منحنی شکنندگی مخازن ذخیره‌سازی فولادی اتمسفریک متکی بر شمع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم.

2 مربی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم.

چکیده

مخازن ذخیره سیال به‌ویژه مخازن روزمینی، ازجمله سازه‌های مهم و حیاتی در زیرساخت‌های انرژی به‌شمار می‌آیند. این مخازن بیشتر برای ذخیره فرآورده‌های سیالات نفتی و ذخیره آب آتش‌نشانی استفاده می‌شود و لذا بهره‌برداری از مخازن پس از وقوع زمین‌لرزه دارای اهمیت بسزایی است. منحنی شکنندگی یا آسیب‌پذیری یکی از ابزارهای مؤثر جهت تخمین خسارت‌های وارده ناشی از رخداد زلزله است. در این تحقیق، هدف تهیه منحنی شکنندگی لرزه‌ای مخازن رو‌زمینی متکی بر شمع می‌باشد. این منحنی شکنندگی بدون در نظر گرفتن آسیب‌دیدگی‌های بدنه مخزن و تنها با تمرکز بر رفتار سازه‌ای فونداسیون به‌دست‌آمده است. این تیپ مخازن عمدتا در زمین‌های با ظرفیت باربری پایین ساخته می‌شوند. در این تحقیق، دو تیپ مخزن که مطابق با API650-13 در یک پروژه عملی طراحی شده است، به‌عنوان مطالعه موردی تحت بررسی قرار گرفته است. به همین منظور، نخست با استفاده از روش تحلیل غیرخطی استاتیکی، منحنی ظرفیت سازه‌ای مخازن استخراج شده است. سپس عملکرد لرزه‌ای سازه‌ای این مخازن برای 12 طیف از رکوردهای مختلف در شتاب‌های متفاوت به‌دست‌آمده است. در ادامه با در نظر گرفتن شاخص‌های خرابی سازه و انتخاب توزیع آماری مناسب برای معیارهای خرابی انتخاب شده، احتمال خرابی در سطوح مختلف محاسبه و منحنی شکنندگی سازه‌ای برای مخازن موردنظر به‌دست‌آمد. نتایج به‌دست آمده با منحنی شکنندگی مخازن که با در نظر گرفتن آسیب‌دیدگی‌های اجزای مکانیکی تهیه شده است، مقایسه گردیده است. این مقایسه نشان می‌دهد خرابی‌های اجزای مکانیکی زودتر از خرابی‌های سازه‌ای حادث می‌شود و رفتار لرزه‌ای مخازن عمدتا با این خرابی‌ها کنترل می‌گردد.

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Seismic Fragility Curve of Atmospheric Steel Storage Tanks on a Pile

نویسندگان [English]

  • Mahdi Sharifi 1
  • Abolghasem Moezi 2
  • Nasim Sobati 3
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Qom
2 Lecturer, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Qom
3 MSc Student, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Qom
چکیده [English]

Fluid storage tanks, especially above ground tanks, are categorized as important and essential in energy infrastructure. These storages, which are mostly used to store petroleum fluids and fire water supplies, are therefore of great importance to the exploitation of tanks after the earthquakes. Fragility or vulnerability curve is one of the most effective tools for estimating the damage caused by the earthquake. Preparing the seismic fragility curve of above ground tanks on a pile is the aim of this research. This fragility curve is achieved regardless of tank body damage and only by focusing on the structural behavior of the foundation. These tank types are primarily built on low load bearing areas. In this study, three tank types that have been designed in accordance with API650-13 have been investigated in a practical project. For this purpose, using the static nonlinear analysis method, the structural capacitance curve of tanks was first obtained. Then, the seismic performance of these tanks was obtained for 12 spectra from different records with different accelerations. After calculating the damage indexes on the structure, the appropriate statistical distribution for the failure criteria was chosen. Finally, the calculation of the probability of failure for the fracture curve of the required tanks was obtained

