پژوهش‌های عمران و محیط زیست (CER) - واژه نامه اختصاصی