بررسی اثر عرض خط عبوری بر نرخ جریان اشباع تقاطع‌های چراغدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

2 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

3 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، مؤسسه آموزش عالی پویش قم.

4 گروه مهندسی عمران، دانشگاه ایوانکی، ایوانکی، ایران.

چکیده

نرخ جریان اشباع به‌عنوان یکی از مشخصه‌های مهم جریان ترافیک، در تعیین ظرفیت و تأخیر تقاطع‌های چراغ‌دار نقش اساسی دارد. تاکنون تحقیقات بسیاری در زمینه ارزیابی نرخ جریان اشباع در شاخه ورودی تقاطع‌ها متناسب با مشخصات هندسی، خصوصیات جریان ترافیک و رفتار رانندگان صورت گرفته است. در حالی‌که با وجود تفاوت در مشخصات فوق، مطالعه‌ای در زمینه میزان نرخ جریان اشباع در شاخه‌ی خروجی صورت نگرفته است و با توجه به تفاوت میزان نرخ جریان اشباع شاخه‌های ورود و خروج، در صورت کاهش تعداد خط، کاهش عرض خط و سایر عوامل مؤثر، لزوم تعیین ظرفیت نرخ جریان اشباع در شاخه خروجی نیز اهمیت می‌یابد. در پژوهش حاضر، به کمک برداشت میدانی داده‌های مرتبط در پنج تقاطع چراغ‌دار شهر رشت، به تعیین و تحلیل مقادیر نرخ جریان اشباع به روش ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک با توجه‌ به عرض خط موجود در شاخه‌های ورودی و خروجی تقاطع‌های موردنظر پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهند که مقادیر نرخ جریان اشباع در شاخه‌ خروجی به روش میکروسکوپیک، از مقادیر نظیر در شاخه ورودی بیشتر می‌باشد. همچنین بین عرض خط و نرخ جریان اشباع در شاخه‌های خروجی به روش ماکروسکوپیک ارتباط خطی درجه اول با ضریب همبستگی 957/0 وجود دارد. بین عرض ‌خط و نرخ جریان اشباع به روش میکروسکوپیک در شاخه‌های خروجی یک رابطه غیر‌خطی توانی با ضریب همبستگی 859/0و در شاخه‌های ورودی، یک رابطه غیر‌خطی لگاریتمی با ضریب همبستگی 105/0 برقرار است. با توجه به ضریب همبستگی شاخه خروج، به نظر می‌رسد که عرض خط، معیار اصلی در تعیین نرخ جریان می‌باشد؛ در حالی‌که در شاخه‌ ورود، لازم است پارامترهای بیشتری برای تعیین مقادیر نرخ جریان استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Lane Width on the Saturated Flow Rate of the Signalized Intersections

نویسندگان [English]

  • Iraj Bargegol 1
  • Vahid Najafi Moghadam Guilani 2
  • Sajad Rezaei 3
  • Mahdi Azadi 4
1 Assistant Professor, Faculty of Engineering, Guilan University, Guilan, Iran.
2 Ph.D. candidate, Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
3 Civil Engineering and Management, Civil Engineering, Pooyesh Institute of Higher Education.
4 Department of Civil Engineering, University of Eyvanekey, Eyvanekey, Iran.
چکیده [English]

So far, many studies have been carried out to evaluate the saturation flow rate at the entrance of the intersection, in accordance with geometric characteristics, traffic flow characteristics, and driver behavior. While, despite the difference in the above specifications, there is no study on saturation flow rate at inter-section exit and due to the difference in saturation flow rates between entrance and exit, in the case of decreasing lane numbers, decreasing lane widths and other effective factors, the importance of determining the capacity of the saturation flow rate in the exit is also important. In the present study, with the help of field data acquisition at five signalized intersections pilot in the city of Rasht, the determination and analysis of saturation flow rates using macroscopic and microscopic methods are considered, considering the width of the lane in the entrance and exit branches of the intersections. The results show that saturation flow rates in the exit branch are microscopically higher than those in the entrance branch. There is also a linear correlation between lane width and saturation flow rate in the exit branches by macroscopic method with a correlation coefficient of 0.957. Regarding the correlation coefficient of the exit branch, the lane width seems to be the main criterion in determining the flow rate, while in the entrance branch; more parameters are needed to determine the flow rates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Signalized intersection
  • Saturation flow rate
  • Exit branch
  • Entrance branch
  • Microscopic and Macroscopic method
[1] Transportation Research Board. (2016). “Highway Capacity Manual”, National Research Council, Wash-ington D.C.
[2] Transportation Research Board. (2011). “75 Years of the Fundamental Diagram for Traffic Flow Theory”, Greenshields Symposium, Woods Hole, Massachusetts.
[3] Lopez-Vazquez , J. F, (1998). “Determination of Maximum Value Flow Saturation Signalized Intersections”, Master’s thesis, Faculty of Civil Engineering, Autonomous University of Nuevo Leon, Monterrey, Mexico.
[4] Rahman, M. M., Ahmed, S. N., & Hassan, T. (2005). “Comparison of saturation flow rate at signalized in-tersections in Yokohama and Dhaka”, In Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 5, 959-966.
[5] Perez-Cartagena, R. I., & Tarko, A. P. (2005). “Calibration of capacity parameters for signalized intersec-tions in Indiana”, Journal of transportation engineering, 131(12), 904-911.
[6] Vien, L. L., Ibrahim, W. H. W., & Mohd, A. F. (2005). “Determination of Ideeal Saturation Flow at Signal-ized Intersections Under Malaysian Road Conditions”, Journal of Transportation Science Society of Malay-sia, 1(2005), 26-37.
[7] Shao, C. Q., Rong, J., & Liu, X. M. (2011). “Study on the saturation flow rate and its influence factors at signalized intersections in China”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 16, 504-514. 
[8] Alam, M. J. B., Osra, K. A., Al-Bar, H. O., & Zahran, S. Z. (2010). “Signalized intersection capacity adjust-ment factors for Makkah, Saudi Arabia”, Canadian Journal of Transportation, 4(1).
[9] Iran Statistical Center, (2011). “Official Results of Census of Populations and Houses of Iran”.
[10] Bargegol, I., Amlashi, A. T., & Gilani, V. N. M. (2016). “Estimation the Saturation Flow Rate at Far-side and Nearside Legs of Signalized Intersections–Case Study: Rasht City”, Procedia engineering, 161, 226-234.
CAPTCHA Image