well as the relationship between the three objectives of time, cost and quality in projects and project activities. The results of the analysis of the articles show that the evaluation of the quality factor in equilibrium problems can be divided into four categories. In the first case, quality is implicitly assessed through the tasks needed to modify the non-coordinated activities. In the latter case, the quality of each activity is expressed as a function of its duration and cost. In the third case, the quality of an activity in each of its possible execution modes is estimated by experts, and in the latter case, the quality of an activity is assessed by the set of indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimization
  • Time-cost-quality trade-off problem
  • Project Scheduling
  • Project Quality
  • Activity Quality
[1] Iranmanesh, H., Skandari, M. R., & Allahverdiloo, M. (2008). “Finding Pareto optimal front for the multi-mode time, cost quality trade-off in project scheduling”, World Academy of Science, Engineering and Technol-ogy, 40(1), 346-350.
[2] Babu, A. J. G., & Suresh, N. (1996). “Project management with time, cost, and quality considerations”, Eu-ropean journal of operational research, 88(2), 320-327.
[3] Kerzner, H. (2017). Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. John Wiley & Sons.
[4] Chen, S. P., & Tsai, M. J. (2011). “Time–cost trade-off analysis of project networks in fuzzy environments”, European Journal of Operational Research, 212(2), 386-397.
[5] Baccarini, D. (1999). “The logical framework method for defining project success”, Project management journal, 30(4), 25-32.
[6] Fineman, M., Fenton, N., & Radlinski, L. (2009). “Modelling project trade-off using Bayesian networks”, In 2009 International Conference on Computational Intelligence and Software Engineering, IEEE, 1-4, 10.1109/CISE.2009.5364789.
[7] Shoul, A., & Keshavarz, E. (2018). “Modelling and Solving the Project Time-Cost-quality trade off Problem on Condition of the Dependence of Quality on Time and Cost”, Industrial Management Studies, 16(50), 125-157.
[8] Project Management Institute. (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMBOK® Guide, 6th Edition, Project Management Institute.
[9] Garvin, D. (1984). “What does product quality really mean?”, MIT Sloan Management Review 26, 25-43.
[10] Abdelsalam, H. M., & Gad, M. M. (2009). “Cost of quality in Dubai: An analytical case study of residential construction projects”, International journal of project management, 27(5), 501-511.
[11] Stylidis, K., Wickman, C., & Söderberg, R. (2015). “Defining perceived quality in the automotive industry: An engineering approach”, Procedia CIRP, 36, 165-170.
[12] Mohammadipour, F., & Sadjadi, S. J. (2016). “Project cost–quality–risk tradeoff analysis in a time-constrained problem”, Computers & Industrial Engineering, 95, 111-121.
[13] Fu, F., & Zhang, T. (2016). “A new model for solving time-cost-quality trade-off problems in construction”, PloS one, 11(12), 1-15.
[14] Khang, D. B., & Myint, Y. M. (1999). “Time, cost and quality trade-off in project management: a case study”, International journal of project management, 17(4), 249-256.
[15] Węglarz, J., Józefowska, J., Mika, M., & Waligóra, G. (2011). “Project scheduling with finite or infinite number of activity processing modes–A survey”, European Journal of operational research, 208(3), 177-205.
[16] Orm, M. B., & Jeunet, J. (2018). “Time cost quality trade-off problems: A survey exploring the assessment of quality”, Computers & Industrial Engineering, 118, 319-328.
[17] Li, H., Love, P. E. D., & Drew, D. S. (2000). “Effects of overtime work and additional resources on project cost and quality”, Engineering Construction and Architectural Management, 7(3), 211-220.
[18] Icmeli-Tukel, O., & Rom, W. O. (1997). “Ensuring quality in resource constrained project scheduling”, Eu-ropean journal of operational research, 103(3), 483-496.
[19] Kim, J., Kang, C., & Hwang, I. (2012). “A practical approach to project scheduling: considering the poten-tial quality loss cost in the time–cost tradeoff problem”, International Journal of Project Management, 30(2), 264-272.
