نویسنده = ���������� ���������� ������ ������������