کلیدواژه‌ها = شیروانی
مطالعه آزمایشگاهی رفتار شیروانی مسلح شده در شرایط غیراشباع

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 25-37

10.22091/cer.2021.6444.1234

بهنام مهدی پور؛ بهرام نادی؛ حمید هاشم‌الحسینی؛ مسعود میرمحمد صادقی


بررسی تاثیر تغییرات ژئوسل بر پایداری شیروانی در خاک غیراشباع

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 137-151

10.22091/cer.2019.4270.1147

بهنام مهدی پور؛ بهرام نادی؛ حمید هاشم‌الحسینی؛ مسعود میرمحمدصادقی