ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای اسکله‌های شمع و عرشه فلزی در اثر سالخوردگی ناشی از خوردگی سازه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم.

3 مربی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم.

4 کارشناسی ارشد مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم.

چکیده

اسکله‌های شمع و عرشه‌ی فولادی در مقابل خوردگی و فرسایش بسیار آسیب‌پذیر نشان داده‌اند، بخصوص در محیط مرطوب ساحلی خلیج فارس که دارای یون کلرید فراوانی می‌باشد. از طرفی با توجه به اینکه کشور ما در منطقه لرزه‌خیزی قرار دارد باید توجه ویژه‌ای به ساخت سازه‌های با اهمیت بالا داشت تا در مقابل این پدیده طبیعی قابلیت سرویس‌دهی خود را از دست ندهند. پس با شناخت میزان آسیب‌پذیری این سازه‌ها در مقابل خوردگی می‌توان میزان آسیب‌های وارده در مقابل زلزله را ارزیابی کرده و در پروسه طراحی و یا در روش‌های نگهداری این تاثیرات را در نظر گرفته و گام‌هایی در این راستا برداشت تا میزان مقاومت سازه در مقابل بارهای دینامیکی و استاتیکی وارده از حمله بار زلزله در طول عمر بهره‌برداری سازه از حد مجاز تجاوز نکرده و سازه قابل سرویس‌دهی باشد. در این مقاله از یک نوع اسکله شمع و عرشه فولادی رایج در خلیج‌فارس برای مدلسازی سه بعدی در نرم‌افزار SAP2000 استفاده شده است. پنج مدل از اسکله در سنین 0، 5/12، 25، 5/37 و 50 سال پس از ساخت سازه مدلسازی شدند و برای بررسی پاسخ لرزه‌ای مدل‌ها از تحلیل دینامیکی فزاینده که شامل هشت رکورد زلزله در هفت مقیاس مختلف می‌باشد، استفاده شد. در نهایت با کمک معیارهای خرابی‌ای که از تحلیل پوش‌آور استخراج گردید، منحنی‌های شکنندگی اسکله در سه حالت سرویس‌دهی، تعمیرپذیری و نزدیک فروپاشی ارائه شدند. بعد از انجام تحلیل‌ها و مشاهده نتایج این نتیجه بدست آمد که سالخوردگی موجب تغییر پاسخ لرزه‌ای و منحنی‌های IDA اسکله و افزایش آسیب‌پذیری سازه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Seismic Vulnerability of Piles and Metal Decks Due to the Aging of the Structure

