نویسنده = ������������ �������� ��������
بررسی عددی تأثیر ایجاد حفره در پایه پل بر خصوصیات جریان پیرامون پایه

دوره 3، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 17-29

10.22091/cer.2017.1930.1073

احسان جباری؛ حجت کرمی؛ مینا مولایی فرد