اثر مقاومت مصالح بر ظرفیت محوری ستون های فولادی پر شده با بتن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آیت ا... بروجردی (ره)، بروجرد ایران.

2 دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آیت ا... بروجردی (ره).

10.22091/cer.2021.6837.1239

چکیده

بررسی آئین نامه های مختلف نشان داده است که در طراحی این اعضا محدودیت هایی برای مقاومت بتن و اجزای فولادی ایجاد شده است. در این مطالعه به بررسی محدودیت های اشاره شده برای مقاومت مصالح مورد استفاده در آئین نامه های طراحی پرداخته شده و رابطه ای برای تاثیر مصالح مقاومت بالا (خارج از محدوده آئین نامه) بر ظرفیت محوری ستون های فولادی پرشده با بتن با استفاده از یک روش سه مرحله ای ارائه گردیده است. مرحله اول شامل تدوین پایگاه داده آزمایشگاهی از اعضای با مصالح مقاومت بالا و ارزیابی امکان گسترش معادلات طراحی برای آنها می باشد. مرحله دوم شامل توسعه مدل جدید برای تعیین اثرات مقاومت مصالح بر ظرفیت محوری فشاری این اعضا بر مبنای پایگاه داده توسعه داده در مرحله اول و استفاده از الگوریتم برنامه‌سازی بیان ژنی است. در مرحله سوم، عملکرد رابطه پیشنهادی بر اساس ضریب تشخیص مرسوم و اصلاح شده (R و rm)، خطای جذر میانگین مربعات (RMSE)، میانگین درصد خطا نسبی (MAPE) و شیب خطوط رگرسیون عبوری از مرکز (k و k’) مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ضریب کاهش مقاومت برای رابطه پیشنهادی ارائه گردیده است. نتایج نشان داده است که رابطه ارائه شده در محدوده پایگاه داده ایجاد شده، دقت قابل قبولی داشته و می‌تواند به عنوان ابزاری مناسب در تخمین ظرفیت محوری ستون‌های ساخته شده از مصالح مقاومت بالا مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of High-Strength Materials on Axial Capacity of CFT Columns

نویسندگان [English]

  • Masoud Ahmadi 1
  • Mir Rahim Musavi 2
1 Department of Civil Engineering, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran
2 Department of Civil Engineering, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran
چکیده [English]

The review of existing codes and standards revealed that the design provisions for CFT members with high strength materials are still limited. This paper addresses this gap and suggests simple design equations for high strength square CFT columns using a three-step approach. The first step consists of collecting the experimental database of high-strength square composite column tests from the literature and assessing the possibility of developing the design equations for high-strength CFT columns. The second step consists of developing a nonlinear model for calculating the capacity of high-strength CFT columns using a large number of experimental data by applying gene expression programming. The third step consists of assessing the performance of the proposed relation using the common and modified coefficient of determination (R and rm), root-mean-square error (RMSE), mean absolute percentage error (MAPE), and gradients of regression lines (k and k’). An analysis is also carried out to propose a strength reduction factor (ϕ) for the proposed design equation. The results demonstrated that the proposed model has acceptable efficiency in the range of the experimental database parameters, and the suggested relation can be utilized for the pre-design of high-strength CFT columns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Axial strength
  • concrete filled steel tube, high-strength concrete, high-strength steel, gene expression programming
CAPTCHA Image