Fluid storage tanks, especially above ground tanks, are categorized as important and essential in energy infrastructure. These storages, which are mostly used to store petroleum fluids and fire water supplies, are therefore of great importance to the exploitation of tanks after the earthquakes. Fragility or vulnerability curve is one of the most effective tools for estimating the damage caused by the earthquake. Preparing the seismic fragility curve of above ground tanks on a pile is the aim of this research. This fragility curve is achieved regardless of tank body damage and only by focusing on the structural behavior of the foundation. These tank types are primarily built on low load bearing areas. In this study, three tank types that have been designed in accordance with API650-13 have been investigated in a practical project. For this purpose, using the static nonlinear analysis method, the structural capacitance curve of tanks was first obtained. Then, the seismic performance of these tanks was obtained for 12 spectra from different records with different accelerations. After calculating the damage indexes on the structure, the appropriate statistical distribution for the failure criteria was chosen. Finally, the calculation of the probability of failure for the fracture curve of the required tanks was obtained.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atmospheric Steel Storage Tank
  • Fragility Curve
  • Pile
  • Damage
[1] Kennedy, R. P., Cornell, C. A., Campbell, R. D., Kaplan, S., & Perla, H. F. (1980). “Probabilistic seismic safety study of an existing nuclear power plant”, Nuclear Engineering and Design59(2), 315-338.
[2] Faghihmaleki, H., Abdollahzadeh, G., & Jamnani, H. H. (2014). “Effect of Structure Height in Seismic Fragility Curve”, Journal of Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology2(6), 498-503.
[3] Goudarzi. (2013). “Evaluation Of Seismic Performance, Dynamic In-Stability And Preparing IDA And Fragility Curve Of Concrete Regular Moment Frame Considering Beam and Column Strength Variation”, Ms.C Thesis.
[4] Derakhshandeh, H. (2014), “Fragility Curve of Elevated Concrete Storage”, International on Civil Engineer Conferences, No. ICCE10-0863
[5] Paolacci, F., Phan, H. N., Corritore, D., Alessandri, S., Bursi, O. S., & Reza, M. S. (2015). “Seismic fragility analysis of steel storage tanks”, In Proceedings of the 5th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, 2054-2065.
[6] Housner, G. W. (1957). “Dynamic pressures on accelerated fluid containers”, Bulletin of the seismological society of America47(1), 15-35.
[7] Chiou, J. S., Chiang, C. H., Yang, H. H., & Hsu, S. Y. (2011). “Developing fragility curves for a pile-supported wharf”, Soil dynamics and earthquake engineering31(5-6), 830-840.
[8] International Navigation Association (PIANC). Seismic design guidelines for port structures. A.A.Balkema Publish, 2001.
[9] Luo, X., Murono, Y., & Nishimura, A. (2002). “Verifying adequacy of the seismic deformation method by using real examples of earthquake damage”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering22(1), 17-28.
[10] Fajfar, P. (1999). “Capacity spectrum method based on inelastic demand spectra”, Earthquake Engineering & Structural Dynamics28(9), 979-993.
[11] Chopra, A. K., & Goel, R. K. (2000). “Evaluation of NSP to estimate seismic deformation: SDF systems”, Journal of Structural Engineering126(4), 482-490.
[12] Council, A. T. (1996). “Seismic evaluation and retrofit of concrete buildings”, Report No. SSC 96-01: ATC-401.
[13] API Recommended Practice 2A-WSD. (2002). “Planning, Designing, and Constructing Fixed Offshore Platforms—Working Stress Design”, American Petroleum Standard.
[14] Haldar, A., & Mahadevan, S. (2000). Reliability assessment using stochastic finite element analysis. John Wiley & Sons.
[15] Hwang, H. H., & Jaw, J. W. (1990). “Probabilistic damage analysis of structures”, Journal of Structural Engineering116(7), 1992-2007.
[16] HAZUS99, F. E. M. A. (1999). Earthquake Loss Estimation Methodology: User's Manual. Federal Emergency Management Agency, Washington, DC.
[17] Yeh, C. H. (2003). “Taiwan earthquake estimation system—TELES”, National Center for Research on Earthquake Engineering, Taipei, Taiwan (in Chinese).
[18] Cimellaro, G. P., & Reinhorn, A. M. (2010). “Multidimensional performance limit state for hazard fragility functions”, Journal of engineering mechanics137(1), 47-60.
[19] Salzano, E., Iervolino, I., & Fabbrocino, G. (2003). “Seismic risk of atmospheric storage tanks in the framework of quantitative risk analysis”, Journal of Loss Prevention in the Process Industries16(5), 403-409.
CAPTCHA Image