پژوهش‌های عمران و محیط زیست (CER) - اهداف و چشم انداز