نویسنده = ������������ �������� ������
استفاده از قوانین انجمنی برای پیش بینی بیشینه بارش ماهانه ایستگاه تبریز

دوره 2، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 25-36

10.22091/cer.2015.752

امیر مولاجو؛ وحید نورانی؛ محمد تقی ستاری