خلاصه آمار نشریه

تاریخ آغاز انتشار: شهریور 1393
تناوب انتشار: دوفصلنامه
تعداد دوره ها: 6
تعداد شماره‌ها: 10
تعداد مقاله ها: 79
درصد پذیرش: 32%
بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها (روز): 7 روز
متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها (روز): 159 روز
تعداد مشاهده مقاله ها: 57,120
تعداد دانلود مقاله ها: 30,699
تعداد نویسندگان:  190
تعداد داوران:  94
تعداد پایگاه های نمایه شده: 5

نشریه «پژوهش های زیرساخت های عمرانی» سعی دارد زمینه ای را برای مجموعه گسترده ای از مطالعات علمی و فنی فراهم کند تا نیازهای در حال تحول در جوامع مهندسی عمران را منعکس نماید. به منظور تحقق اهداف نشریه «پژوهش های زیرساخت های عمرانی»، از تمامی اساتید‌ گرامی، صاحب‌نظران و دانشجویان درخواست می شود دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی خود را به منظور بررسی و انتشار، مطابق راهنمای نگارش مقالات به نشریه ارسال نمایند.

شماره جاری: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار و تابستان 1399 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر سردبیر همکار اعضای هیات تحریریه بین المللی اعضای هیات تحریریه ویراستار مشاور علمی
شاپا چاپی
2476-4051
شاپا الکترونیکی
2476-406X

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان