نویسنده = �������������������������� ����������
بررسی تاثیر تغییرات ژئوسل بر پایداری شیروانی در خاک غیراشباع

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 137-151

10.22091/cer.2019.4270.1147

بهنام مهدی پور؛ بهرام نادی؛ حمید هاشم‌الحسینی؛ مسعود میرمحمدصادقی