نویسنده = ������ ���������� ���������� ��������������