[20] Tiwari, V., Patterson, J. H., & Mabert, V. A. (2009). “Scheduling projects with heterogeneous resources to meet time and quality objectives”, European Journal of Operational Research, 193(3), 780-790.
[21] Saif, A., Abbas, S., & Fayed, Z. (2015). “The PDBO algorithm for discrete time, cost and quality trade-off in software projects with expressing quality by defects”, Procedia Computer Science, 65, 930-939.
[22] Shankar, N. R., Raju, M. M. K., Srikanth, G., & Bindu, P. H. (2011). “Time, cost and quality trade-off analysis in construction of projects”, Contemporary Engineering Sciences, 4(6), 289-299.
[23] Hajiagha, S. H. R., Mahdiraji, H. A., & Hashemi, S. S. (2014). “A hybrid model of fuzzy goal programming and grey numbers in continuous project time, cost, and quality tradeoff”, The International Journal of Ad-vanced Manufacturing Technology, 71(1), 117-126.
[24] Zhang, L., Du, J., & Zhang, S. (2014). “Solution to the time-cost-quality trade-off problem in construction projects based on immune genetic particle swarm optimization”, Journal of Management in Engineering, 30(2), 163-172.
[25] Tran, D. H., Cheng, M. Y., & Cao, M. T. (2015). “Hybrid multiple objective artificial bee colony with dif-ferential evolution for the time–cost–quality tradeoff problem”, Knowledge-Based Systems, 74, 176-186.
[26] Liberatore, M. J., & Pollack-Johnson, B. (2013). “Improving project management decision making by modeling quality, time, and cost continuously”, IEEE Transactions on Engineering Management, 60(3), 518-528.
[27] Mehdizadeh, E., & Mohsenian, O. (2013). “Solving Time Cost and Quality Trade-off project problem using multi-objective stochastic programming”, Industrial Engineering and Management Journal 28-1(2). 103-111.
[28] Tareghian, H. R., & Taheri, S. H. (2006). “On the discrete time, cost and quality trade-off problem”, Ap-plied mathematics and computation, 181(2), 1305-1312.
[29] Afruzi, E. N., Najafi, A. A., Roghanian, E., & Mazinani, M. (2014). “A multi-objective imperialist competi-tive algorithm for solving discrete time, cost and quality trade-off problems with mode-identity and resource-constrained situations”, Computers & Operations Research, 50, 80-96.
[30] Yoon, K. P., & Hwang, C. L. (1981). Multiple attribute decision making: an introduction. Sage publica-tions.
[31] Hu, W., & He, X. (2014). “An innovative time-cost-quality tradeoff modeling of building construction pro-ject based on resource allocation”, The Scientific World Journal, 2014. 1-11.
[32] El-Rayes, K., & Kandil, A. (2005). “Time-cost-quality trade-off analysis for highway construction”, Jour-nal of construction Engineering and Management, 131(4), 477-486.
[33] Afshar, A., Kaveh, A., & Shoghli, O. R. (2007). “Multi-objective optimization of time-cost-quality using multi-colony ant algorithm”, Asian Journal of Civil Engineering, 8, 113-124.
[34] Mungle, S., Benyoucef, L., Son, Y. J., & Tiwari, M. K. (2013). “A fuzzy clustering-based genetic algorithm approach for time–cost–quality trade-off problems: A case study of highway construction project”, Engineer-ing Applications of Artificial Intelligence, 26(8), 1953-1966.
[35] Anderson, S. D., & Russell, J. S. (2001). Guidelines for warranty, multi-parameter, and best value contract-ing (No. Project 10-49 FY'96).
[36] Monghasemi, S., Nikoo, M. R., Fasaee, M. A. K., & Adamowski, J. (2015). “A novel multi criteria decision making model for optimizing time–cost–quality trade-off problems in construction projects”, Expert systems with applications, 42(6), 3089-3104.
CAPTCHA Image