موضوعات = اندرکنش خاک و سازه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات سازه زیر زمینی بر جابجایی های سطح زمین تحت بارگذاری یکنواخت و غیر یکنواخت

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-75

10.22091/cer.2019.4760.1167

محسن ایثاری؛ رضا تاری نژاد؛ سید کاظم رضوی