موضوعات = مهندسی تونل
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی سه بعدی پایداری و تغییر شکل جبهه کار تسلیح شده و تسلیح نشده در تونلهای کم عمق

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 123-136

10.22091/cer.2020.4950.1182

مجید طارمی؛ امیر حسین اقبالی؛ نوید هادیانی