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Amirabadi 1
  • Hossein Arbabi 2
  • Abolfazl Arezoumand 3
  • Mahdi Saleh 4
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Qom, Qom, Iran
2 MSc, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Qom
3 Lecturer, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Qom.
4 MSc, Department of Civil Engineering, ّFaculty of Engineering, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Since ports and docks play a major role in developing a country, they should pay particular attention to these types of structures. Special attention is not just to successive build-ups, but after constructing, paying attention to these types of structures, it should have the optimal service as the first years of establishment. Pile and metal deck have been shown that vulnerable to corrosion and erosion, in the humid coastal area of the Persian Gulf, with high chloride ions. Given our country’s position in a seismic region, we must pay attention to high-value buildings against natural phenomena. Therefore, by recognizing the vulnerability of these structures against corrosion, the level of damage to the structure against the earthquake can be assessed and considered in the design process or in maintenance methods. In this paper, a conventional pile and metal deck in the Persian Gulf for 3D modeling in the SAP2000 software has been used. Five models of the docks were modeled at 0, 12.5, 25, 37.5 and 50. To investigate the response of the seismicity of the models, an increasing dynamic analysis, which includes eight seismic records in seven different scales, was used. Finally, with the help of the breakdown criteria that were extracted from the overlapping analysis, the fracturing curves of the dock were presented in three modes: service, repair and close to collapse. After analyzing and observing the data, the result is that aging changes the quiver response and IDA curves and increases the structural vulnerability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pile and metal deck
  • Corrosion
  • Steel Pile
  • Seismic behavior
  • Aging
[1] Soleimani, K., Ketabdari, M., & Ebadi Manesh, M. (2015). “The system of piles and decks and the development of its use in the coastal areas”, 1St National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment (in Persian).
[2] Ebrahimi, A., Baharvandi Askar, M., Deilami, M., & Chegini, V. (2016). “Effect of destruction and corrosion in marine and coastal structures of hot and humid areas”, International Conference on Civil and Urban Architecture (in Persian).
[3] Vamvatsikos, D., & Cornell, C. A. (2002). “Incremental dynamic analysis”, Earthquake Engineering & Structural Dynamics31(3), 491-514.
[4] Sayadi, H., Akbarpour Nik Ghalb Rashti, A., & Rabieefar, H. (2016). “Investigation of corrosion of reinforcement in concrete structures on the southern coast of Iran”, 2nd International Conference on Research in Science and Technology (in Persian).
[5] Farhadi, H., Gardandeh, A., & Jafari Abdolmaleki, M. (2016). “The effect of corrosion caused by chloride ions in reinforcement on the bearing capacity of concrete members in marine environments”, Second National Conference on Architecture, Civil Engineering & Urban Modern Development ( in Persian).
[6] Dashti Naser Abadi, H., & Ranjbar, R. (2015). “Investigation of the Effects of Chloride, Sulfate, and Carbonation on Structures in Marine Environment”, National Conference on Engineering Science, New Ideas, Tonekabon (in Persian).
[7] Dang, V. H., & François, R. (2014). “Prediction of ductility factor of corroded reinforced concrete beams exposed to long term aging in chloride environment”, Cement and Concrete Composites53, 136-147.
[8] ICHII, K., IAI, S., SATO, Y., & LIU, H. (2002). “Seismic performance evaluation charts for gravity type quay walls”, Structural Engineering/Earthquake Engineering19(1), 21s-31s.
[9] Kadkeri, K., & Pitilkis, K. (2010). “Seismi analysis and fragility curves of gravity waterfront structures”, In Fifth International Conference on Recent Advanced in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics and Symposium in Honor of Professor I.M. Idriss, San Diego, CA, Paper No. 6.04a.
[10] Ko, Y.-Y., Yang, H.-H., & Chen, C.H. (2010). “Seismic fragility analysis for sheet pile wharves – Case study of the Hualien harbor in Taiwan”, In Fifth International Conference on Recent Advanced in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics and Symposium in Honor of Professor I. M. Idriss, San Diego, CA, Paper No. 6.05a.
[11] Chiou, J. S., Chiang, C. H., Yang, H. H., & Hsu, S. Y. (2011). “Developing fragility curves for a pile-supported wharf”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering31(5-6), 830-840.
[12] Ghosh, J., & Padgett, J. E. (2010). “Aging considerations in the development of time-dependent seismic fragility curves”, Journal of Structural Engineering136(12), 1497-1511.
[13] Karapetrou, S., Fotopoulou, S., & Pitilakis, K. (2013). “Consideration of aging effects on the time-dependent seismic vulnerability assessment of RC buildings”, In Vienna congress on recent advances in earthquake engineering and structural dynamics.
[14] Soltani, K. (2009). “Linear and nonlinear analysis with SAP2000 software”, (in Persian).
[15] Recommended Practice for Planning, Designing and Constructing Fixed Offshore Platforms – Working Stress Design, API Recommended Practice 2A-WSD (RP 2A-WSD) Twenty-First Edition, December 2000.
[16] Amirabadi, R., Bargi, K., Dolatshahi Piroz, M., Heidary Torkamani, H., & Mccullough, N. (2014). “Determination of optimal probabilistic seismic demand models for pile-supported wharves”, Structure and Infrastructure Engineering10(9), 1119-1145.‏
CAPTCHA Image