دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 (در حال تکمیل) - شماره پیاپی 9، پاییز و زمستان 1398 
2. بررسی تاثیر تغییرات ژئوسل بر پایداری شیروانی در خاک غیراشباع

صفحه 1-15

10.22091/cer.2019.4270.1147

بهنام مهدی پور؛ بهرام نادی؛ حمید هاشم‌الحسینی؛ مسعود میرمحمدصادقی