یک سیستم تصمیم یار فازی برای انتخاب سقف و اسکلت بنا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی،مرکز آموزش عالی محلات، محلات، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، خمین، ایران

10.22091/cer.2021.6321.1219

چکیده

طراحی سازه‌های با مقاومت کافی در برابر بارهای وارده با کمترین خسارات جانی و مالی از وظایف طراحان سازه است. تا به حال سیستم‌های دیافراگم متفاوتی برای پوشش سقف سازه‏ها ارائه شده‌اند و هرکدام از این نوع سقف‌ها برای یک نوع اسکلت سازه‌ای مناسب‌ هستند. بنابراین انتخاب نوع اسکلت و سقف سازه از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف اصلی از پژوهش حاضر، استفاده از سیستم تصمیم‌یار به منظور ارائه مدلی برای طراحان سازه، پیمانکاران و سایر کارشناسان ساختمانی برای انتخاب سقف و اسکلت بنا است. در این مقاله، از تکنیک‌های تحلیل سلسله‌مراتبی و ویکور فازی برای حل این مساله استفاده شده است. ابزار گردآوری داده در این تحقیق پرسشنامه است و نتایج نشان می‏دهد که برای ساختمان‌های متعارف استفاده از سقف تیرچه بتنی به همراه اسکلت بتنی گزینه با اولویت بالاتر است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ساختمان‏های با سقف تیرچه و بلوک و اسکلت بتن آرمه مناسب‌ترین و سقف تیرچه و بلوک با اسکلت آجری و سقف طاق ضربی بدترین انتخاب از دید افراد خبره برای انتخاب سقف و اسکلت بنا هستند. از جمله مهمترین دلایل این نتیجه سهولت اجرا و هزینه مناسب ساختمان‏های با سقف تیرچه و بلوک و اسکلت بتن آرمه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A fuzzy decision support system for selecting the roof and the type of structure of the buildings

نویسندگان [English]

  • Pedram Hosseini 1
  • mohammad Khalily-Dermany 2
1 Faculty of Engineering, Mahallat Institute of Higher Education, Mahallat, Iran
2 Assistant professor at Islamic Azad University, Khomein
چکیده [English]

Designing structures with sufficient resistance to loads with minimal human and financial losses are the duties of structural designers. However, various diaphragm systems have been proposed to cover the roofs of structures, and each of these types of roofs is suitable for one type of structure. Therefore, choosing the type of structure and roof of the structure is very important. The main purpose of this study is to use the decision support systems to provide a model for structural designers, contractors and other construction experts to select the roof and structure of the building. In this paper, hierarchical analysis and fuzzy Vickor techniques are used to solve this problem. The data collection tool in this research is a questionnaire and the results show that for conventional The results of this study show that buildings with reinforced concrete joist and reinforcement concrete frame structures are the most suitable and the masonry building with jack Arch roofs are the worst choice from the point of view of experts to choose the roof and the type of the frame structure. One of the most important reasons for this result is the ease of implementation and reasonable cost of Reinforcement Concrete joist and Reinforcement Concrete frame structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • decision support system
  • fuzzy Vickor techniques
  • structural design
  • selecting the type of structure
  • selecting the type of roof
[1] Naeim, F., (2007). “Dynamics of structures—theory and applications to earthquake engineering”, Earth-quake Spectra, 23(2), 491-492.
[2] Hatefi, S. M., & Tamošaitienė, J. (2018). Construction projects assessment based on the sustainable devel-opment criteria by an integrated fuzzy AHP and improved GRA model, Sustainability, 10(4), 991.
[3] Al-Harbi, K.M.A.S. (2001). “Application of the AHP in project management”, International journal of pro-ject management, 19(1), 19-27.
[4] Tiwari, M., & Banerjee, R. (2001). “A decision support system for the selection of a casting process using analytic hierarchy process”, Production planning & control, 12(7), 689-694.
[5] Wong, J., Li, H., & Lai, J. (2008). “Evaluating the system intelligence of the intelligent building systems: Part 1: Development of key intelligent indicators and conceptual analytical framework”, Automation in construc-tion, 17(3), 284-302.
[6] Ballal, T. M., & Sher, W. D. (2003). “Artificial neural network for the selection of buildable structural sys-tems”, Engineering, Construction and Architectural Management, ISSN: 0969-9988
[7] Wong, J., Li, H., & Lai, J. (2008). “Evaluating the system intelligence of the intelligent building systems: Part 2: Construction and validation of analytical models”, Automation in Construction, 17(3), 303-321.
[8] Dağdeviren, M. (2008). “Decision making in equipment selection: an integrated approach with AHP and PROMETHEE”, Journal of intelligent manufacturing, 19(4), 397-406.
[9] Pan, N.-F. (2008). “Fuzzy AHP approach for selecting the suitable bridge construction method”, Automation in construction, 17(8), 958-965.
[10] Akadiri, P. O., Olomolaiye, P. O., & Chinyio, E. A. (2013). “Multi-criteria evaluation model for the selection of sustainable materials for building projects”, Automation in construction, 30, 113-125.
[11] Prascevic, N., & Prascevic, Z. (2017). “Application of fuzzy AHP for ranking and selection of alternatives in construction project management”, Journal of civil engineering and management, 23(8), 1123-1135.
[12] Lyu, H. M., Shen, S. L., Zhou, A., & Yang, J. (2020). “Risk assessment of mega-city infrastructures related to land subsidence using improved trapezoidal FAHP”, Science of The Total Environment, 717, 135310.
CAPTCHA Image