کلیدواژه‌ها = مقاومت کششی
مطالعه آزمایشگاهی خصوصیات بتن حاوی بنتونیت و زئولیت به عنوان پوزولان طبیعی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 79-93

10.22091/cer.2021.6931.1248

سارا خسروی؛ امید رضایی فر؛ مجید قلهکی؛ سیده مرضیه قیامی تکلیمی


راستی آزمایی روابط مشخصات مکانیکی آیین نامه های معتبر موجود برای بتن سبک سازه ای

دوره 4، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 41-55

10.22091/cer.2018.2951.1109

مسعود سعادت خوش؛ مهدی آرزومندی؛ سید هادی پور حسینی