نویسنده = �������� ���������������� ����������
بررسی عددی رفتار سدخاکی و مقایسه آن با داده های ابزار دقیق; مطالعه موردی سد مروک لرستان

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 153-164

10.22091/cer.2020.5223.1194

احمدرضا مظاهری؛ رسول عالی پور؛ بهزاد شکری دریکوند