نویسنده = ������������ ������
بررسی آزمایشگاهی تأثیر تثبیت سیمانی فصل مشترک مسلح‌کننده و ماسه در مقاومت برشی فصل مشترک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1401

10.22091/cer.2022.8359.1415

الیار حیدرلی؛ احد اوریا


مطالعه ی آزمایشگاهی اثر مهار برگشتی، افزایش ضخامت مسلح کننده و میخ کوبی در افزایش ظرفیت باربری پی نواری روی خاک ماسه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22091/cer.2022.8346.1410

احد اوریا؛ الیار حیدرلی؛ محمدعلی انشایی