موضوعات = سازه‌های هیدرولیکی و دریایی
تعداد مقالات: 6
3. مدل‌سازی عددی اثر تغییر هندسه سازه راه‌ماهی بر جریان عبوری از بازشدگی قائم آن

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 165-176

10.22091/cer.2019.4691.1162

محمد شکرالهی؛ خسرو حسینی؛ سید فرهاد موسوی


6. ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای اسکله‌های شمع و عرشه فلزی در اثر سالخوردگی ناشی از خوردگی سازه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 71-79

10.22091/cer.2019.3738.1135

روح اله امیرآبادی؛ حسین اربابی؛ ابوالفضل آرزومند؛ مهدی صالح