بر اساس نویسندگان

آ

 • آب پیکر، شادی [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم کامپیوتر،دانشکده ریاضی وعلوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
 • آرزومند، ابوالفضل [1] مربی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم.
 • آرزومندی، مهدی [1] استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهاب دانش.
 • آزاد، نرگس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت منابع آب ، دانشکده عمران ، دانشگاه تبریز
 • آزادی، مهدی [1] گروه مهندسی عمران، دانشگاه ایوانکی، ایوانکی، ایران.
 • آزادی چگنی، سحر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آیت ا...العظمی بروجردی (ره)
 • آزادی چگنی، مهرداد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آیت ا...العظمی بروجردی (ره)

ا

ب

پ

ت

ث

 • ثابتی، پرهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
 • ثانی، حسن [1] کارشناس ارشد مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز.
 • ثباتی، نسیم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم.

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

 • صالح، مهدی [1] کارشناسی ارشد مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم.
 • صبح خیز، رامتین [1] کارشناس ارشد، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان.
 • صبح خیز، رامتین [1] گروه عمران،دانشکده فنی مهندسی،دانشگاه قم،قم، ایران
 • صفا، ابراهیم [1] استادیار گروه عمران-راه و ترابری ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.
 • صفارزاده، محمود [1] دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

ط

 • طارمی، مجید [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب، تهران.
 • طارمی، مجید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

ع

غ

ف

 • فتحعلی، محمد علی [1] گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم
 • فرزین، سعید [1] استادیار گروه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
 • فرزین، سعید [1] استادیار، گروه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

ق

 • قاسم پور، رقیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گروه آب،دانشگاه تبریز
 • قاسم پور، رقیه [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز.
 • قاسم زاده، مهسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت منابع آب ، دانشکده عمران ، دانشگاه تبریز
 • قبادی خسرو، سوده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده فنی مهندسی عمران، دانشگاه آیت ا... بروجردی (ره)
 • قربانی، احسان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم.
 • قطعی، مهدی [1] استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر و پزوهشکده حمل ونقل و سیستم های هوشمند، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،‌ تهران
 • قلهکی، مجید [1] دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان.
 • قلهکی، مجید [1] دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان.
 • قمری، علی [1] دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه علم و صنعت ایران.
 • قمری، علی [1] مربی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره‌شهر

ک

 • کارگران، علی [1] دانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 • کرمی، حجت [1] استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان.
 • کرمی، حجت [1] استادیار گروه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
 • کرمی، حجت [1] استادیار، گروه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
 • کرمی، نجمه [1] دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم.
 • کعبی، عادل [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم
 • کماسی، مهدی [1] استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آیت ا...العظمی بروجردی (ره)
 • کماسی، مهدی [1] استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه ایت الله بروجردی
 • کمالیان، رضا [1] گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
 • کوهستانی، سعیده [1] گروه مهندسی عمران ، دانشکده فنی ، دانشگاه قم

گ

م

ن

و

ه

 • هادیانی، نوید [1] گروه مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اسلامشهر، اسلامشهر.
 • هاشمی، محمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده فنی مهندسی عمران، دانشگاه آیت ا... بروجردی (ره)
 • هاشم‌الحسینی، حمید [2] گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران.

ی

 • یاسمی، فرشید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.
 • یحیوی، فرزاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان