نویسنده = ���������� �������������������� ����������
شبیه سازی عددی پدیده‌ی کاویتاسیون در سرریز پلکانی به کمک نرم افزار Fluent

دوره 6، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 127-140

10.22091/cer.2021.6104.1216

فریده کریمی پیرموسائی؛ علیرضا مردوخ پور