خلاصه آمار نشریه

تاریخ آغاز انتشار: شهریور 1393
تناوب انتشار: دوفصلنامه
تعداد دوره ها: 5
تعداد شماره‌ها: 9
تعداد مقاله ها: 76
درصد پذیرش: 31%
بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها (روز): 7 روز
متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها (روز): 164 روز
تعداد مشاهده مقاله ها: 56,083
تعداد دانلود مقاله ها: 29,979
تعداد نویسندگان:  182
تعداد داوران:  89
تعداد پایگاه های نمایه شده: 4

نشریه «پژوهش های عمران و محیط زیست» سعی دارد زمینه ای را برای مجموعه گسترده ای از مطالعات علمی و فنی فراهم کند تا نیازهای در حال تحول در جوامع مهندسی عمران را منعکس نماید. به منظور تحقق اهداف نشریه «پژوهش های عمران و محیط زیست»، از تمامی اساتید‌ گرامی، صاحب‌نظران و دانشجویان درخواست می شود دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی خود را به منظور بررسی و انتشار، مطابق راهنمای نگارش مقالات به نشریه ارسال نمایند.

شماره جاری: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-177 

10. بررسی تاثیر تغییرات ژئوسل بر پایداری شیروانی در خاک غیراشباع

صفحه 137-151

10.22091/cer.2019.4270.1147

بهنام مهدی پور؛ بهرام نادی؛ حمید هاشم‌الحسینی؛ مسعود میرمحمدصادقی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه بین المللی اعضای هیات تحریریه ویراستار مشاور علمی
شاپا چاپی
2476-4051
شاپا الکترونیکی
2476-406X

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان