نویسنده = �������������� ��������
مطالعه عددی آبشستگی محلی تحت جت آبگرم خروجی از نیروگاه‌ها (مطالعه موردی: خروجی نیروگاه نکا)

دوره 6، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 141-151

10.22091/cer.2021.6541.1225

زهرا مهرابی؛ رضا کمالیان؛ محمد بابایی؛ احسان جباری