بررسی اثرات سازه زیر زمینی بر جابجایی های سطح زمین تحت بارگذاری یکنواخت و غیر یکنواخت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

2 دانشکده مهندسی عمران

چکیده

مطالعات محققین اثبات می کند که رکوردهای مربوط به یک زلزله که در نقاط مختلف زمین ثبت می شوند، به دلیل عواملی چون محدود بودن سرعت انتشار امواج زلزله، تفرق امواج از نظر دامنه و فاز تفاوت هایی را نشان می دهند. این امر لزوم بکارگیری مفهوم تغییرات مکانی حرکت زمین در زمان زلزله را برای بکارگیری در آنالیزهای دینامیکی سازه‌ها را نشان می دهد. در پژوهش حاضر، با استفاده از نرم افزار تفاضل محدود FLAC مدل ایستگاه مترو دایکای تهیه و در دو وضعیت بارگذاری یکنواخت و غیر یکنواخت مورد بررسی قرار گرفت. پدیده بزرگنمایی ناشی از تفرق امواج لرزه ای با حضور سازه مترو و بدون آن، شتاب های ماکسیمم روی سطح زمین و بین لایه های تشکیل دهنده اطراف ایستگاه، تغییر مکان نسبی سازه و همچنین طیف ارتباط بین زوج نقاط در دو وضعیت بارگذاری مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین مقدار بزرگنمایی به مقدار 75/1 در نقطه نزدیک سازه و در وضعیت بارگذاری غیر یکنواخت اتفاق افتاده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که برای تخمین درست از شتابهای سطح زمین باید علاوه بر وجود سازه، وضعیت بارگذاری غیر یکنواخت نیز در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of underground structure on the free field displacement under uniform and non-uniform excitation

نویسندگان [English]

  • Mohsen Isari 1
  • Reza Tarinejad 1
  • Seyed Kazem Razavi 2
1 Faculty of Civil Engineering
2 Faculty of Civil Engineering
چکیده [English]

In this study the effects of a subway station on the surface ground motion subjected to uniform and non-uniform propagating seismic wave is investigated. Numerical analysis is carried out by finite difference method using FLAC software. Seismic wave scattering considering and ignoring the effects of underground station in the case of uniform and non-uniform excitation is performed and corresponding amplification factors on the fee field displacement are discussed. The major results of this study indicated that the possible large amplification factor on seismic waves considering the underground station is obtained, therefore it should be paid more attention in seismic design for surface structures.
In this study the effects of a subway station on the surface ground motion subjected to uniform and non-uniform propagating seismic wave is investigated. Numerical analysis is carried out by finite difference method using FLAC software. Seismic wave scattering considering and ignoring the effects of underground station in the case of uniform and non-uniform excitation is performed and corresponding amplification factors on the fee field displacement are discussed. The major results of this study indicated that the possible large amplification factor on seismic waves considering the underground station is obtained, therefore it should be paid more attention in seismic design for surface structures

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uniform Excitation
  • Amplification
  • Underground Structure
  • Finite difference
  • Non-Uniform Excitation
CAPTCHA Image