دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-79 
6. بررسی اثر عرض خط عبوری بر نرخ جریان اشباع تقاطع‌های چراغدار

صفحه 71-79

10.22091/cer.2018.3030.1114

ایرج برگ گل؛ وحید نجفی مقدم گیلانی؛ سجاد رضائی؛ مهدی آزادی